Drukuj

Zasady i tryb udostępniania informacji publicznej reguluje Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1429).

Udostępnianie informacji publicznej w Sądzie Rejonowym w Białymstoku następuje:

W przypadku, gdy dana informacja znajduje się na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Białymstoku w odpowiedzi na wniosek, wskazuje się wnioskodawcy odpowiednią ścieżkę dostępu i nie dokonuje się wydruków oraz nie przesyła się ich żądającemu.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej składa się do Prezesa Sądu Rejonowego w Białymstoku:

lub przesyłając:

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w powyższym terminie, Prezes Sądu Rejonowego w Białymstoku powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Prawo dostępu do informacji publicznej odnosi się wyłącznie do udzielenia informacji o określonych faktach i stanach istniejących w chwili udzielania informacji.

W trybie dostępu do informacji publicznej nie jest możliwe uzyskanie:

Załatwienie wniosku o udostępnienie informacji publicznej następuje przez:

Dostęp do informacji publicznej przysługuje każdemu, jednakże podlega ograniczeniu, jeżeli wynika to z przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych.

Od osoby wykonującej prawo do informacji publicznej nie wolno żądać wykazania interesu prawnego lub faktycznego, za wyjątkiem informacji publicznej przetworzonej. Uzyskanie dostępu do informacji publicznej przetworzonej może się wiązać z koniecznością wykazania istnienia po stronie wnioskodawcy szczególnie istotnego interesu publicznego (art. 3 ust. 1 pkt 1 udip).

Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji przez organ władzy publicznej następują w drodze decyzji Prezesa Sądu Rejonowego w Białymstoku, do której znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego. Odwołanie od decyzji rozpoznaje Prezes Sądu Okręgowego w Białymstoku w terminie 14 dni.

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniu o udostępnienie informacji publicznej stosuje się, przepisy Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. 2019, poz. 2325 j.t. ), z tym że:

Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, niezbędne będzie poniesienie dodatkowych kosztów związanych ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, Prezes Sądu Rejonowego w Białymstoku może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. W związku z tym, powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.

 

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
2018-03-09 21:15 Anna Tworkowska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
2020-11-06 11:08 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
2020-11-06 11:14 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
2020-12-02 09:06 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
2021-11-05 12:47 Michał Gadomski Porównanie