Drukuj

OGŁOSZENIE Nr K-1133-7/21 z dnia 1 lutego 2021 r. Dyrektora Sądu Rejonowego w Białymstoku dotyczące naboru na płatną praktykę absolwencką w Sądzie Rejonowym w Białymstoku

Dyrektor, w uzgodnieniu z Prezesem Sądu Rejonowego w Białymstoku, ogłasza nabór na odpłatną praktykę absolwencką organizowaną na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 lipca 2009r. o praktykach absolwenckich (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1244).
Liczba miejsc: 3 (Wydział Cywilny, Wydział Rodzinny i Nieletnich, Wydział Gospodarczy Rejestru Zastawów)
Okres trwania praktyki: do 3 miesięcy (w wymiarze 20-40 godzin tygodniowo)


Program praktyki absolwenckiej:

1. rejestracja wpływających pism w systemie informatycznym;
2. wysyłanie i podkładanie korespondencji;
3. wprowadzanie danych do systemu informatycznego, przetwarzanie danych w postaci elektronicznej;
4. wprowadzanie do systemu komputerowego „Archiwum” spisów zdawczo – odbiorczych akt
5. uczestnictwo w rozprawach.

Wymagania:

oraz

Wykaz dokumentów:

1. podanie do Dyrektora Sądu Rejonowego w Białymstoku o przyjęcie na praktykę absolwencką z podaniem dokładnego adresu zamieszkania i numeru telefonu kontaktowego);
2. Curriculum vitae;
3. kopia odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych;
4. oświadczenie kandydata dotyczące:
  a) pełnej zdolności do czynności prawnych oraz niekaralności (druk w załączeniu);
  b) oświadczenie dotyczące dowodu osobistego (druk w załączeniu);
  c) wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata do celów przeprowadzanego naboru i obowiązek informacyjny (druk w załączeniu);
  d) oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe (druk w załączeniu).


Dokumenty należy składać w Biurze Podawczym Sądu w terminie do dnia 15.02.2021 r.  
Sąd Rejonowy w Białymstoku
ul. Mickiewicza 103
15 - 950 Białystok
z dopiskiem na kopercie: dot. nr K-1133-7/21

Inne informacje:
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (0-85) 665 6507.
Oferty złożone po terminie (liczy się data wpływu do Sądu) lub bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą uwzględniane w przeprowadzonym postępowaniu.
Informacja dotycząca zakwalifikowania kandydatów do drugiego etapu naboru oraz termin i miejsce rozmowy kwalifikacyjnej zamieszczone zostanie na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Białymstoku www.bialystok.sr.gov.pl w zakładce „Oferty pracy”.
Dokumenty osób zakwalifikowanych do odbycia praktyki absolwenckiej zostaną dołączone do teczki sprawy, zaś dokumenty osób nie przyjętych do odbycia praktyki zostaną komisyjnie zniszczone.


INFORMACJA z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie wyniku rekrutacji na praktyki absolwenckie w Sądzie Rejonowym w Białymstoku.

W nawiązaniu do ogłoszenia nr K – 1133 –7/21, po przeprowadzonej rekrutacji, propozycję odbycia praktyk absolwenckich w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, biorąc pod uwagę aktualne zapotrzebowanie Sądu Rejonowego w Białymstoku, po analizie złożonych dokumentów, przy uwzględnieniu wykształcenia i dotychczasowego doświadczenia oraz ogólnych predyspozycji kandydatów, otrzymają kandydaci według kolejności wskazanej poniżej:


LP Nazwisko i imię - Komórka organizacyjna    
1 Bernatowicz Gabriela - I Wydz. Cywilny
2 Czołpińska Aleksandra - II Wydz. Cywilny
3 Baranowska Aleksandra - III Wydz. Karny
4 Grzyb Konrad Wojciech - IV Wydz. RiN
5 Rafałko Daniel - Archiwum
6 Małyszko Justyna - IV Wydz. RiN
7 Kozłowska Joanna - VIII Wydz. Gospodarczy
8 Zawadzka Martyna - Sekcja Upadł.VIII Wydz. Gospodarczy
9 Monach Małgorzata - X Wydz. Gospodarczy RZ
10 Storonowicz Natalia - XI Wydz. Cywilny

Jednocześnie informuję, iż utworzona zostanie lista rezerwowa na wypadek zaistnienia możliwości odbycia praktyk absolwenckich przez większą liczbę osób lub rezygnacji wyłonionego kandydata. Lista rezerwowa obowiązuje przez rok od zakończenia procesu rekrutacji lub do następnego naboru na praktykę absolwencką.

LP Nazwisko i imię
1 Zagroba Ewa
2 Kossakowska Aleksandra
3 Snopko Aleksandra
4 Lewandowska Aleksandra Joanna
5 Baczyńska Kamila
6 Kuczyńska Justyna
7 Frankowicz Justyna
8 Glińska Justyna
9 Matwiejczuk Daniel
10 Siemieniuk Gabriela Katarzyna
11 Siemieniuk Aleksandra
12 Kruk Marta

 

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
2021-02-01 14:22 Michał Gadomski
Artykuł został zmieniony. 2021-02-23 14:52 Michał Gadomski Porównanie