OGŁOSZENIE Nr K-1102-9/18 z dnia 11 października 2018 r.

Dyrektor, w porozumieniu z Prezesem Sądu Rejonowego w Białymstoku ogłasza konkurs na stanowisko stażysty w Oddziale Gospodarczym Sądu Rejonowego w Białymstoku w wymiarze 3/5 etatu, w ramach umowy o pracę na czas określony (w celu zastępstwa).

Miejsce wykonywania pracy: Białystok, ul. Mickiewicza 103


1. Główne obowiązki:

 • prowadzenie ewidencji środków trwałych w systemie SAP,
 • obsługa zdarzeń gospodarczych w systemie SAP (wystawianie faktur związanych z prowadzoną działalnością),
 • nadzór nad prawidłową realizacją części umów (sprzątanie, ochrona, inne),
 • zastępowanie w czasie nieobecności pracownika odpowiedzialnego za prowadzenie magazynu i rozliczanie.

 

2. Wymagania konieczne:

 • umiejętność obsługi komputera,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • nieposzlakowana opinia,
 • niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 • wykształcenie co najmniej średnie oraz zdany egzamin maturalny.

 

3. Wymagania dodatkowe:

 • wykształcenie wyższe – ukończone studia co najmniej pierwszego stopnia i uzyskany tytuł zawodowy, preferowane ekonomiczne, prawnicze lub administracyjne,
 • znajomość zasad prowadzenia ewidencji środków trwałych,
 • znajomość systemu SAP AA i MM,
 • znajomość zasad fakturowania, w tym w systemie SAP,
 • znajomość ustawy z dn. 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 23 z późn. zm.),
 • znajomość rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. – Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. 2015, poz. 2316 z późn. zm.),
 • znajomość ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 577 z późn. zm.),
 • doświadczenie zawodowe,
 • wysoki poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej,
 • zdolność analitycznego myślenia,
 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, sumienność, dokładność, dobra organizacja pracy oraz zaangażowanie,
 • odporność na stres.

 

4. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • list motywacyjny, CV,
 • kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • wyciąg z dowodu osobistego,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • pisemne oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • pisemne oświadczenie o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe oraz oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • pisemne oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku stażysty,
 • pisemne oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji oraz w zakresie obowiązku informacyjnego,
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
 • kserokopie innych dokumentów potwierdzających zdobyte kwalifikacje.

 

5. Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy składać w terminie do dnia:  18 października 2018 r. pod adresem:

Sąd Rejonowy w Białymstoku
ul. Mickiewicza 103
15 - 950 Białystok
Biuro Podawcze Sądu Rejonowego w Białymstoku
lub za pośrednictwem poczty z dopiskiem na kopercie: staż w Oddziale Gospodarczym

 

6. Inne informacje:

 • dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (0-85) 665 65 07,
 • szczegółowe zasady przeprowadzania konkursu określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dn. 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (tekst jednolity Dz. U. 2014, poz. 400),
 • kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni o terminie i miejscu drugiego i trzeciego etapu konkursu – co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczęciem – poprzez umieszczenie listy kandydatów na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Białymstoku: www.bialystok.sr.gov.pl w zakładce „Oferty pracy”,
 • osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane,
 • zgłoszenia nie zakwalifikowane do udziału w konkursie bądź jego dalszej części mogą zostać odebrane w Oddziale Kadr pok. C225 od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30, w terminie do dnia 15 listopada 2018r., po tym terminie oferty zostaną komisyjnie zniszczone,
 • osoby, które są zainteresowane uczestnictwem w następnych rekrutacjach prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Białymstoku na w/w stanowiska proszone są o złożenie oświadczenia wyrażającego zgodę na przetwarzanie danych osobowych w kolejnych procesach rekrutacyjnych.

 

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
2018-10-11 11:52 Michał Gadomski
Artykuł został zmieniony. 2018-10-11 12:00 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2018-10-11 12:07 Michał Gadomski Porównanie