Drukuj

OGŁOSZENIE Nr K-111-7/20 z dnia 29 grudnia 2020 r.

Dyrektor, w porozumieniu z Prezesem Sądu Rejonowego w Białymstoku ogłasza konkurs na staż urzędniczy na stanowisko: Informatyka
wymiar etatu: 1 miejsce wykonywania pracy: Białystok, ul. Mickiewicza 103
Zgodnie z treścią art. 3a ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów i prokuratury (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r., poz. 577) istnieje możliwość zwolnienia przez dyrektora sądu z obowiązku odbywania stażu urzędniczego lub jego części osobę wybraną w drodze konkursu na staż urzędniczy.

 

1.    Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

2.    Wymagania konieczne:

3.    Wymagania dodatkowe:

4. Oferujemy:

5.    Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1. Zgłoszenie do konkursu, z podaniem oznaczenia konkursu K-111-4/20 oraz adresu zamieszkania i nr telefonu kontaktowego;
2. Curriculum Vitae,
3. kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
4. wyciąg z dowodu osobistego,
5. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
6. pisemne oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
7. pisemne oświadczenie o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe oraz oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
8. pisemne oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku stażysty/informatyka,
9. pisemne oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji oraz klauzulę informacyjną dot.  przetwarzania danych osobowych,
10. pisemne oświadczenie o znajomości języka angielskiego na poziomie co najmniej komunikatywnym;
11. do zgłoszenia kandydat może dołączyć kserokopie innych dokumentów np.  potwierdzających zdobyte kwalifikacje oraz dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe.

6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy składać w terminie do dnia:  22 stycznia 2021r.
pod adresem:
Sąd Rejonowy w Białymstoku
ul. Mickiewicza 103
15 - 950 Białystok
Biuro Podawcze Sądu Rejonowego w Białymstoku
lub za pośrednictwem poczty z dopiskiem na kopercie: KONKURS - INFORMATYK


7. Inne informacje:


INFORMACJA z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie terminu i miejsca przeprowadzenia konkursu na staż urzędniczy na stanowisko Informatyka w Sądzie Rejonowym w Białymstoku.

W nawiązaniu do ogłoszenia nr K – 111 – 7/20 oraz po przeprowadzeniu pierwszego etapu konkursu – selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod kątem spełniania wymogów formalnych przystąpienia do konkursu, do kolejnego etapu konkursu zakwalifikowany został Pan Michał Dąbrowski.

Konkurs na stanowisko Informatyka w Sądzie Rejonowym w Białymstoku odbędzie się w dniu 12 lutego 2021r. o godz. 1000 w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku, przy ul. Mickiewicza 103, Sala szkoleniowa Nr A 411 (IV piętro, segment A) i będzie polegał na rozwiązaniu testu wiedzy informatycznej oraz rozmowie kwalifikacyjnej.
Proszę o punktualne przybycie (nie wcześniej niż 10 min przed wyznaczoną godziną).

Jednocześnie informuję, iż kandydaci, z uwagi na trwający stan epidemiczny:
- przed przystąpieniem do tego etapu konkursu będą zobowiązani do dezynfekcji rąk (środek dezynfekujący zostanie udostępniony w sali);
- proszeni są o posiadanie własnych przyborów pisarskich oraz zakrycie na czas przebywania w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku nosa i ust przy pomocy maseczki bądź przyłbicy.


INFORMACJA Dyrektora Sądu Rejonowego w Białymstoku z dnia 19 lutego 2021 r. w sprawie wyniku konkursu na staż urzędniczy na stanowisko Informatyka w Sądzie Rejonowym w Białymstoku.

Zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 2 oraz § 10 ust. 2  Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 400) informuję, iż propozycja zatrudnienia na stanowisku informatyka w Sądzie Rejonowym w Białymstoku przedstawiona zostanie Panu Michałowi Dąbrowskiemu, który wykazał się wymaganym wykształceniem, predyspozycjami do zatrudnienia na w/w stanowisku oraz otrzymał w konkursie łącznie 10,8.

 

Oświadczenie (Plik doc, 27.50 KB)

Kwestionariusz (Plik docx, 24.49 KB)

Klauzula informacyjna (Plik docx, 39.01 KB)

Oświadczenie - dowód osobisty (Plik doc, 25.50 KB)

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. 2020-12-29 14:59 Piotr Mosiejewski
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
2020-12-29 15:01 Piotr Mosiejewski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2020-12-29 15:02 Piotr Mosiejewski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2020-12-29 15:02 Piotr Mosiejewski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2021-02-05 08:34 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2021-02-19 14:36 Michał Gadomski Porównanie