Drukuj

Koszty sądowe obejmują opłaty i wydatki. Do uiszczenia kosztów sądowych obowiązana jest strona, która wnosi do sądu pismo podlegające opłacie lub powodujące wydatki, chyba że ustawa stanowi inaczej. Opłaty dzieli się na: stałe, stosunkowe lub podstawowe.

 

 

 

Kalkulator opłat sądowych: http://kalkulatory.wolterskluwer.pl/calculators/wkplCalcCourtFeeCalc/client/index.html


  Opłaty kancelaryjne:
 
Opłatę od wniosku o wydanie na podstawie akt:
   - poświadczonego odpisu, wypisu lub wyciągu,
   - odpisu orzeczenia ze stwierdzeniem prawomocności
   - odpisu orzeczenia ze stwierdzeniem wykonalności,
   - zaświadczenia
pobiera się w kwocie 20 złotych za każde rozpoczęte 10 stron wydanego dokumentu – art. 77 ustawy.

Opłatę od wniosku o wydanie na podstawie akt zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku z przebiegu posiedzenia pobiera się w kwocie 20 złotych za każdy wydany informatyczny nośnik danych - art. 77 ust. 1a ustawy.
 
Nie pobiera się opłaty od pierwszego wniosku o wydanie na podstawie akt odpisu orzeczenia kończącego postępowanie z klauzulą wykonalności, złożonego przez stronę, która wszczęła postępowanie - art. 77a ustawy.

Opłatę od wniosku o wydanie kopii dokumentu, znajdującego się w aktach sprawy, pobiera się w kwocie 20 złotych za każde rozpoczęte 20 stron wydanej kopii- art. 78 ustawy.

 Zwolnienie od kosztów sądowych:
 
  • z mocy ustawy:
        - zwolnienie podmiotowe - art. 94, 96, 97 ustawy;
        - zwolnienie przedmiotowe - art. 95, 98, 98a, 99 ustawy;

 

  • z mocy postanowienia Sądu:

Sąd może zwolnić stronę od kosztów sądowych w całości lub w części.

Strona zwolniona od kosztów w całości nie uiszcza opłat sądowych i nie ponosi w toku postępowania wydatków.

Częściowe zwolnienie od kosztów może polegać na zwolnieniu od poniesienia albo ułamkowej lub procentowej ich części, albo określonej kwoty, albo niektórych opłat lub wydatków. Może też polegać na przyznaniu zwolnienia co do pewnej części roszczenia lub co do niektórych roszczeń dochodzonych łącznie; zakres zwolnienia sąd oznacza w postanowieniu. Strona częściowo zwolniona od kosztów sądowych obowiązana jest uiścić opłaty oraz ponieść wydatki w wysokości nie objętej przyznanym zwolnieniem.

Zwolnienie od kosztów sądowych ma charakter tymczasowy co oznacza, że koszty które obciążałyby stronę ponosi Skarb Państwa, jednakże w orzeczeniu kończącym sprawę w instancji sąd orzeknie o nich na podstawie art. 113 ustawy.

Wniosek o przyznanie zwolnienia od kosztów sądowych należy zgłosić na piśmie lub ustnie do protokołu, w sądzie, w którym sprawa się toczy lub ma być wytoczona. Osoba fizyczna, która nie ma miejsca zamieszkania w siedzibie tego sądu, może złożyć wniosek w sądzie rejonowym właściwym ze względu na miejsce swego zamieszkania, a sąd ten ma obowiązek przesłania wniosku sądowi właściwemu. W każdym wypadku (również, gdy wniosek złożony został do protokołu) do wniosku należy dołączyć oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania osoby fizycznej ubiegającej się o zwolnienie od kosztów sądowych sporządzone według ustalonego wzoru. Wzór oświadczenia określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 31 stycznia 2006 roku w sprawie określenia wzoru oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania osoby fizycznej ubiegającej się o zwolnienie od kosztów sądowych w postępowaniu cywilnym (Dz.U. 2015.574 j.t.) i jest on nieodpłatnie udostępniany w Biurze Obsługi Interesanta Sądu Rejonowego w Białymstoku.

Zwolnienia od kosztów sądowych może domagać się:
    - osoba fizyczna - art. 100 - 102 ustawy;
    - osoba prawna - art. 103 ustawy;
    - organizacje społeczne, których zadanie nie polega na prowadzeniu działalności gospodarczej - art. 104 ust. 2 ustawy;

UWAGA!!! Jeżeli okaże się, iż okoliczności na podstawie, których stronie zostało przyznane zwolnienie od kosztów sądowych nie istniały lub przestały istnieć, sąd cofa zwolnienie od kosztów sądowych - art. 110 ustawy. W obu wypadkach strona ma obowiązek uiścić wszystkie opłaty i zwrócić wydatki, przy czym sąd może obciążyć ją tym obowiązkiem jedynie częściowo, stosownie do zmiany, jaka nastąpiła w jej sytuacji majątkowej.

Stronę, która uzyskała zwolnienie od kosztów sądowych na podstawie świadomego podania nieprawdziwych okoliczności, sąd, cofając zwolnienie, skazuje na grzywnę w wysokości do 1.000 zł. Osobę, która ponownie zgłosiła wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych świadomie podając nieprawdziwe okoliczności, sąd, odrzucając wniosek, skazuje na grzywnę w wysokości do 2.000 zł (art. 111 ust. 1 i 2 u.ok.s.c.)

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. 2018-02-21 22:57 Anna Tworkowska
Artykuł został zmieniony. 2019-08-23 10:18 Michał Gadomski
Artykuł został zmieniony. 2019-08-23 10:21 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2019-08-23 10:21 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2019-08-23 10:22 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2019-08-23 10:27 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2019-08-23 10:42 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2019-08-23 10:48 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2019-08-23 11:09 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2019-08-23 13:57 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2020-03-19 21:02 Anna Tworkowska Porównanie