OGŁOSZENIE Nr K-1102-12/18 z dnia 13 grudnia 2018 r.

Prezes Sądu Rejonowego w Białymstoku ogłasza konkurs na dwa wolne stanowiska:

Referendarza sądowego

Konkurs odbędzie się w dniu 15 stycznia 2019 roku godz. 10:00 w sali konferencyjnej C011 (parter, część C) w siedzibie Sądu Rejonowego w Białymstoku, ul. Mickiewicza 103, 15 - 950 Białystok, z zastrzeżeniem ewentualnej zmiany sali.

 

1. Wymagania niezbędne:
 
Zgodnie z art. 149 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku - Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 23 z późn. zm.) na stanowisko referendarza sądowego może być mianowany ten, kto:

 • posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 • jest nieskazitelnego charakteru,
 • ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra prawa lub zagraniczne uznane w Polsce,
 • ukończył 24 lata,
 • zdał egzamin referendarski, sędziowski, prokuratorski, notarialny, adwokacki lub radcowski lub ukończył aplikację sędziowską albo aplikację prokuratorską.

2. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • wniosek o zatrudnienie na stanowisku referendarza sądowego, z zaznaczeniem sygnatury konkursu,
 • życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej,
 • oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu sędziowskiego, prokuratorskiego, notarialnego, adwokackiego, radcowskiego lub referendarskiego albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dyplomu ukończenia aplikacji ogólnej,
 • 3 aktualne fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa Rzeczypospolitej Polskiej i korzystaniu z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 • pisemne oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji oraz klauzulę informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych (wzór stanowi załącznik do ogłoszenia).

 

Do zgłoszenia kandydat może dołączyć kserokopie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.
Każdy dokument musi być podpisany własnoręcznie.

 

3. Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy składać w terminie: do dnia 28 grudnia 2018 r. pod adresem:

    Sąd Rejonowy w Białymstoku
    ul. Mickiewicza 103
    15 - 950 Białystok
    Biuro podawcze Sądu Rejonowego w Białymstoku, parter
    Osobiście lub za pośrednictwem poczty z dopiskiem na kopercie: KONKURS – REFERENDARZ SĄDOWY

 

4. Inne informacje:

 • dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (0-85) 665 65 07,
 • oferty niekompletne lub przesłane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego),
 • kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną niezwłocznie powiadomieni o terminie i miejscu części pisemnej konkursu – poprzez umieszczenie do dnia 3 stycznia 2019 r. listy kandydatów na tablicy ogłoszeń w siedzibie sądu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Białymstoku: www.bialystok.sr.gov.pl,
 • osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane,
 • zgłoszenia nie zakwalifikowane do udziału w konkursie bądź jego dalszej części mogą zostać odebrane w Oddziale Kadr pok. C225 od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30, w terminie do dnia 31 marca 2019 r., po tym terminie oferty zostaną komisyjnie zniszczone,
 • osoby, które są zainteresowane uczestnictwem w następnych rekrutacjach prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Białymstoku na w/w stanowiska proszone są o złożenie oświadczenia wyrażającego zgodę na przetwarzanie danych osobowych w kolejnych procesach rekrutacyjnych.

Informacja z dnia 3 stycznia 2019r. w sprawie dopuszczenia kandydatów do konkursu na stanowisko referendarza sądowego w Sądzie Rejonowym w Białymstoku.

W nawiązaniu do ogłoszenia nr K – 1102 – 12/18 oraz w związku z § 5 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2012r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko referendarza sądowego (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 769) po sprawdzeniu zgłoszeń kandydatów pod kątem spełniania wymogów formalnych, ustalam następującą listę kandydatów dopuszczonych do konkursu:

 

Lp. Nazwisko Imię - Miejsce Zamieszkania

1    Bański Andrzej - Białystok
2    Chludzińska Aneta Justyna - Białystok
3    Czopur Anetta Edyta - Białystok
4    Dargiewicz Emilia - Białystok
5    Filipczuk Julia Natalia - Białystok
6    Frankowska Urszula - Bielsk Podlaski
7    Gołaszewska Urszula - Białystok
8    Gołębiewska Monika - Olmonty
9    Gryko Anna - Białystok
10  Jakubowski Konrad - Białystok
11  Jarmołowicz Adam - Białystok
12  Jodłowska-Ostapkowicz Małgorzata - Białystok
13  Jurkowski Józef Klemens - Wasilków
14  Kamiński Jacek Paweł - Białystok
15  Krygier Konrad - Białystok
16  Kurkowska Beata - Białystok
17  Łapińska Urszula - Łapy
18  Łukaszewicz Andrzej - Kleosin
19  Miklaszewicz Monika - Fasty
20  Mroczko Urszula - Białystok
21  Płotnicka-Parfieniuk Ewa - Białystok
22  Sidoruk Małgorzata - Białystok
23  Skepka Artur - Bielsk Podlaski
24  Szurbak-Parfieniuk Anna - Białystok
25  Waszkiewicz Dorota - Białystok
26  Wawrzeniuk Izabela - Skrybicze
27  Wieliczko Maciej - Dzikie Kolonia
28  Wojszko Rafał - Białystok
29  Zabagło-Toruńska Jagoda Beatrycze - Białystok
30  Zajkowska Ewa - Białystok
31  Zakrzewska-Bochenko Agnieszka - Białystok
32  Zamącińska Barbara - Białystok
33  Zawadzka Ewa - Białystok

 

Konkurs na stanowisko referendarza sądowego odbędzie się w dniu 15 stycznia 2019r. o godz. 10.00  w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku, przy ul. Mickiewicza 103, w sali rozpraw nr III (parter, część B).
Przed wejściem na salę wymagane będzie okazanie dowodu osobistego.


Informacja z dnia 18 stycznia 2019 r. o wynikach konkursu nr K – 1102 – 12/18 na dwa stanowiska referendarza sądowego w Sądzie Rejonowym w Białymstoku.

Zgodnie z § 8 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko referendarza sądowego (t.j. Dz.U.2018.769), do zatrudnienia na stanowisku referendarza sądowego mogą być zakwalifikowani kandydaci, którzy uzyskali co najmniej 46 punktów z części testowej konkursu oraz co najmniej 12 punktów za rozwiązanie kazusów.

W związku z § 12 powołanego rozporządzenia, poniżej przedstawiam informację o kandydatach biorących udział w konkursie oraz wyniki poszczególnych kandydatów:

 

Lp. Nazwisko Imię  - Nr zestawu-Ilość punktów za test-Ilość punktów za kazusy-Razem

1.    Dargiewicz Emilia - 22-51-17-68
2.    Jodłowska-Ostapkowicz Małgorzata - 17-53-14-67
3.    Kurkowska Beata - 33-53-13-66
4.    Wojszko Rafał - 20-50-12-62
5.    Filipczuk Julia Natalia - 12-48-14-62
6.    Skepka Artur - 13-46-14-60
7.    Chludzińska Aneta Justyna - 14-48-12-60
8.    Gołaszewska Urszula - 21-46-14-60
9.    Zawadzka Ewa - 7-48-12-60
10.  Frankowska Urszula - 24-46-13-59
11.  Zamącińska Barbara - 2-52-10-62
12.  Sidoruk Małgorzata - 31-51-11-62
13.  Waszkiewicz Dorota - 8-51-10-61
14.  Wawrzeniuk Izabela - 30-51-10-61
15.  Łukaszewicz Andrzej - 19-50-10-60
16.  Czopur Anetta Edyta - 15-45-15-60
17.  Szurbak-Parfieniuk Anna - 18-45-12-57
18.  Gołębiewska Monika - 3-42-14-56
19.  Łapińska Urszula - 32-44-12-56
20.  Bański Andrzej - 4-48-6-54
21.  Płotnicka-Parfieniuk Ewa - 10-42-12-54
22.  Gryko Anna - 6-43-10-53
23.  Kamiński Jacek Paweł - 1-41-11-52
24.  Krygier Konrad - 23-42-10-52
25.  Zajkowska Ewa - 16-40-11-51
26.  Zakrzewska-Bochenko Agnieszka - 11-42-7-49
27.  Jurkowski Józef Klemens - 5-30-8-38
28.  Jakubowski Konrad - Nie stawił się
29.  Jarmołowicz Adam - Nie stawił się
30.  Miklaszewicz Monika - Nie stawiła się
31.  Mroczko Urszula - Nie stawiła się
32.  Wieliczko Maciej - Nie stawił się
33.  Zabagło-Toruńska Jagoda Beatrycze - Nie stawiła się

 

Komisja Konkursowa wyłoniła listę kandydatów zakwalifikowanych do zatrudnienia na dwa wolne stanowiska referendarza sądowego w Sądzie Rejonowym w Białymstoku spośród osób, które uzyskały najwyższą liczbę punktów:

 

Lista kandydatów zakwalifikowanych do zatrudnienia

1.    Pani Emilia Dargiewicz – 68 pkt
2.    Pani Małgorzata Jodłowska-Ostapkowicz – 67 pkt


    
Jednocześnie, na podstawie § 12 ust. 2 pkt 4  rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko referendarza sądowego (t.j. Dz.U.2018.769) informuję, że Komisja Konkursowa zgodnie z § 9 pkt 3 powołanego rozporządzenia wyłoniła rezerwową listę kandydatów spośród osób, które w kolejności uzyskały najwyższą liczbę punktów:

 

Lista rezerwowa

1.    Pani Beata Kurkowska – 66 pkt
2.    Pan Rafał Wojszko – 62 pkt
3.    Pani Julia Natalia Filipczuk – 62 pkt

 

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
2018-12-13 14:59 Michał Gadomski
Artykuł został zmieniony. 2018-12-27 13:15 Anna Tworkowska Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2019-01-03 14:13 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2019-01-18 12:56 Michał Gadomski Porównanie