OGŁOSZENIE Nr K-111-9/22 z dnia 7 grudnia 2022 r.

Dyrektor, w porozumieniu z Prezesem Sądu Rejonowego w Białymstoku, ogłasza konkurs na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Białymstoku (docelowo na stanowisko sekretarza sądowego)

- ilość etatów: 0,8 etatu
- miejsce wykonywania pracy: Białystok, ul. Mickiewicza 103

 

1. Główne obowiązki:

 • protokołowanie na rozprawach sądowych,
 • terminowe i prawidłowe wykonywanie zarządzeń sędziego/referendarza,
 • wszystkie czynności związane z prowadzeniem akt sądowych oraz urządzeń służących do rejestrowania,
 • wysyłanie wezwań, postanowień i odpisów,
 • wykonywanie innych czynności przewidzianych w regulaminie urzędowania sądów powszechnych oraz zleconych przez przełożonych.

2. Wymagania konieczne:

 • umiejętność obsługi komputera, w tym biegłego pisania
 • znajomość techniki pracy biurowej,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • nieposzlakowana opinia,
 • niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 • wykształcenie co najmniej średnie oraz zdany egzamin maturalny.

 

3. Wymagania dodatkowe:

 • wykształcenie wyższe – ukończone studia co najmniej pierwszego stopnia i uzyskany tytuł zawodowy, preferowane administracyjne lub prawnicze
 • znajomość ustawy z dn. 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 2072 z późn. zm.)
 • znajomość rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. – Regulamin urzędowania sądów powszechnych (tekst jednolity Dz. U. 2021, poz. 2046),
 • znajomość ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 577),
 • umiejętność bezwzrokowego pisania na klawiaturze komputera,
 • doświadczenie zawodowe,
 • wysoki poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej,
 • zdolność analitycznego myślenia,
 • komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, sumienność, dokładność, dobra organizacja pracy oraz zaangażowanie i odporność na stres.

 

4. Oferujemy:

 • stanowisko pracy wyposażone w nowoczesne narzędzia;
 • wynagrodzenie zasadnicze proponowane w okresie stażu urzędniczego 3598 brutto miesięcznie; plus dodatek za wieloletnią pracę, przyznawany zgodnie z art. 15 ustawy z dnia z dnia 18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów i prokuratury (tekst jednolity: Dz.U. z 2018r., poz. 577) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 2017r. w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego (Dz. U. z 2017r., poz. 485 z późn. zm.);
 • możliwość korzystania ze świadczeń Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
 • miejsce parkingowe;
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynastka);
 • nagrody jubileuszowe;
 • dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze.

 

5. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • list motywacyjny, z podaniem oznaczenia konkursu K-111-9/22 oraz adresu zamieszkania i nr telefonu kontaktowego;
 • Curriculum Vitae,
 • kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • wyciąg z dowodu osobistego,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • pisemne oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • pisemne oświadczenie o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe oraz oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • pisemne oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku stażysty,
 • pisemne oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • klauzulę informacyjną dot.  przetwarzania danych osobowych,
 • do zgłoszenia kandydat może dołączyć kserokopie innych dokumentów np. potwierdzających zdobyte kwalifikacje oraz dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe.

 

6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy składać w terminie do dnia:  22 grudnia 2022 r. (czwartek)
pod adresem:
Sąd Rejonowy w Białymstoku
ul. Mickiewicza 103
15 - 950 Białystok
Biuro Podawcze Sądu Rejonowego w Białymstoku
lub za pośrednictwem poczty (za datę złożenia uważa się datę stempla pocztowego)

- z dopiskiem na kopercie: staż urzędniczy.

 

7. Inne informacje:

 • dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (0-85) 665 65 07
 • szczegółowe zasady przeprowadzania konkursu określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dn. 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (tekst jednolity Dz. U. 2014, poz. 400) – konkurs składa się z trzech etapów:
  - pierwszego – selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;
  - drugiego – praktycznego sprawdzianu umiejętności, który polegać będzie na sprawdzeniu znajomości edytora tekstu (Word) i arkusza kalkulacyjnego (Excel) oraz umiejętności szybkiego pisania na klawiaturze komputera;            
  - trzeciego – rozmowy kwalifikacyjnej z uwzględnieniem znajomości przepisów wskazanych w punkcie 3 ogłoszenia.
 • kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni o terminie i miejscu drugiego i trzeciego etapu konkursu – co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczęciem – poprzez umieszczenie listy kandydatów na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Białymstoku: www.bialystok.sr.gov.pl w zakładce „Oferty pracy”.
 • osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane.
 • po zakończeniu konkursu dokumenty złożone przez kandydatów, którzy:
  - zostaną zakwalifikowani do zatrudnienia będą dołączone do ich akt osobowych,
  - zostaną umieszczeni na liście rezerwowej przechowywane będą przez okres obowiązywania tej listy, nie dłużej niż przez okres jednego roku, a następnie zostaną komisyjnie zniszczone,
  - nie przejdą pozytywnie procedury konkursowej zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu konkursu.
 • w Sądzie Rejonowym w Białymstoku w miesiącu poprzedzającym datę opublikowania ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%. W związku z powyższym zachęcamy osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności, które spełniają wymogi określone w ogłoszeniu do udziału w konkursie.

 


INFORMACJA z dnia 3 stycznia 2023 r. w sprawie terminu i miejsca przeprowadzenia drugiego etapu konkursu dla kandydatów na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Białymstoku

W nawiązaniu do ogłoszenia nr K – 111 – 9/22 oraz po przeprowadzeniu pierwszego etapu konkursu – selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod kątem spełniania wymogów formalnych przystąpienia do konkursu na staż urzędniczy, ustalona została następująca lista kandydatów zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu:

Lp. Nazwisko Imię
1. Antoniuk Karolina
2. Beiruti Magda Monika
3. Dąbrowska Izabela
4. Gawlik Martyna
5. Horba Paweł
6. Ignatowska Wiktoria
7. Kalinowska Diana Magdalena
8. Kondratowicz Anna
9. Korzeniewski Norbert
10. Kozakiewicz Monika
11. Kuźmicka Magdalena
12. Lewczuk Justyna
13. Łupińska Adrianna
14. Pakuła Joanna
15. Polakowski Bartosz
16. Puchalska Urszula
17. Radziszewska Marta
18. Rugień Sylwia
19. Saniewska Magdalena
20. Sienkiewicz Magdalena
21. Sylwestrzuk Patrycja
22. Śliżewska Liliana
23. Świrydowicz Julia
24. Szumska Weronika Wiktoria
25. Tomkiewicz Paweł
26. Troc Ewelina
27. Trzeszczkowska Magdalena
28. Zaremba Anna

Drugi etap konkursu na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Białymstoku polegający na praktycznym sprawdzeniu umiejętności w zakresie obsługi komputera - odbędzie się w dniu 10 stycznia 2023 r. w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku, przy ul. Mickiewicza 103, Sala konferencyjna nr C011 (parter).

Kandydaci zostali podzieleni na grupy odpowiednio jak niżej według podanej wyżej kolejności:

poz. 1-2  od godz. 8.30
poz. 3-4  od godz. 9.00
poz. 5-7  od godz. 9.30
poz. 8-9  od godz. 10.00
poz. 10-11  od godz. 10.30
poz. 12-14  od godz. 11.00
poz. 15-17  od godz. 12.00
poz. 18-19  od godz. 12.30
poz. 20-22  od godz. 13.00
poz. 23-24  od godz. 13.30
poz. 25-26  od godz. 14.00
poz. 27-28  od godz. 14.30


Niestawiennictwo w ciągu 15 minut od wyznaczonej godziny będzie traktowane jako rezygnacja z udziału w konkursie.

Przed wejściem na salę wymagane będzie okazanie dowodu tożsamości.

Jednocześnie informuję, iż kandydaci, z uwagi na trwający stan zagrożenia epidemicznego, przed przystąpieniem do tego etapu konkursu będą zobowiązani do dezynfekcji rąk (środek dezynfekujący zostanie udostępniony w sali).


INFORMACJA z dnia 11 stycznia 2023 r. w sprawie wyników drugiego etapu konkursu oraz terminie i miejscu przeprowadzenia trzeciego etapu konkursu dla kandydatów na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Białymstoku

W nawiązaniu do ogłoszenia nr K – 111 – 9 /22, w uzgodnieniu z Przewodniczącym Komisji Konkursowej, do trzeciego etapu konkursu zakwalifikowane zostały osoby, według następującej kolejności:

Lp. Nazwisko Imię - Ilość punktów

1 Tomkiewicz Paweł - 9
2 Sienkiewicz Magdalena - 8,4
3 Antoniuk Karolina - 8,4
4 Łupińska Adrianna - 7,2
5 Gawlik Martyna - 6,9
6 Horba Paweł - 6,6
7 Korzeniewski Norbert - 6,6
8 Kozakiewicz Monika - 6,6
9 Beiruti Magda Monika - 6,3
10 Świrydowicz Julia - 6,3
11 Zaremba Anna - 6,3
12 Dąbrowska Izabela - 6
13 Saniewska Magdalena - 6
14 Śliżewska Liliana - 5,7
15 Kalinowska Diana Magdalena - 5,4
16 Puchalska Urszula - 5,1
17 Lewczuk Justyna - 4,8
18 Sylwestrzuk Patrycja - 4,8
19 Kondratowicz Anna - 4,8
20 Ignatowska Wiktoria - 4,5
21 Szumska Weronika Wiktoria - 4,5

Trzeci etap konkursu - rozmowa kwalifikacyjna dla kandydatów na staż urzędniczy odbędzie się  w dniu 18 stycznia 2023 r. w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku, przy ul. Mickiewicza 103, Sala konferencyjna nr C011 (parter).

Kandydaci zostali podzieleni na grupy odpowiednio jak niżej według podanej wyżej kolejności:

poz. 1-2  od godz. 8.30
poz. 3-4  od godz. 9.00
poz. 5-6  od godz. 9.30
poz. 7-9  od godz. 10.00
poz. 10-11  od godz. 10.30
poz. 12-13  od godz. 11.00
poz. 14-16  od godz. 12.00
poz. 17-19  od godz. 12.30
poz. 20-21  od godz. 13.00

Niestawiennictwo w ciągu 15 minut od wyznaczonej godziny będzie traktowane jako rezygnacja z udziału w konkursie.

Przy wejściu na salę wymagane będzie okazanie dowodu tożsamości.


INFORMACJA Dyrektora Sądu Rejonowego w Białymstoku z dnia 23 stycznia 2023r. w sprawie wyników konkursu nr K-111-9/22 na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Białymstoku

Zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 400) poniżej przedstawiam wyniki konkursu i ustaloną, zgodnie z otrzymaną liczbą punktów, kolejność kandydatów, którym przedstawiona zostanie propozycja zatrudnienia na stanowisku stażysty w Sądzie Rejonowym w Białymstoku:

Lp. Nazwisko Imię - liczba punktów
1. Tomkiewicz Paweł - 28
2. Sienkiewicz Magdalena - 26,4

Jednocześnie informuję, iż Komisja Konkursowa na podstawie art. 3 b ust. 5 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 577), w oparciu o wyniki konkursu wyłoniła listę rezerwową kandydatów, którzy w całym konkursie uzyskali łącznie co najmniej 17,5 punktów, na wypadek zaistnienia możliwości zatrudnienia większej liczby osób, rezygnacji kandydata bądź w sytuacji ustania stosunku pracy z osobą odbywającą staż urzędniczy przed ukończeniem tego stażu.

Rezerwowa lista kandydatów jest ważna do następnego konkursu, jednakże nie dłużej niż 12 miesięcy od przeprowadzenia niniejszego konkursu.

Lp. Nazwisko Imię - liczba punktów

1. Kozakiewicz Monika - 24,1
2. Antoniuk Karolina - 23,9
3. Świrydowicz Julia - 23,8
4. Korzeniewski Norbert - 23,6
5. Horba Paweł - 23,1
6. Beiruti Magda Monika - 22,8
7. Saniewska Magdalena - 22,5
8. Zaremba Anna - 21,3
9. Łupińska Adrianna - 21,2
10. Śliżewska Liliana - 21,2
11. Gawlik Martyna - 20,9
12. Kalinowska Diana Magdalena - 19,9
13. Sylwestrzuk Patrycja - 18,8
14. Lewczuk Justyna - 18,3
15. Ignatowska Wiktoria - 17,5

Kandydaci zakwalifikowani do zatrudnienia proszeni są o skontaktowanie się z Oddziałem Kadr Sądu Rejonowego w Białymstoku w celu załatwienia formalności związanych z zatrudnieniem - pok. C423, tel. (85) 66 56 507, (85) 66 56 018.

 

Klauzula informacyjna (Plik docx, 36.02 KB)

Kwestionariusz na stanowisko urzędmicze (Plik docx, 20.72 KB)

Oświadczenia - wzór (Plik doc, 26.50 KB)

Oświadczenie - dowód osobisty (Plik doc, 25.50 KB)

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
2022-12-07 15:32 Michał Gadomski
Artykuł został zmieniony. 2022-12-07 15:32 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2023-01-03 11:48 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2023-01-11 12:29 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2023-01-23 09:32 Michał Gadomski Porównanie