OGŁOSZENIE Nr K-111-1/21 z dnia 13 kwietnia 2021 r.

Dyrektor, w porozumieniu z Prezesem Sądu Rejonowego w Białymstoku, ogłasza konkurs na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Białymstoku
(docelowo na stanowisko sekretarza sądowego)

 • ilość etatów: 1
 • zatrudnienie w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy
 • miejsce wykonywania pracy: Białystok, ul. Mickiewicza 103

 

1. Główne obowiązki:

 • protokołowanie na rozprawach sądowych,
 • terminowe i prawidłowe wykonywanie zarządzeń sędziego/referendarza,
 • wszystkie czynności związane z prowadzeniem akt sądowych oraz urządzeń służących do rejestrowania,
 • wysyłanie wezwań, postanowień i odpisów,
 • wykonywanie innych czynności przewidzianych w regulaminie urzędowania sądów powszechnych oraz zleconych przez przełożonych.

 

2. Wymagania konieczne:

 • umiejętność obsługi komputera, w tym biegłego pisania,
 • znajomość techniki pracy biurowej,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • nieposzlakowana opinia,
 • niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 • wykształcenie co najmniej średnie oraz zdany egzamin maturalny.

 

3. Wymagania dodatkowe:

 • wykształcenie wyższe – ukończone studia co najmniej pierwszego stopnia i uzyskany tytuł zawodowy, preferowane administracyjne lub prawnicze
 • znajomość ustawy z dn. 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 2072)
 • znajomość rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. – Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. 2019, poz. 1141),
 • znajomość ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 577),
 • umiejętność bezwzrokowego pisania na klawiaturze komputera,
 • doświadczenie zawodowe,
 • wysoki poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej,
 • zdolność analitycznego myślenia,
 • komunikatywność,
 • umiejętność pracy w zespole, sumienność, dokładność, dobra organizacja pracy oraz zaangażowanie i odporność na stres.

 

4. Oferujemy:

 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • stanowisko pracy wyposażone w nowoczesne narzędzia,
 • wynagrodzenie zasadnicze proponowane w okresie stażu urzędniczego 3400 brutto miesięcznie; plus dodatek za wieloletnią pracę, przyznawany zgodnie z art. 15 ustawy z dnia z dnia 18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów i prokuratury (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r., poz. 577) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 2017r. w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego (Dz. U. z 2017r., poz. 485 z późn. zm.)
 • możliwość korzystania ze świadczeń Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

 

5. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • list motywacyjny, z podaniem oznaczenia konkursu K-111-1/21 oraz adresu zamieszkania i nr telefonu kontaktowego;
 • Curriculum Vitae,
 • kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • wyciąg z dowodu osobistego,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • pisemne oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • pisemne oświadczenie o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe oraz oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • pisemne oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku stażysty,
 • pisemne oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • klauzulę informacyjną dot.  przetwarzania danych osobowych,
 • do zgłoszenia kandydat może dołączyć kserokopie innych dokumentów np. potwierdzających zdobyte kwalifikacje oraz dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe.

 

6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy składać w terminie do dnia:  5 maja 2021 r. (środa)
pod adresem:
Sąd Rejonowy w Białymstoku
ul. Mickiewicza 103
15 - 950 Białystok
Biuro Podawcze Sądu Rejonowego w Białymstoku
lub za pośrednictwem poczty (za datę złożenia uważa się datę stempla pocztowego)

- z dopiskiem na kopercie: staż urzędniczy.

 

7. Inne informacje:

 • dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (0-85) 665 65 07
 • szczegółowe zasady przeprowadzania konkursu określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dn. 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (tekst jednolity Dz. U. 2014, poz. 400) – konkurs składa się z trzech etapów:
  - pierwszego – selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;
  - drugiego – praktycznego sprawdzianu umiejętności, który polegać będzie na sprawdzeniu znajomości edytora tekstu (Word) i arkusza kalkulacyjnego (Excel) oraz umiejętności szybkiego pisania na klawiaturze komputera, a także znajomości przepisów wskazanych w punkcie 3 ogłoszenia;
  - trzeciego – rozmowy kwalifikacyjnej.
 • kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni o terminie i miejscu drugiego i trzeciego etapu konkursu – co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczęciem – poprzez umieszczenie listy kandydatów na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Białymstoku: www.bialystok.sr.gov.pl w zakładce „Oferty pracy”.
 • osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane.
 • po zakończeniu konkursu dokumenty złożone przez kandydatów, którzy:
  - zostaną zakwalifikowani do zatrudnienia będą dołączone do ich akt osobowych,
  - zostaną umieszczeni na liście rezerwowej przechowywane będą przez okres obowiązywania tej listy, nie dłużej niż przez okres jednego roku, a następnie zostaną komisyjnie zniszczone,
  - nie przejdą pozytywnie procedury konkursowej zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu konkursu.
 • W Sądzie Rejonowym w Białymstoku w miesiącu poprzedzającym datę opublikowania ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%. W związku z powyższym zachęcamy osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności, które spełniają wymogi określone w ogłoszeniu do udziału w konkursie.

INFORMACJA z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie terminu i miejsca przeprowadzenia drugiego etapu konkursu dla kandydatów na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Białymstoku.

W nawiązaniu do ogłoszenia nr K – 111 – 1/21 oraz po przeprowadzeniu pierwszego etapu konkursu – selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod kątem spełniania wymogów formalnych przystąpienia do konkursu na staż urzędniczy, ustalona została następująca lista kandydatów zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu:

Lp. Nazwisko Imię
1.  Antoniuk Karolina
2.  Baranowska Aleksandra
3.  Bernatowicz Gabriela
4.  Bućko Anna Katarzyna
5.  Chwastek Natalia Barbara
6.  Czeremczuk Kacper
7.  Daniluk Paulina
8.  Dąbrowska Kamila Julita
9.  Dylnicka Iwona
10.  Filipowicz Martyna
11.  Giełda Magdalena
12.  Grzybowska Sylwia
13.  Gutowski Mateusz
14.  Jabłońska Iga
15.  Jabłońska-Malinowska Monika
16.  Jamiołkowska Anna Maria
17.  Jaszczołt Magda Monika
18.  Kieczeń Natalia
19.  Koczewska Marta
20.  Kondratowicz Emilia
21.  Konopka Katarzyna
22.  Korolczuk Karolina
23.  Kossakowska Aleksandra
24.  Kowalczuk Magdalena
25.  Kozakiewicz Monika
26.  Krukowska Julita
27.  Krystoń Katarzyna
28.  Kuczyńska Justyna
29.  Leszczyńska Joanna
30.  Lewandowska Aleksandra Joanna
31.  Maksimczyk Diana
32.  Małyszko Justyna
33.  Michalewicz Anna
34.  Mogielnicka Ewelina Dagmara
35.  Monach Małgorzata
36.  Pakuła Joanna
37.  Pikutin Justyna
38.  Roszkowska Agata
39.  Rusel Łukasz
40.  Sadowska Joanna
41.  Saniewska Magdalena
42.  Sołowiej Łukasz
43.  Stryjecka Julia
44.  Szyszkowska Żaneta
45.  Urbasz Wioleta
46.  Wasilewska Magdalena
47.  Wasiluk Kamila
48.  Zadykowicz Emilia
49.  Zagroba Ewa
50.  Zajkowski Kamil
51.  Zalewska Anna Maria
52.  Żynel Eryk
53.  Zalewska Magdalena

 

Drugi etap konkursu na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Białymstoku polegający na praktycznym sprawdzeniu umiejętności w zakresie obsługi komputera - odbędzie się w dniach:

 • 24 maja 2021 r. w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku, przy ul. Mickiewicza 103, Sala Rozpraw nr XXIII (II piętro).
 • 25 maja 2021 r. w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku, przy ul. Mickiewicza 103, Sala Rozpraw nr XXIV (II piętro).

 

Kandydaci zostali podzieleni na grupy odpowiednio jak niżej według podanej wyżej kolejności:

 • w dniu 24 maja 2021r.

poz. 1-2 od godz. 8.30
poz. 3-4 od godz. 9.00
poz. 5-6 od godz. 9.30
poz. 7-8 od godz. 10.00
poz. 9-10 od godz. 10.30
poz. 11-12 od godz. 11.00
poz. 13-14 od godz. 11.30
poz. 15-16 od godz. 12.00
poz. 17-18 od godz. 12.30
poz. 19-20 od godz. 13.00
poz. 21-22 od godz. 13.30
poz. 23-24 od godz. 14.00
poz. 25-26 od godz. 14.30
poz. 27-28 od godz. 15.00

 • w dniu 25 maja 2021r.

poz. 29-30 od godz. 8.30
poz. 31-32 od godz. 9.00
poz. 33-34 od godz. 9.30
poz. 35-36 od godz. 10.00
poz. 37-38 od godz. 10.30
poz. 39-40 od godz. 11.00
poz. 41-42 od godz. 11.30
poz. 43-44 od godz. 12.00
poz. 45-46 od godz. 12.30
poz. 47-48 od godz. 13.00
poz. 49-50 od godz. 13.30
poz. 51-53 od godz. 14.00

 

Niestawiennictwo w ciągu 15 minut od wyznaczonej godziny będzie traktowane jako rezygnacja z udziału w konkursie.

Przed wejściem na salę wymagane będzie okazanie dowodu tożsamości.

Jednocześnie informuję, iż kandydaci, z uwagi na trwający stan epidemiczny:

 • przed przystąpieniem do tego etapu konkursu będą zobowiązani do dezynfekcji rąk (środek dezynfekujący zostanie udostępniony w sali);
 • proszeni są o zakrycie na czas przebywania w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku nosa i ust przy pomocy maseczki.

INFORMACJA z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie wyników drugiego etapu konkursu oraz terminie i miejscu przeprowadzenia trzeciego etapu konkursu dla kandydatów na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Białymstoku.

W nawiązaniu do ogłoszenia nr K–111–1/21, w uzgodnieniu z Przewodniczącym Komisji Konkursowej, do trzeciego etapu konkursu zakwalifikowane zostały osoby, które w trakcie drugiego etapu - praktycznego sprawdzianu umiejętności uzyskały, co najmniej 5,5 punktu, tj.:

Lp. Nazwisko Imię - Ilość punktów
1. Żynel Eryk - 9,50
2. Wasilewska Magdalena - 9,20
3. Jabłońska Iga - 8,30
4. Urbasz Wioleta - 8,20
5. Giełda Magdalena - 7,90
6. Kieczeń Natalia - 7,50
7. Zajkowski Kamil - 7,50
8. Rusel Łukasz - 7,50
9. Sołowiej Łukasz - 7,30
10. Zalewska Magdalena - 7,30
11. Krukowska Julita - 7,30
12. Kuczyńska Justyna - 7,20
13. Maksimczyk Diana - 7,20
14. Sadowska Joanna - 6,90
15. Leszczyńska Joanna - 6,90
16. Antoniuk Karolina - 6,80
17. Chwastek Natalia Barbara - 6,50
18. Gutowski Mateusz - 6,50
19. Jabłońska-Malinowska Monika - 6,40
20. Mogielnicka Ewelina Dagmara - 6,40
21. Lewandowska Aleksandra Joanna - 6,20
22. Stryjecka Julia - 6,10
23. Krystoń Katarzyna - 6,00
24. Grzybowska Sylwia - 5,80
25. Korolczuk Karolina - 5,80
26. Baranowska Aleksandra - 5,70
27. Bernatowicz Gabriela - 5,60
28. Jamiołkowska Anna Maria - 5,60
29. Pikutin Justyna - 5,60
30. Kozakiewicz Monika - 5,50
31. Saniewska Magdalena - 5,50

Trzeci etap konkursu - rozmowa kwalifikacyjna dla kandydatów na staż urzędniczy odbędzie się  w dniu 2 czerwca 2021 r. w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku, przy   ul. Mickiewicza 103, Sala Rozpraw nr XXIV (II piętro).

Kandydaci zostali podzieleni na grupy odpowiednio jak niżej według podanej wyżej kolejności:

poz.   1-2       od godz. 8.00
poz.   3-4       od godz. 8.30
poz.   5-7       od godz. 9.00
poz.   8-9       od godz. 9.30
poz.   10-11    od godz. 10.00
poz.   12-14    od godz. 10.30
poz.   15-16    od godz. 11.00
poz.   17-18    od godz. 11.30
poz.   19-20    od godz. 12.00
poz.   21-22    od godz. 12.30
poz.   23-24    od godz. 13.00
poz.   25-27    od godz. 13.30
poz.   28-29    od godz. 14.00
poz.   30-31    od godz. 14.30

Niestawiennictwo w ciągu 15 minut od wyznaczonej godziny będzie traktowane jako rezygnacja z udziału w konkursie.


 

INFORMACJA Dyrektora Sądu Rejonowego w Białymstoku z dnia 8 czerwca 2021r. w sprawie wyników konkursu nr K-111-1/21 na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Białymstoku.

Zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 400) poniżej przedstawiam wyniki konkursu i ustaloną, zgodnie z otrzymaną liczbą punktów, kolejność kandydatów, którym przedstawiona zostanie propozycja zatrudnienia na stanowisku stażysty w Sądzie Rejonowym w Białymstoku:

Lp.  Nazwisko Imię Liczba punktów
1 Urbasz Wioleta 25,7
2 Wasilewska  Magdalena   25,7

 

Jednocześnie informuję, iż Komisja Konkursowa na podstawie art. 3 b ust. 5 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 577), w oparciu o wyniki konkursu wyłoniła listę rezerwową kandydatów, którzy w całym konkursie uzyskali łącznie co najmniej 18 punktów, na wypadek zaistnienia możliwości zatrudnienia większej liczby osób, rezygnacji kandydata bądź w sytuacji ustania stosunku pracy z osobą odbywającą staż urzędniczy przed ukończeniem tego stażu.
Rezerwowa lista kandydatów jest ważna do następnego konkursu, jednakże nie dłużej niż 12 miesięcy od przeprowadzenia niniejszego konkursu.

Lp.  Nazwisko Imię Liczba punktów
1 Leszczyńska  Joanna 25,4
2 Jabłońska  Iga    25,3
3 Kieczeń    Natalia    25
4 Giełda    Magdalena    24,9
5 Jabłońska-Malinowska   Monika    24,9
6 Korolczuk    Karolina    24,8
7 Krukowska    Julita    24,8
8 Mogielnicka    Ewelina Dagmara  24,4
9 Antoniuk    Karolina    24,3
10 Pikutin    Justyna    24,1
11 Maksimczyk    Diana    23,7
12 Zajkowski    Kamil    23,5
13 Zalewska    Magdalena    23,3
14 Kuczyńska    Justyna    22,2
15 Rusel Łukasz    21,5
16 Żynel    Eryk    21,5
17 Grzybowska    Sylwia    20,8
18 Sadowska    Joanna    19,9
19 Sołowiej    Łukasz    19,3
20 Stryjecka    Julia    19,1
21 Kozakiewicz Monika    19
22 Baranowska    Aleksandra    18,7
23 Bernatowicz    Gabriela    18,6
24 Chwastek    Natalia Barbara 18,5
25 Lewandowska    Aleksandra Joanna   18,2

 

Kandydaci zakwalifikowani do zatrudnienia proszeni są o skontaktowanie się z Oddziałem Kadr Sądu Rejonowego w Białymstoku w celu załatwienia formalności związanych z zatrudnieniem - pok. C423, tel. (85) 66 56 507, (85) 66 56 018.

 

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
2021-04-13 14:17 Michał Gadomski
Artykuł został zmieniony. 2021-05-14 12:49 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2021-05-26 15:16 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2021-06-09 11:05 Piotr Mosiejewski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2021-06-09 11:06 Piotr Mosiejewski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2021-06-09 11:07 Piotr Mosiejewski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2021-06-09 11:08 Piotr Mosiejewski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2021-06-09 11:08 Piotr Mosiejewski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2021-06-09 11:10 Piotr Mosiejewski Porównanie