OGŁOSZENIE Nr K-1102-6/18 z dnia 22 czerwca 2018 r.

Dyrektor, w porozumieniu z Prezesem Sądu Rejonowego w Białymstoku ogłasza konkurs na staż urzędniczy w Archiwum Zakładowym w Sądzie Rejonowym w Białymstoku.
Liczba wolnych stanowisk pracy – 1 etat w pełnym wymiarze czasu pracy. Miejsce wykonywania pracy: Białystok, ul. Mickiewicza 103.

 

1. Główne obowiązki:

 • obsługa systemu elektronicznego SAWA,
 • wprowadzanie do programu elektronicznego Archiwum Akt spisów zdawczo-odbiorczych,
 • czynności związane z podejmowaniem i podkładaniem akt archiwalnych,
 • przygotowywanie i porządkowanie akt do przekazania Archiwum Państwowemu,
 • sporządzanie dokumentacji niearchiwalnej do zniszczenia,
 • konserwacja akt archiwalnych,
 • wykonywanie innych czynności zleconych przez Kierownika Archiwum.

 

2. Wymagania konieczne:

 • umiejętność obsługi komputera,
 • znajomość techniki pracy biurowej,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • nieposzlakowana opinia,
 • niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 • wykształcenie co najmniej średnie oraz zdany egzamin maturalny.

 

3. Wymagania dodatkowe:

 • wykształcenie wyższe – ukończone studia co najmniej pierwszego stopnia i uzyskany tytuł zawodowy,
 • ukończony kurs dla archiwistów,
 • znajomość ustawy z dn. 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 23 z późn. zm.),
 • znajomość rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. – Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. 2015, poz. 2316 z późn. zm.),
 • znajomość ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 577),
 • doświadczenie zawodowe,
 • wysoki poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej,
 • zdolność analitycznego myślenia,
 • komunikatywność,
 • umiejętność pracy w zespole, sumienność, dokładność, dobra organizacja pracy oraz zaangażowanie,
 • odporność na stres.

 

4. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • list motywacyjny, CV (z podaniem nr telefonu kontaktowego, adresu zamieszkania oraz adresu poczty elektronicznej),
 • kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • wyciąg z dowodu osobistego,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • pisemne oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • pisemne oświadczenie o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe oraz oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • pisemne oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku stażysty,
 • pisemne oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji i obowiązek informacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
 • kserokopie innych dokumentów potwierdzających zdobyte kwalifikacje.

 

5. Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy składać w terminie do dnia:  6 lipca 2018 r.

pod adresem:

Sąd Rejonowy w Białymstoku
ul. Mickiewicza 103
15-950 Białystok
Biuro Podawcze Sądu Rejonowego w Białymstoku

lub za pośrednictwem poczty z dopiskiem na kopercie: staż K-1102-6/18.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

6. Inne informacje:

 • dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (0-85) 665 65 07,
 • szczegółowe zasady przeprowadzania konkursu określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dn. 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (tekst jednolity Dz. U. 2014, poz. 400),
 • kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni o terminie i miejscu drugiego i trzeciego etapu konkursu – co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczęciem – poprzez umieszczenie listy kandydatów na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Białymstoku: www.bialystok.sr.gov.pl w zakładce „Oferty pracy”,
 • na stronie internetowej zamieszczone są wzory oświadczeń wymienionych w pkt 4 ogłoszenia,
 • zgłoszenia kandydatów, którzy nie przejdą pozytywnie procedury konkursowej mogą zostać odebrane w Oddziale Kadr pok. C225 od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30, w terminie do dnia 31 sierpnia 2018r., po tym terminie oferty zostaną komisyjnie zniszczone,
 • dokumenty kandydatów zakwalifikowanych do zatrudnienia będą dołączone do ich akt osobowych,
 • dokumenty kandydatów umieszczonych na liście rezerwowej przechowywane będą przez okres obowiązywania tej listy (jednak nie dłużej niż przez okres jednego roku), a następnie zostaną komisyjnie zniszczone,
 • zgłoszenia nie zakwalifikowane do udziału w konkursie bądź jego dalszej części mogą zostać odebrane w Oddziale Kadr pok. C225 od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30, w terminie do dnia 31 sierpnia 2018r., po tym terminie dokumenty kandydatów, którzy nie przejdą pozytywnie procedury konkursowej zostaną komisyjnie zniszczone. Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane,
 • osoby, które są zainteresowane uczestnictwem w następnych rekrutacjach prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Białymstoku na w/w stanowiska proszone są o złożenie oświadczenia wyrażającego zgodę na przetwarzanie danych osobowych w kolejnych procesach rekrutacyjnych.

 

7.  W Sądzie Rejonowym w Białymstoku w miesiącu poprzedzającym datę opublikowania ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%. W związku z powyższym zachęcamy osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu w konkursie na staż.


INFORMACJA z dnia 11 lipca 2018r. w sprawie terminu i miejsca przeprowadzenia drugiego etapu konkursu dla kandydatów na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Białymstoku

W nawiązaniu do ogłoszenia nr K – 1102 – 6/18 oraz po przeprowadzeniu pierwszego etapu konkursu – selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod kątem spełniania wymogów formalnych przystąpienia do konkursu na staż urzędniczy, w uzgodnieniu z Przewodniczącym Komisji Konkursowej, ustalona została następująca lista kandydatów zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu:


1.    Bogdan Łukasz
2.    Bućko Anna
3.    Czajkowska Maja
4.    Desperat Berenika Anna
5.    Hareniuk Agnieszka
6.    Jaroszko Monika
7.    Jurkowska Kinga
8.    Kudzinowski Radosław
9.    Olszański Kamil
10.  Poskrobko Kamila
11.  Stawierej Adam
12.  Wojska Joanna
13.  Zajkowska Agnieszka


Drugi etap konkursu na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Białymstoku polegający na sprawdzeniu umiejętności, w tym:

 • obsługi komputera: WORD i EXCEL
 • znajomość ustaw wymienionych w ogłoszeniu oraz następujących aktów prawnych:
  - Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz.U.2018.217);
  - Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 marca 2004r. w sprawie przechowywania akt spraw sądowych oraz ich przekazywania do archiwów państwowych lub do zniszczenia (t.j. obwieszczenie MS z 2014r. poz. 991);
  - Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 grudnia 1985r. w sprawie ustalenia instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Sprawiedliwości lub przez niego nadzorowanych (Dz.Urz. MS.1985.8.55 ze zm.);

odbędzie się w dniu 18 lipca 2018r. w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku, przy ul. Mickiewicza 103, Sala konferencyjna Nr C011 (parter, blok C).

Kandydaci zostali podzieleni na grupy odpowiednio jak niżej według podanej wyżej kolejności:

poz.    1-2         od godz. 9.00
poz.    3-5         od godz. 9.30
poz.    6-7         od godz. 10.00
poz.    8-10       od godz. 10.30
poz.    11-13     od godz. 11.00

 

Niestawiennictwo w ciągu 15 minut od wyznaczonej godziny będzie traktowane jako rezygnacja z udziału w konkursie.


INFORMACJA z dnia 18 lipca 2018r. w sprawie wyników drugiego etapu konkursu oraz terminie i miejscu przeprowadzenia trzeciego etapu konkursu dla kandydatów na staż urzędniczy w Archiwum Zakładowym w Sądzie Rejonowym w Białymstoku

W nawiązaniu do ogłoszenia nr K – 1102 – 6 /18, w uzgodnieniu z Przewodniczącym Komisji Konkursowej, do trzeciego etapu konkursu zakwalifikowane zostały osoby, które w trakcie drugiego etapu - praktycznego sprawdzianu umiejętności uzyskały co najmniej 6,5 punktu, tj.:

Lp.  Nazwisko        Imię           Ilość punktów
1.     Olszański         Kamil           9,5
2.     Bućko               Anna            9
3.     Kudzinowski    Radosław    9
4.     Zajkowska        Agnieszka   9
5.     Bogdan             Łukasz         7
6.     Jurkowska        Kinga            6,5


Trzeci etap konkursu - rozmowa kwalifikacyjna dla kandydatów na staż urzędniczy odbędzie się  w dniu 25 lipca 2018 r. w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku, przy ul. Mickiewicza 103, sala szkoleniowa  Nr C011 (parter, blok C).

Kandydaci zostali podzieleni na grupy odpowiednio jak niżej według podanej wyżej kolejności:

poz.     1-2        od godz. 9.00
poz.     3-4        od godz. 9.15
poz.     5-6        od godz. 9.15


Niestawiennictwo w ciągu 15 minut od wyznaczonej godziny będzie traktowane jako rezygnacja z udziału w konkursie.


INFORMACJA Dyrektora Sądu Rejonowego w Białymstoku z dnia 25 lipca 2018r. w sprawie wyników konkursu nr K-1102-6/18 na staż urzędniczy na stanowisko archiwisty w Sądzie Rejonowym w Białymstoku

Zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 400) poniżej przedstawiam wyniki konkursu i ustaloną, zgodnie z otrzymaną liczbą punktów, kolejność kandydatów, którym przedstawiona zostanie propozycja zatrudnienia na staż w Archiwum Zakładowym w Sądzie Rejonowym w Białymstoku:

 

Lp.   Nazwisko      Imię          liczba punktów
1.      Olszański        Kamil           19,5 p
2.      Kudzinowski  Radosław     19 p
3.      Bućko              Anna            16,5 p
4.      Zajkowska      Agnieszka    15,5 p
5.      Bogdan           Łukasz          12 p
6.      Jurkowska       Kinga            11,5 p

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
2018-06-22 12:24 Michał Gadomski
Artykuł został zmieniony. 2018-07-11 14:45 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2018-07-18 15:24 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2018-07-26 13:07 Michał Gadomski Porównanie