OGŁOSZENIE Nr K-111-3/21 z dnia 23 czerwca 2021 r.
Dyrektor Sądu Rejonowego w Białymstoku ogłasza nabór na stanowisko Rzemieślnika

- ilość etatów: 1
- zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy
- miejsce wykonywania pracy: Białystok, ul. Mickiewicza 103

 

1. Główne obowiązki:

 • udział w przeglądach urządzeń energetycznych;
 • prawowanie pieczy nad sprawnością instalacji elektrycznej w budynku Sądu;
 • wykonywanie prac gospodarczych i konserwatorskich;
 • drobne naprawy mebli oraz urządzeń biurowych.


2. Wymagania:

 • wykształcenie zawodowe lub średnie techniczne: elektryk, elektromonter, elektromechanik lub energetyk, inne pokrewne;
 • minimum 2-3 lata doświadczenia na podobnym stanowisku;
 • aktualne uprawnienia SEP do  1 kV – mile widziane uprawnienia powyżej 1 kV;
 • mile widziana umiejętność wykonywania drobnych napraw prostych urządzeń, sprzętu biurowego, mebli itp.

oraz

 • dyspozycyjność;
 • sumienność i uczciwość w wykonywaniu pracy;
 • odporność na stres;
 • odpowiedzialność za podejmowane decyzje;
 • umiejętność organizowania własnej pracy;
 • umiejętność pracy w zespole.

3. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • Curriculum Vitae, z podaniem oznaczenia konkursu K-111-3/21 oraz adresu zamieszkania i nr telefonu kontaktowego;
 • wyciąg z dowodu osobistego,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje,
 • pisemne oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • pisemne oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku rzemieślnika,
 • pisemne oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • klauzulę informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych.


4. Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy składać w terminie do dnia:   7 lipca 2021 r. (środa)
pod adresem:
Sąd Rejonowy w Białymstoku
ul. Mickiewicza 103
15 - 950 Białystok
Biuro Podawcze Sądu Rejonowego w Białymstoku
lub za pośrednictwem poczty (za datę złożenia uważa się datę stempla pocztowego)

- z dopiskiem na kopercie: rzemieślnik.

 

5. Inne informacje:

 • dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (0-85) 665 65 05, (0-85) 665 65 07.
 • kandydaci spełniający wymogi zostaną telefonicznie poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
 • osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane.
 • po zakończeniu konkursu dokumenty złożone przez kandydatów, którzy:

- zostaną zakwalifikowani do zatrudnienia będą dołączone do ich akt osobowych,

- zostaną umieszczeni na liście rezerwowej przechowywane będą przez okres obowiązywania tej listy, nie dłużej niż przez okres jednego roku, a następnie zostaną komisyjnie zniszczone,

- nie przejdą pozytywnie procedury konkursowej zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu konkursu.

 • W Sądzie Rejonowym w Białymstoku w miesiącu poprzedzającym datę opublikowania ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%. W związku z powyższym zachęcamy osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności, które spełniają wymogi określone w ogłoszeniu do udziału w konkursie.

INFORMACJA z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie terminu i miejsca przeprowadzenia konkursu na stanowisko rzemieślnika w Sądzie Rejonowym w Białymstoku.

W nawiązaniu do ogłoszenia nr K – 111 – 3/21 oraz po przeprowadzeniu pierwszego etapu konkursu – selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod kątem spełniania wymogów przystąpienia do konkursu, do kolejnego etapu konkursu zakwalifikowani zostali:

1. Pan Dariusz Bagniuk
2. Pan Marek Piotr Brud
3. Pan Leszek Uszyński
4. Pan Mirosław Zybko

 

Rozmowa kwalifikacyjna na stanowisko rzemieślnika w Sądzie Rejonowym w Białymstoku odbędzie się w dniu 22 lipca 2021r. w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku, przy ul. Mickiewicza 103, Sala szkoleniowa Nr A 411 (IV piętro, segment A).

Kandydacie proszeni są o przybycie według następującej kolejności:

osoba z poz. nr 1 godz. 9:30,
osoba z poz. nr 2 godz. 9:50,
osoba z poz. nr 3 godz. 10:10,
osoba z poz. nr 4 godz. 10:30.

Proszę o punktualne przybycie (nie wcześniej niż 10 min przed wyznaczoną godziną).

 

Jednocześnie informuję, iż kandydaci, z uwagi na trwający stan epidemiczny:
- przed przystąpieniem do tego etapu konkursu będą zobowiązani do dezynfekcji rąk (środek dezynfekujący zostanie udostępniony w sali);
- proszeni są o zakrycie na czas przebywania w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku nosa i ust przy pomocy maseczki.


INFORMACJA Dyrektora Sądu Rejonowego w Białymstoku z dnia 26 lipca 2021 r. w sprawie wyniku konkursu na stanowisko rzemieślnika w Sądzie Rejonowym w Białymstoku.

 

W nawiązaniu do przeprowadzonej w dniu 22 lipca 2021r. rekrutacji na stanowisko rzemieślnika w Sądzie Rejonowym w Białymstoku informuję, iż propozycja zatrudnienia przedstawiona zostanie Panu Dariuszowi Bagniukowi, który wykazał się wymaganym wykształceniem, doświadczeniem zawodowym oraz predyspozycjami do zatrudnienia na w/w stanowisku, a także otrzymał w konkursie najwyższą ilość punktów.


Jednocześnie informuję, iż Komisja Konkursowa wyłoniła listę rezerwową kandydatów, na wypadek zaistnienia możliwości zatrudnienia większej liczby osób, rezygnacji kandydata bądź w sytuacji ustania stosunku pracy z osobą zatrudnioną na stanowisku rzemieślnika:

Pan Mirosław Zybko
Pan Marek Piotr Brud
Pan Leszek Uszyński

Kandydat zakwalifikowany do zatrudnienia proszony jest o skontaktowanie się z Oddziałem Kadr Sądu Rejonowego w Białymstoku w celu załatwienia formalności związanych z zatrudnieniem - pok. C418, tel. (85) 66 56 507, (85) 66 56 294.

 

Klauzula informacyjna - rekrutacja (Plik docx, 35.83 KB)

Kwestionariusz osobowy (Plik docx, 20.71 KB)

Oświadczenia - wzór (Plik doc, 26.00 KB)

Oświadczenie - dowód osobisty (Plik doc, 26.00 KB)

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
2021-06-23 15:51 Michał Gadomski
Artykuł został zmieniony. 2021-06-23 15:52 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2021-07-15 10:20 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2021-07-15 10:21 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2021-07-26 13:33 Anna Tworkowska Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2021-07-26 13:33 Anna Tworkowska Porównanie