OGŁOSZENIE Nr K-1102-7/18 z dnia 26 lipca 2018 r.

Dyrektor, w porozumieniu z Prezesem Sądu Rejonowego w Białymstoku ogłasza konkurs na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Białymstoku w pełnym wymiarze czasu pracy

miejsce wykonywania pracy: Białystok, ul. Mickiewicza 103


1. Główne obowiązki:

 • protokołowanie na rozprawach sądowych,
 • terminowe i prawidłowe wykonywanie zarządzeń sędziego,
 • wszystkie czynności związane z prowadzeniem akt sądowych oraz urządzeń służących do rejestrowania,
 • wysyłanie wezwań, postanowień i odpisów,
 • wykonywanie innych czynności przewidzianych w regulaminie urzędowania sądów powszechnych oraz zleconych przez przełożonych.

 

2. Wymagania konieczne:

 • umiejętność obsługi komputera, w tym biegłego pisania,
 • znajomość techniki pracy biurowej,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • nieposzlakowana opinia,
 • niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 • wykształcenie co najmniej średnie oraz zdany egzamin maturalny.

3. Wymagania dodatkowe:

 • wykształcenie wyższe – ukończone studia co najmniej pierwszego stopnia i uzyskany tytuł zawodowy, preferowane prawnicze lub administracyjne,
 • znajomość ustawy z dn. 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych   (tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 23 z późn. zm.),
 • znajomość rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. – Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. 2015, poz. 2316 z późn. zm.),
 • znajomość ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 577 z późn. zm.),
 • doświadczenie zawodowe,
 • wysoki poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej,
 • zdolność analitycznego myślenia,
 • komunikatywność,
 • umiejętność pracy w zespole, sumienność, dokładność, dobra organizacja pracy oraz zaangażowanie,
 • odporność na stres.

 

4. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • list motywacyjny, CV,
 • kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • wyciąg z dowodu osobistego,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • pisemne oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • pisemne oświadczenie o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe oraz oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • pisemne oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku stażysty,
 • pisemne oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • pisemne oświadczenie i obowiązek informacyjny, wynikające z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U.2016.922 z późn. zm.),
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
 • kserokopie innych dokumentów potwierdzających zdobyte kwalifikacje

 

5. Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy składać w terminie do dnia:  8 sierpnia 2018r.

pod adresem:
Sąd Rejonowy w Białymstoku
ul. Mickiewicza 103
15 - 950 Białystok
Biuro Podawcze Sądu Rejonowego w Białymstoku
lub za pośrednictwem poczty z dopiskiem na kopercie: staż urzędniczy.

 

6. Inne informacje:

 • dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (0-85) 665 65 07,
 • szczegółowe zasady przeprowadzania konkursu określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dn. 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (tekst jednolity Dz. U. 2014, poz. 400),
 • kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni o terminie i miejscu drugiego i trzeciego etapu konkursu – co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczęciem – poprzez umieszczenie listy kandydatów na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Białymstoku: www.bialystok.sr.gov.pl w zakładce „Oferty pracy”,
 • osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane,
 • zgłoszenia nie zakwalifikowane do udziału w konkursie bądź jego dalszej części mogą zostać odebrane w Oddziale Kadr pok. C225 od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30, w terminie do dnia 30 września 2018r., po tym terminie oferty zostaną komisyjnie zniszczone,
 • osoby, które są zainteresowane uczestnictwem w następnych rekrutacjach prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Białymstoku na w/w stanowiska proszone są o złożenie oświadczenia wyrażającego zgodę na przetwarzanie danych osobowych w  kolejnych procesach rekrutacyjnych.

INFORMACJA z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie terminu i miejsca przeprowadzenia drugiego etapu konkursu dla kandydatów na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Białymstoku.

W nawiązaniu do ogłoszenia nr K – 1102 – 7/18 oraz po przeprowadzeniu pierwszego etapu konkursu – selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod kątem spełniania wymogów formalnych przystąpienia do konkursu na staż urzędniczy, w uzgodnieniu z Przewodniczącym Komisji Konkursowej, ustalona została następująca lista kandydatów zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu:


1.      Bauer Sylwia
2.      Bućko Anna Katarzyna
3.      Chmielewska Daria
4.      Dakowicz Kamila
5.      Dmitruk Adrian
6.      Gierałtowska Marlena
7.      Jurkowska Kinga
8.      Kasperowicz Anna Maria
9.      Klama Marlena
10.    Kowalewicz Aneta
11.    Kowalewska Żaneta
12.    Kupisz Natalia Anna
13.    Lenczewska Edyta Agnieszka
14.    Łachacz Magdalena
15.    Łatkowski Mateusz
16.    Marguła Justyna
17.    Michalska Monika
18.    Mieczkowska Monika
19.    Mitrosz Ewa
20.    Mucharska Elżbieta
21.    Osakowicz Mirosława Anna
22.    Oskierko Elżbieta
23.    Stalenczyk Monika
24.    Tarantowicz Diana
25.    Wasiluk Izabela Ewa
26.    Worobiej Paweł
27.    Zajko Greta
28.    Zajkowska Paula
29.    Zieleniewska Paulina


Drugi etap konkursu na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Białymstoku polegający na praktycznym sprawdzeniu umiejętności, w tym obsługi komputera - odbędzie się w dniu 23 sierpnia 2018 r. w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku, przy ul. Mickiewicza 103, Sala konferencyjna Nr C011 (parter, blok C).

Kandydaci zostali podzieleni na grupy odpowiednio jak niżej według podanej wyżej kolejności:

poz.    1-4            od godz. 9.00
poz.    5-7            od godz. 9.30
poz.    8-11          od godz. 10.00
poz.    12-14        od godz. 10.30
poz.    15-18        od godz. 11.00
poz.    19-21        od godz. 11.30
poz.    22-25        od godz. 12.00
poz.    26-29        od godz. 12.30

Niestawiennictwo w ciągu 15 minut od wyznaczonej godziny będzie traktowane jako rezygnacja z udziału w konkursie.


INFORMACJA z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie wyników drugiego etapu konkursu oraz terminie i miejscu przeprowadzenia trzeciego etapu konkursu dla kandydatów na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Białymstoku.

W nawiązaniu do ogłoszenia nr K – 1102 – 7 /18, w uzgodnieniu z Przewodniczącym Komisji Konkursowej, do trzeciego etapu konkursu zakwalifikowane zostały osoby, które w trakcie drugiego etapu - praktycznego sprawdzianu umiejętności uzyskały co najmniej 6 punktów, tj.:

Lp.   Nazwisko       Imię                Ilość punktów
1.    Kowalewicz     Aneta                9,5
2.    Kupisz            Natalia Anna      9,5
3.    Bauer             Sylwia               8,5
4.    Kowalewska    Żaneta              8,5
5.    Gierałtowska   Marlena             8
6.    Jurkowska       Kinga                8
7.    Stalenczyk      Monika              8
8.    Tarantowicz     Diana                8
9.    Dakowicz        Kamila               7,5
10.    Mucharska    Elżbieta              7,5
11.    Wasiluk         Izabela Ewa       7,5
12.    Zajkowska     Paula                7,5
13.    Marguła         Justyna             6,5
14.    Michalska      Monika              6,5
15.    Mieczkowska  Monika              6,5
16.    Worobiej        Paweł                6,5
17.    Bućko            Anna Katarzyna  6
18.    Chmielewska  Daria                 6
19.    Osakowicz      Mirosława Anna  6
20.    Oskierko        Elżbieta              6
21.    Zieleniewska  Paulina               6

 

Trzeci etap konkursu - rozmowa kwalifikacyjna dla kandydatów na staż urzędniczy odbędzie się  w dniu 30 sierpnia 2018 r. w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku, przy ul. Mickiewicza 103, sala szkoleniowa  Nr C011 (parter, blok C).

 

Kandydaci zostali podzieleni na grupy odpowiednio jak niżej według podanej wyżej kolejności:
poz.     1-3        od godz. 9.00
poz.     4-6        od godz. 9.30
poz.     7-9        od godz. 10.00
poz.     10-12     od godz. 10.30
poz.     13-15     od godz. 11.00
poz.     16-18     od godz. 12.00
poz.     19-21     od godz. 12.30

Niestawiennictwo w ciągu 15 minut od wyznaczonej godziny będzie traktowane jako rezygnacja z udziału w konkursie.


INFORMACJA Dyrektora Sądu Rejonowego w Białymstoku z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie wyników konkursu nr K-1102-7/18 na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Białymstoku

Zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 400) poniżej przedstawiam wyniki konkursu i ustaloną, zgodnie z otrzymaną liczbą punktów, kolejność kandydatów, którym przedstawiona zostanie propozycja zatrudnienia na stanowisku stażysty w Sądzie Rejonowym w Białymstoku: 


Kowalewska Żaneta - 27,5
Kowalewicz Aneta - 27
Stalenczyk Monika - 26,5
Gierałtowska Marlena - 25
Tarantowicz Diana - 25
Bućko Anna Katarzyna - 25

 

Jednocześnie informuję, iż Komisja Konkursowa na podstawie art. 3 b ust. 5 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 577 z późn. zm.), w oparciu o wyniki konkursu wyłoniła listę rezerwową kandydatów na wypadek zaistnienia możliwości zatrudnienia większej liczby osób, rezygnacji kandydata bądź w sytuacji ustania stosunku pracy z osobą odbywającą staż urzędniczy przed ukończeniem tego stażu. Rezerwowa lista kandydatów jest ważna do następnego konkursu, jednakże nie dłużej niż 12 miesięcy od przeprowadzenia niniejszego konkursu.

 

Kupisz Natalia Anna - 24,5
Wasiluk Izabela Ewa - 24,5
Dakowicz Kamila - 24
Chmielewska Daria - 24
Jurkowska Kinga - 23
Marguła Justyna - 23
Michalska Monika - 23
Mieczkowska Monika - 23
Osakowicz Mirosława Anna - 23
Oskierko Elżbieta - 23
Worobiej Paweł - 22,5
Zieleniewska Paulina - 22,5
Bauer Sylwia - 22
Zajkowska Paula - 22
Mucharska Elżbieta - 18

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
2018-07-26 14:28 Michał Gadomski
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
2018-07-26 14:38 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2018-08-14 09:18 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2018-08-23 14:37 Anna Tworkowska Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2018-08-31 13:52 Anna Tworkowska Porównanie