OGŁOSZENIE Nr K-111-5/21 z dnia 22 października 2021 r.

Prezes Sądu Rejonowego w Białymstoku ogłasza konkurs na stanowisko: ASYSTENTA SĘDZIEGO

Liczba etatów: 1 etat na umowę o pracę na czas określony w celu zastępstwa

miejsce wykonywania pracy: Białystok, ul. Mickiewicza 103

 

1. Główne obowiązki:

 • sporządzanie projektów orzeczeń;
 • sporządzanie projektów uzasadnień orzeczeń;
 • sporządzanie projektów zarządzeń;
 • analizowanie akt sprawy we wskazanym zakresie;
 • kontrolowanie stanu spraw odroczonych, zawieszonych lub oczekujących na podjęcie czynności przez sędziego albo sąd;
 • zwracanie się do osób i instytucji o nadesłanie informacji lub dokumentów niezbędnych do przygotowania sprawy do rozpoznania;
 • sporządzanie odpowiedzi na pisma niebędące pismami procesowymi;
 • gromadzenie we wskazanym zakresie, orzecznictwa i literatury przydatnej do rozpoznawania spraw lub wykonywania innych zadań powierzonych sędziom w danym wydziale.

* zakres szczegółowych obowiązków i wymagań na tym stanowisku określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 08 listopada 2012 r. w sprawie czynności asystentów sędziów (Dz. U. 2012.1270).

 

2. Wymagania:

 • posiadanie obywatelstwa Rzeczypospolitej Polskiej i korzystanie z pełni praw cywilnych i obywatelskich, ukończenie 24 lat, nieskazitelny charakter;
 • ukończenie wyższych studiów prawniczych w Polsce i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych uznanych w Polsce;
 • umiejętność biegłej obsługi komputera, sumienność, dokładność, dobra organizacja pracy, umiejętność pracy pod presją czasu oraz zaangażowanie;
 • mile widziane doświadczenie zawodowe na stanowisku asystenta sędziego.

 

3. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta sędziego;   
 • własnoręcznie sporządzony życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej;
 • oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych na kierunku prawo w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim, albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie zagranicznych studiów wyższych na kierunku prawo uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów;
 • oświadczenie kandydata, że jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 • oświadczenie kandydata, o którym mowa w art. 155 a § 6 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu oraz podpisanie klauzuli informacyjnej dot.  przetwarzania danych osobowych;
 • aktualną fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;
 • do zgłoszenia kandydat może dołączyć kserokopie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.

Każdy dokument musi być podpisany własnoręcznie.

 

4. Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy składać osobiście lub przesyłać za pośrednictwem poczty w terminie do: 4 listopada 2021 r.  

pod adresem:
Sąd Rejonowy w Białymstoku
ul. Mickiewicza 103
15 - 950 Białystok

Biuro Podawcze Sądu Rejonowego w Białymstoku, parter budynku lub za pośrednictwem poczty

 • z dopiskiem na kopercie: KONKURS - ASYSTENT SĘDZIEGO nr K-111-5/21

 

5. Termin i miejsce przeprowadzenia konkursu:
I etap – weryfikacja dokumentów – 9 listopada 2021 r.  
II etap – test oraz praca pisemna –  22 listopada 2021 r.  sala C011, parter
III etap – rozmowa kwalifikacyjna – 3 grudnia 2021 r.  sala C011, parter

 

6. Inne informacje:

 • dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (0-85) 665 65 07.
 • oferty niekompletne lub przesłane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego). Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane.
 • kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną niezwłocznie powiadomieni o terminie i miejscu części pisemnej konkursu – poprzez umieszczenie do dnia 10 listopada 2021 r. listy kandydatów na tablicy ogłoszeń w siedzibie sądu, w BIP oraz na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Białymstoku: www.bialystok.sr.gov.pl
 • w przypadku wygrania konkursu przez osobę, która jest w trakcie odbywania aplikacji adwokackiej lub radcowskiej, przed jej zatrudnieniem w sądzie na podstawie umowy o pracę będzie od niej oczekiwane zawiadomienie o tym zatrudnieniu organów samorządu adwokackiego przez aplikantów adwokackich oraz wystąpienie do organów samorządu radcowskiego o skreślenie z listy aplikantów przez aplikantów radcowskich. Sąd Rejonowy w Białymstoku wyklucza możliwość łączenia zatrudnienia na stanowisku asystenta sędziego z odbywaniem aplikacji adwokackiej bądź radcowskiej.
 • zgłoszenia nie zakwalifikowane do udziału w konkursie bądź jego dalszej części mogą zostać odebrane w Oddziale Kadr pok. C419 od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:00, w terminie do dnia 31 stycznia 2022r., po tym terminie oferty zostaną komisyjnie zniszczone.
 • po zakończeniu konkursu dokumenty złożone przez kandydatów, którzy:

    -zostaną zakwalifikowani do zatrudnienia będą dołączone do ich akt osobowych,

    -zostaną umieszczeni na liście rezerwowej przechowywane będą przez okres obowiązywania tej listy, nie dłużej niż przez okres jednego roku, a następnie zostaną komisyjnie zniszczone,

    -nie przejdą pozytywnie procedury konkursowej zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu konkursu.


Białystok, dn. 9 listopada 2021 r. K–111–5/21
        
Lista kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Białymstoku:

Lp. Nazwisko Imię
1. Antoniuk Karolina
2. Banel Agnieszka Monika
3. Fiedorowicz Anna Maria
4. Jankiewicz Aleksandra
5. Leśniewski Maciej
6. Sieczkiewicz-Gruszewska Paulina Lidia
7. Stokowski Michał Paweł
8. Surowińska Aleksandra
9. Szabłowski Krzysztof
10. Wilczyńska Natalia

Drugi etap konkursu na stanowisko asystenta sędziego odbędzie się w dniu 22 listopada 2021r. o godz. 10:00 w siedzibie Sądu Rejonowego w Białymstoku, przy ul. Mickiewicza 103, Sala konferencyjna C011 (parter, blok C).
Przed wejściem na salę wymagane będzie okazanie dowodu tożsamości.

Jednocześnie informuję, iż kandydaci, z uwagi na trwający stan epidemiczny:
- przed przystąpieniem do tego etapu konkursu będą zobowiązani do dezynfekcji rąk (środek dezynfekujący zostanie udostępniony w sali);
- proszeni są o posiadanie własnych przyborów pisarskich oraz zakrycie na czas przebywania w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku nosa i ust przy pomocy maseczki.

Kandydat może posiadać ze sobą w celu wykorzystania przy pisaniu pracy pisemnej niezbędne akty prawne bez naniesionych jakichkolwiek adnotacji lub notatek z zakresu:
- prawa cywilnego, postępowania cywilnego, prawa handlowego,
- prawa karnego, postępowania karnego, prawa karnego wykonawczego,
- postępowania wieczystoksięgowego.

Jednocześnie informuje się, iż komisja konkursowa nie udostępnia tekstów aktów prawnych.

Kandydaci zobowiązani są do przestrzegania aktualnie obowiązującego reżimu sanitarnego.

 • Wobec powyższego na II etap konkursu może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 • Zdający nie może przyjść na II etap konkursu, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sam jest objęty kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 • Czekając na wejście do budynku, w którym znajduje się sala egzaminacyjna oraz do Sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
 • Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca na Sali egzaminacyjnej.

Białystok, dn. 10 listopada 2021 r. K–111–5/21        

Uzupełniająca lista kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Białymstoku:

Lp. Nazwisko Imię

1. Zyskowska Magdalena


Białystok, dn. 23 listopada 2021 r. K–111–5/21        

Wyniki drugiego etapu konkursu na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Białymstoku i informacja o terminie trzeciego etapu

Lp.  Wylosowany numer - ilość punktów /w tym ilość punktów za pracę pisemną
1. 1 - 40  /9
2. 2 - 41  /9
3. 3 - 31  /7
4. 4 - 30  /3
5. 5 - 26  /1
6. 6 - 39  /6
7. 7 - 43  /9
8. 8 - 42  /6
9. 9 - 33  /5
10. 10 - 24 /1

Komisja Konkursowa, zgodnie z § 7 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2013 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego (Dz. U. 2013, poz. 1228), dopuściła do udziału w trzecim etapie kandydatów, którzy uzyskali co najmniej 29 punktów, w tym co najmniej 3 punkty z pracy pisemnej, tj.

Lp.  Nazwisko Imię
1. Zyskowska Magdalena
2. Wilczyńska Natalia
3. Sieczkiewicz-Gruszewska Paulina Lidia
4. Fiedorowicz Anna Maria
5. Surowińska Aleksandra
6. Szabłowski Krzysztof
7. Stokowski Michał Paweł
8. Jankiewicz Aleksandra

Trzeci etap konkursu, w którym komisja konkursowa sprawdza predyspozycje kandydatów na stanowisko asystenta sędziego, odbędzie się w dniu 3 grudnia 2021 r. od godz. 1000 w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku, przy ul. Mickiewicza 103, sala konferencyjna C 011 (parter, blok C).

Kandydaci zostali podzieleni na grupy odpowiednio jak niżej według podanej wyżej kolejności:
poz. 8-7 od godz. 10.00
poz. 6-5 od godz. 10.30
poz. 4-3 od godz. 11.00
poz. 2-1 od godz. 11.30

Niestawiennictwo w ciągu 15 minut od wyznaczonej godziny będzie traktowane jako rezygnacja z udziału w konkursie. Przed przystąpieniem do III etapu konkursu wymagane będzie okazanie dowodu tożsamości.

Jednocześnie informuję, iż kandydaci, z uwagi na trwający stan epidemiczny:
- przed przystąpieniem do tego etapu konkursu będą zobowiązani do dezynfekcji rąk (środek dezynfekujący zostanie udostępniony w sali);
- proszeni są o zakrycie na czas przebywania w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku nosa i ust przy pomocy maseczki.

 

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
2021-10-22 14:11 Piotr Mosiejewski
Artykuł został zmieniony. 2021-10-22 14:11 Piotr Mosiejewski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2021-10-22 14:13 Piotr Mosiejewski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2021-10-22 14:13 Piotr Mosiejewski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2021-10-22 14:16 Piotr Mosiejewski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2021-10-22 14:16 Piotr Mosiejewski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2021-10-22 14:17 Piotr Mosiejewski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2021-10-22 14:17 Piotr Mosiejewski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2021-10-22 14:17 Piotr Mosiejewski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2021-10-22 14:18 Piotr Mosiejewski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2021-10-22 14:20 Piotr Mosiejewski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2021-11-09 13:50 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2021-11-09 13:53 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2021-11-10 12:52 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2021-11-23 12:45 Michał Gadomski Porównanie