Drukuj

OGŁOSZENIE Nr K-1102-9/18 z dnia 11 października 2018 r.

Dyrektor, w porozumieniu z Prezesem Sądu Rejonowego w Białymstoku ogłasza konkurs na stanowisko stażysty w Oddziale Gospodarczym Sądu Rejonowego w Białymstoku w wymiarze 3/5 etatu, w ramach umowy o pracę na czas określony (w celu zastępstwa).

Miejsce wykonywania pracy: Białystok, ul. Mickiewicza 103


1. Główne obowiązki:

 

2. Wymagania konieczne:

 

3. Wymagania dodatkowe:

 

4. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 

5. Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy składać w terminie do dnia:  18 października 2018 r. pod adresem:

Sąd Rejonowy w Białymstoku
ul. Mickiewicza 103
15 - 950 Białystok
Biuro Podawcze Sądu Rejonowego w Białymstoku
lub za pośrednictwem poczty z dopiskiem na kopercie: staż w Oddziale Gospodarczym

 

6. Inne informacje:


INFORMACJA z dnia 22 października 2018 r. w sprawie terminu i miejsca przeprowadzenia drugiego etapu konkursu dla kandydatów na staż urzędniczy w Oddziale Gospodarczym Sądu Rejonowego w Białymstoku.

W nawiązaniu do ogłoszenia nr K – 1102 – 9/18 oraz po przeprowadzeniu pierwszego etapu konkursu – selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod kątem spełniania wymogów formalnych przystąpienia do konkursu na staż urzędniczy, w uzgodnieniu z Przewodniczącym Komisji Konkursowej, ustalona została następująca lista kandydatów zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu:

1. Belka Oskar
2. Celiński Marcin
3. Jopa Agnieszka
4. Saniewska Magdalena
5. Trocka Anna
6. Zajkowski Kamil

Drugi etap konkursu na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Białymstoku polegający na praktycznym sprawdzeniu umiejętności, w tym obsługi komputera - odbędzie się w dniu 29 października 2018 r. w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku, przy ul. Mickiewicza 103, Sala konferencyjna Nr C431 (IV p., blok C).

Kandydaci zostali podzieleni na grupy odpowiednio jak niżej według podanej wyżej kolejności:

poz.  1-3  od godz. 9.00
poz.  4-6  od godz. 9.30

Niestawiennictwo w ciągu 15 minut od wyznaczonej godziny będzie traktowane jako rezygnacja z udziału w konkursie.


INFORMACJA z dnia 29 października 2018 r. w sprawie wyników drugiego etapu konkursu oraz terminie i miejscu przeprowadzenia trzeciego etapu konkursu dla kandydatów na staż urzędniczy w Oddziale Gospodarczym w Sądzie Rejonowym w Białymstoku.

W nawiązaniu do ogłoszenia nr K – 1102 – 9 /18, w uzgodnieniu z Przewodniczącym Komisji Konkursowej, do trzeciego etapu konkursu zakwalifikowane zostały osoby, które w trakcie drugiego etapu - praktycznego sprawdzianu umiejętności uzyskały co najmniej 3,5 punktów, tj.:

1. Belka Oskar
2. Saniewska Magdalena
3. Trocka Anna

Trzeci etap konkursu - rozmowa kwalifikacyjna dla kandydatów odbędzie się w dniu 6 listopada 2018 r. w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku, przy ul. Mickiewicza 103, sala szkoleniowa Nr C431 (IV p., blok C).

Kandydaci zaproszeni są na rozmowę według następującej kolejności:

poz.  1   godz. 14.00
poz.  2   godz. 14.15
poz.  3   godz. 14.30

Niestawiennictwo w ciągu 15 minut od wyznaczonej godziny będzie traktowane jako rezygnacja z udziału w konkursie.


INFORMACJA Dyrektora Sądu Rejonowego w Białymstoku z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie wyników konkursu nr K-1102-9/18 na staż urzędniczy w Oddziale Gospodarczym w Sądzie Rejonowym w Białymstoku.

Zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 400) informuję, iż propozycja zatrudnienia na stanowisku stażysty w Oddziale Gospodarczym w Sądzie Rejonowym w Białymstoku zostanie przedstawiona Panu Oskarowi Belce, który uzyskał w konkursie najwyższą ilość punktów, tj. 14,5 pkt.

Jednocześnie informuję, iż Komisja Konkursowa na podstawie art. 3 b ust. 5 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 577 z późn. zm.), w oparciu o wyniki konkursu wyłoniła listę rezerwową kandydatów na wypadek zaistnienia możliwości zatrudnienia większej liczby osób, rezygnacji kandydata bądź w sytuacji ustania stosunku pracy z osobą odbywającą staż urzędniczy przed ukończeniem tego stażu. Rezerwowa lista kandydatów jest ważna do następnego konkursu, jednakże nie dłużej niż 12 miesięcy od przeprowadzenia niniejszego konkursu.

Nazwisko   Imię           liczba punktów
Saniewska Magdalena  13,5
Trocka         Anna           11,5

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
2018-10-11 11:52 Michał Gadomski
Artykuł został zmieniony. 2018-10-11 12:00 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2018-10-11 12:07 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2018-10-22 12:26 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2018-10-29 14:38 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2018-10-29 14:38 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2018-11-07 12:06 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2018-11-07 12:07 Michał Gadomski Porównanie