Drukuj

Lista biegłych sądowych okręgu Sądu Okręgowego w Białymstoku oraz lista biegłych sądowych okręgu Sądu Okręgowego w Białymstoku w przedmiocie uzależnienia od alkoholu dostępne są na stronie Sądu Okręgowego w Białymstoku.

 

Listy biegłych sądowych ustanowionych w okręgu Sądu Okręgowego w Białymstoku znajdują się w Biurze Obsługi Interesanta oraz w sekretariatach wydziałów procesowych Sądu Rejonowego w Białymstoku.

Listy biegłych są udostępniane stronom postępowania oraz pełnomocnikom procesowym  w godzinach pracy sekretariatów. Na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005r. - w sprawie biegłych sądowych (Dz.U. Nr 15, poz. 133).

 

Biegłym może być ustanowiona osoba, która:

 

Dokumenty, które powinien złożyć kandydat na biegłego:

 

Biegły przedłużający kadencję zobligowany jest do przedłożenia dokumentacji z powyższego wykazu z punktów 1, 3, 7, 8, 9, 10 i 11 oraz wykazania stosownych zaświadczeń, że w ostatnim okresie doskonalił swoje praktyczne i teoretyczne kwalifikacje.

 

Decyzję o ustanowieniu biegłym sądowym lub o odmowie ustanowienia biegłym podejmuje Prezes Sądu Okręgowego w Białymstoku.

W przypadku, gdy przedkładane są kserokopie dokumentów, należy przedstawić oryginały tych dokumentów do potwierdzenia zgodności lub przedłożyć dokumenty urzędowo potwierdzone.

 

Biegłym tłumaczem języka migowego - może być osoba, która ukończyła 21 lat życia oraz posiada „Certyfikat drugi - „T2” - tłumacz przysięgły w zakresie języka migowego” lub tytuł eksperta tego języka wydany przez Polski Związek Głuchych.

 

Biegli w przedmiocie uzależnienia od alkoholurozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. (Dz.U. 2007 nr 250 poz. 1883 z późn. zm.)

 

 Więcej informacji dotyczących biegłych znajdą Państwo na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Białymstoku.

 

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
2018-02-23 20:28 Anna Tworkowska
Artykuł został zmieniony. 2022-06-01 13:34 Anna Tworkowska Porównanie