Drukuj

OGŁOSZENIE Nr K-1133-49/21 z dnia 13 października 2021 r. Dyrektora Sądu Rejonowego w Białymstoku dotyczące naboru na płatną praktykę absolwencką w Sądzie Rejonowym w Białymstoku.

Dyrektor, w uzgodnieniu z Prezesem Sądu Rejonowego w Białymstoku, ogłasza nabór na odpłatną praktykę absolwencką organizowaną na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 lipca 2009r. o praktykach absolwenckich (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1244).
Liczba miejsc: 2 (Archiwum zakładowe, Wydział Cywilny)
Okres trwania praktyki: do 3 miesięcy (w wymiarze 20-40 godzin tygodniowo)


Program praktyki absolwenckiej:

1. rejestracja wpływających pism w systemie informatycznym;
2. wysyłanie i podkładanie korespondencji;
3. wprowadzanie danych do systemu informatycznego, przetwarzanie danych w postaci elektronicznej;
4. wprowadzanie do systemu komputerowego „Archiwum” spisów zdawczo – odbiorczych akt
5. uczestnictwo w rozprawach.

 

Wymagania:

oraz

 

Wykaz dokumentów:

1. podanie do Dyrektora Sądu Rejonowego w Białymstoku o przyjęcie na praktykę absolwencką z podaniem dokładnego adresu zamieszkania i numeru telefonu kontaktowego);
2. Curriculum vitae wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata do celów przeprowadzanego naboru;
3. kopia odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych;
4. oświadczenie kandydata dotyczące:
  a) pełnej zdolności do czynności prawnych oraz niekaralności (druk w załączeniu);
  b) oświadczenie dotyczące dowodu osobistego (druk w załączeniu);
  c) obowiązek informacyjny (druk w załączeniu);
  d) oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe (druk w załączeniu).

 

Dokumenty należy składać w Biurze Podawczym Sądu w terminie do dnia 20.10.2021 r.  
Sąd Rejonowy w Białymstoku
ul. Mickiewicza 103
15 - 950 Białystok
z dopiskiem na kopercie: dot. nr K-1133-49/21

 

Inne informacje:


INFORMACJA z dnia 21 października 2021 r. w sprawie wyniku rekrutacji na praktyki absolwenckie w Sądzie Rejonowym w Białymstoku.

W nawiązaniu do ogłoszenia nr K–1133–49/21, po przeprowadzonej rekrutacji, propozycję odbycia praktyk absolwenckich w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, biorąc pod uwagę aktualne zapotrzebowanie Sądu Rejonowego w Białymstoku, po analizie złożonych dokumentów, przy uwzględnieniu wykształcenia i dotychczasowego doświadczenia oraz ogólnych predyspozycji kandydatów, otrzymają kandydaci według kolejności wskazanej poniżej:


LP  Nazwisko i imię  -  Komórka organizacyjna    
1. Tomkiewicz Paweł  -  II Wydział Cywilny
2. Hapunik Mateusz  -  Archiwum

Jednocześnie informuję, iż utworzona zostanie lista rezerwowa na wypadek zaistnienia możliwości odbycia praktyk absolwenckich przez większą liczbę osób lub rezygnacji wyłonionego kandydata. Lista rezerwowa obowiązuje przez rok od zakończenia procesu rekrutacji lub do następnego naboru na praktykę absolwencką.


LP  Nazwisko i imię
1. Pakuła Joanna

 

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
2021-10-13 14:16 Michał Gadomski
Artykuł został zmieniony. 2021-10-21 09:43 Michał Gadomski Porównanie