OGŁOSZENIE Nr K-1102-13/18 z dnia 27 grudnia 2018 r.

Dyrektor, w porozumieniu z Prezesem Sądu Rejonowego w Białymstoku
ogłasza konkurs na staż urzędniczy na stanowisko:

informatyka
wymiar etatu: 1
miejsce wykonywania pracy: Białystok, ul. Mickiewicza 103.

 

1.  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • administrowanie systemami, programami, aplikacjami zainstalowanymi na serwerach oraz lokalną siecią komputerową oraz nadzór nad eksploatacją systemów;
 • wdrażanie i aktualizowanie procedur bezpieczeństwa informacji, czuwanie nad bezpieczeństwem przepływu informacji oraz zabezpieczenie systemu informatycznego przed nieuprawnionym pozyskaniem, w szczególności administracja bezpieczeństwem IT, ustawianie oraz monitorowanie zabezpieczeń na stacjach roboczych oraz identyfikacja potencjalnych zagrożeń;
 • tworzenie, weryfikacja i przechowywanie kopii bezpieczeństwa danych systemów serwerowych i sieciowych;
 • prowadzenie dokumentacji systemu;
 • analiza technicznych i organizacyjnych uwarunkowań mających wpływ na zarządzanie systemami informatycznymi, w których przetwarzane są dane osobowe, w tym identyfikowanie oraz
 • analiza zagrożeń i ryzyka, na które może być narażone przetwarzanie danych osobowych w systemach informatycznych;
 • określanie potrzeb w zakresie zabezpieczenia systemów informatycznych, z uwzględnieniem potrzeb kryptograficznej ochrony danych osobowych, w szczególności podczas ich przesyłania za pomocą urządzeń teletransmisji danych;
 • wykrywanie i właściwe reagowanie na przypadki naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych w systemie informatycznym.

 

2. Wymagania konieczne:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe informatyczne pierwszego stopnia
 • wysokie kwalifikacje w zakresie zarządzania systemami IT;
 • biegła znajomość systemów:
  -Windows 2008 Server, Windows 2012 Server, Windows 2016 Server – ze szczególnym uwzględnieniem usług katalogowych
  -Linux;
  -MS SQL Server 2008 i wyższe;
  -Windows 7, 8, 10;
 • znajomość administracji środowiskami wirtualnymi (VMware, HyperV);
 • umiejętność zarządzania systemami serwerowymi wiodących producentów;
 • umiejętność projektowania sieci LAN oraz sieci WAN;
 • umiejętność administracji systemami storage oraz bibliotekami taśmowymi;
 • zarządzanie urządzeniami sieci LAN i WAN;
 • znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym czytanie specyfikacji technicznych oraz podręczników z zakresu informatyki;
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych;
 • nieposzlakowana opinia;
 • niekaralność za przestępstwa lub przestępstwo skarbowe, brak toczących się przeciwko kandydatowi postępowań o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 • posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku;
 • brak formalnych przeszkód do uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa, o którym mowa w ustawie o ochronie informacji niejawnych z dnia 5 sierpnia 2010 r. (t.j.Dz.U.2018.412 z późn. zm.);

 

3. Wymagania dodatkowe:

 • wykształcenie wyższe II stopnia na kierunku: Informatyka;
 • co najmniej roczny staż pracy na podobnym stanowisku;
 • dyspozycyjność;
 • odporność na stres;
 • rzetelność i komunikatywność;
 • odpowiedzialność za podejmowane decyzje;
 • kreatywność i asertywność;
 • wysoki poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej;
 • umiejętność planowania i organizowania własnej pracy;
 • umiejętność pracy w zespole.

 

4. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. list motywacyjny, z podaniem oznaczenia konkursu K-1102-13/18 oraz adresu zamieszkania i nr telefonu kontaktowego;
 2. Curriculum Vitae,
 3. kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 4. wyciąg z dowodu osobistego,
 5. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 6. pisemne oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 7. pisemne oświadczenie o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe oraz oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 8. pisemne oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku stażysty,
 9. pisemne oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji oraz klauzulę informacyjną dot.  przetwarzania danych osobowych,
 10. pisemne oświadczenie o znajomości języka angielskiego na poziomie co najmniej komunikatywnym;
 11. do zgłoszenia kandydat może dołączyć kserokopie innych dokumentów np.  potwierdzających zdobyte kwalifikacje oraz dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe.

 

5.  Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy składać w terminie do dnia:  14 stycznia 2019 r.
pod adresem:
Sąd Rejonowy w Białymstoku
ul. Mickiewicza 103
15 - 950 Białystok
Biuro Podawcze Sądu Rejonowego w Białymstoku
lub za pośrednictwem poczty z dopiskiem na kopercie: KONKURS - INFORMATYK

 

6.  Inne informacje:

 • Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (0-85) 665 65 06, 665 65 07;
 • szczegółowe zasady przeprowadzania konkursu określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dn. 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (tekst jednolity Dz. U. 2014, poz. 400) – konkurs składa się z trzech etapów:
  - pierwszego – selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;
  - drugiego – sprawdzianu wiedzy;
  - trzeciego – rozmowy kwalifikacyjnej.
 • kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni o terminie i miejscu drugiego i trzeciego etapu konkursu – co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczęciem – poprzez umieszczenie listy kandydatów na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Białymstoku: www.bialystok.sr.gov.pl w zakładce „Oferty pracy”.
 • osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane.
 • po zakończeniu konkursu dokumenty złożone przez kandydatów, którzy:
  -zostaną zakwalifikowani do zatrudnienia będą dołączone do ich akt osobowych,
  - zostaną umieszczeni na liście rezerwowej przechowywane będą przez okres obowiązywania tej listy, nie dłużej niż przez okres jednego roku, a następnie zostaną komisyjnie zniszczone,
  - nie przejdą pozytywnie procedury konkursowej zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu konkursu.

Informacja z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia na staż urzędniczy na stanowisko informatyka w Sądzie Rejonowym w Białymstoku.

W związku z ogłoszeniem na staż urzędniczy na stanowisko informatyka z dnia 27 grudnia 2018 r. nr K-1102-13/18 uprzejmie informujemy, iż termin składania dokumentów został przedłużony do dnia 31 stycznia 2019 r.


INFORMACJA z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie terminu i miejsca przeprowadzenia konkursu na staż urzędniczy na stanowisko Informatyka w Sądzie Rejonowym w Białymstoku.

W nawiązaniu do ogłoszenia nr K – 1102 – 13 /18 oraz po przeprowadzeniu pierwszego etapu konkursu – selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod kątem spełniania wymogów formalnych przystąpienia do konkursu, do kolejnego etapu konkursu zakwalifikowany został Pan Rafał Golec.
Pozostali kandydaci nie spełnili wymogów formalnych dot. wyższego wykształcenia co najmniej pierwszego stopnia na kierunku informatycznym.

Konkurs na stanowisko Informatyka w Sądzie Rejonowym w Białymstoku odbędzie się w dniu 15 lutego 2019 r. o godz. 12:30 w  budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku, przy  ul. Mickiewicza 103, Sala Konferencyjna  Nr  C 011 (parter, segment C).


INFORMACJA Dyrektora Sądu Rejonowego w Białymstoku z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie wyniku konkursu na staż na stanowisko Informatyka w Sądzie Rejonowym w Białymstoku

Zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 2 oraz § 10 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 400) informuję, iż propozycja zatrudnienia na stanowisku Informatyka w Sądzie Rejonowym w Białymstoku przedstawiona zostanie Panu Rafałowi Golec, który wykazał się wymaganym wykształceniem, wiedzą, doświadczeniem zawodowym oraz predyspozycjami do zatrudnienia na w/w stanowisku.

 

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
2018-12-27 13:28 Anna Tworkowska
Artykuł został zmieniony. 2018-12-27 13:29 Anna Tworkowska Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2018-12-27 13:30 Anna Tworkowska Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2018-12-27 13:32 Anna Tworkowska Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2018-12-27 13:32 Anna Tworkowska Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2019-01-15 12:24 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2019-02-08 12:45 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2019-02-20 14:32 Michał Gadomski Porównanie