OGŁOSZENIE Nr K.111.1.2023 z dnia 30 stycznia 2023 r.

Dyrektor, w porozumieniu z Prezesem Sądu Rejonowego w Białymstoku, ogłasza konkurs na staż urzędniczy (stażysta p.o. księgowego) w Sądzie Rejonowym w Białymstoku
- ilość etatów: 1 etatu
- rodzaj umowy: umowa o pracę na czas określony w celu zastępstwa (okres ok. 1 roku)
- miejsce wykonywania pracy: Białystok, ul. Mickiewicza 103

 

1. Główne obowiązki:

 • sprawdzanie pod względem formalno-rachunkowym, wprowadzanie do ewidencji rachunków biegłych sądowych, tłumaczy, mediatorów, kuratorów, syndyków, radców prawnych wypłacanych z wydatków budżetowych oraz z sum na zlecenie. Uzgadnianie wprowadzonych zapisów z właściwymi kontami księgowymi,
 • dekretowanie dowodów księgowych podlegających wprowadzaniu do ksiąg rachunkowych,
 • naliczanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa składek ZUS, zaliczek na podatek dochodowy od należności na rzecz ww. uczestników postępowania sądowego,
 • sporządzanie i terminowa realizacja dyspozycji płatniczych przy użyciu systemów bankowości elektronicznej.

2. Wymagania konieczne:

 • wykształcenie wyższe – ukończone studia, co najmniej pierwszego stopnia i uzyskany tytuł zawodowy (preferowane studia z zakresu ekonomii),
 • praktyczna znajomość ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Finanse publiczne (tj. Dz.U.2022.1634 z późn.zm.),
 • praktyczna znajomość ustawy z dnia 29 września 1994 r. o Rachunkowości (tj. Dz.U.2021.217 z późn.zm.),
 • umiejętność obsługi komputerowych aplikacji biurowych (MS Office),
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • nieposzlakowana opinia,
 • niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

 

3. Wymagania dodatkowe:

 • znajomość systemu rachunkowo-księgowego SAP,
 • wykształcenie wyższe – ukończone studia drugiego stopnia i uzyskany tytuł zawodowy (atutem ukończone studia z zakresu ekonomii),
 • doświadczenie związane z pracą na stanowisku księgowego,
 • znajomość ustawy z dn. 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 2072 z późn.zm.),
 • znajomość rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. – Regulamin urzędowania sądów powszechnych (tekst jednolity Dz. U. 2022, poz. 2514 z późn.zm.),
 • znajomość ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 577),
 • doświadczenie zawodowe,
 • wysoki poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej,
 • zdolność analitycznego myślenia,
 • komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, sumienność, dokładność, dobra organizacja pracy oraz zaangażowanie i odporność na stres.

 

4. Oferujemy:

 • stanowisko pracy wyposażone w nowoczesne narzędzia,
 • wynagrodzenie zasadnicze proponowane w okresie stażu urzędniczego 3598 brutto miesięcznie; plus dodatek za wieloletnią pracę, przyznawany zgodnie z art. 15 ustawy z dnia z dnia 18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów i prokuratury (tekst jednolity: Dz.U. z 2018r., poz. 577) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 2017r. w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego (Dz. U. z 2022r., poz. 2425 z późn. zm.),
 • możliwość korzystania ze świadczeń Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 • miejsce parkingowe,
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynastka),
 • nagrody jubileuszowe,
 • dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze.

 

5. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • list motywacyjny, z podaniem oznaczenia konkursu K.111.1.2023 oraz adresu zamieszkania i nr telefonu kontaktowego,
 • Curriculum Vitae,
 • kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • wyciąg z dowodu osobistego,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • pisemne oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • pisemne oświadczenie o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe oraz oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • pisemne oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku stażysty,
 • pisemne oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • klauzulę informacyjną dot.  przetwarzania danych osobowych,
 • do zgłoszenia kandydat może dołączyć kserokopie innych dokumentów np. potwierdzających zdobyte kwalifikacje oraz dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe.

 

6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy składać w terminie do dnia:  14 lutego 2023 r. (wtorek)
pod adresem:

Sąd Rejonowy w Białymstoku
ul. Mickiewicza 103
15 - 950 Białystok
Biuro Podawcze Sądu Rejonowego w Białymstoku

lub za pośrednictwem poczty (za datę złożenia uważa się datę stempla pocztowego)

- z dopiskiem na kopercie: staż urzędniczy.

 

7. Inne informacje:

 • dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (0-85) 665 65 07
 • szczegółowe zasady przeprowadzania konkursu określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dn. 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (tekst jednolity Dz. U. 2014, poz. 400) – konkurs składa się z trzech etapów:
  - pierwszego – selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;
  - drugiego – praktycznego sprawdzianu umiejętności, który polegać będzie na sprawdzeniu znajomości edytora tekstu (Word) i arkusza kalkulacyjnego (Excel);
  - trzeciego – rozmowy kwalifikacyjnej z uwzględnieniem znajomości przepisów wskazanych w punkcie 3 ogłoszenia.
 • kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni o terminie i miejscu drugiego i trzeciego etapu konkursu – co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczęciem – poprzez umieszczenie listy kandydatów na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Białymstoku: www.bialystok.sr.gov.pl w zakładce „Oferty pracy”.
 • osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane.
 • po zakończeniu konkursu dokumenty złożone przez kandydatów, którzy:
  - zostaną zakwalifikowani do zatrudnienia będą dołączone do ich akt osobowych,
  - zostaną umieszczeni na liście rezerwowej przechowywane będą przez okres obowiązywania tej listy, nie dłużej niż przez okres jednego roku, a następnie zostaną komisyjnie zniszczone,
  - nie przejdą pozytywnie procedury konkursowej zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu konkursu.
 • w Sądzie Rejonowym w Białymstoku w miesiącu poprzedzającym datę opublikowania ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%. W związku z powyższym zachęcamy osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności, które spełniają wymogi określone w ogłoszeniu do udziału w konkursie.

INFORMACJA z dnia  17 lutego 2023 r. w sprawie terminu i miejsca przeprowadzenia drugiego etapu konkursu dla kandydatów na staż urzędniczy na stanowisko księgowego w Oddziale Finansowym Sądu Rejonowego w Białymstoku

W nawiązaniu do ogłoszenia nr K.111.1.2023 oraz po przeprowadzeniu pierwszego etapu konkursu – selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod kątem spełniania wymogów formalnych przystąpienia do konkursu na staż urzędniczy na stanowisko księgowego, w uzgodnieniu z Przewodniczącym Komisji Konkursowej, ustalona została następująca lista kandydatów zakwalifikowanych do kolejnego etapu konkursu:

Lp. Nazwisko Imię
1. Cyniewska Elżbieta
2. Troc Ewelina
3. Worobiej Paweł

Konkurs na staż urzędniczy stanowisko księgowego (na zastępstwo) odbędzie się w dniu 24 lutego 2023 r.  w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku, przy ul. Mickiewicza 103, sala konferencyjna Nr C011  (parter, blok C) i będzie polegał na rozwiązaniu sprawdzeniu umiejętności obsługi komputera, testu wiedzy oraz rozmowie kwalifikacyjnej.
Proszę o punktualne przybycie (nie wcześniej niż 10 min przed wyznaczoną godziną).

Wskazani powyżej kandydaci zostali podzieleni według następującej kolejności:

poz.  1  od godz. 12.00
poz.  2  od godz. 12.30
poz.  3  od godz. 13.00


Niestawiennictwo w ciągu 15 minut od wyznaczonej godziny będzie traktowane jako rezygnacja z udziału w konkursie.


INFORMACJA Dyrektora Sądu Rejonowego w Białymstoku z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie wyniku konkursu na staż urzędniczy (stażysta p.o. księgowego) w Sądzie Rejonowym w Białymstoku

Zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 2 oraz § 10 ust. 2  Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (t.j. Dz. U.z 2014 r., poz. 400) informuję, iż propozycja zatrudnienia w Sądzie Rejonowym w Białymstoku na stanowisku stażysty p.o. księgowego na umowę o pracę na czas określony w celu zastępstwa nieobecnego pracownika przedstawiona zostanie  Pani Elżbiecie Cyniewskiej, która uzyskała w konkursie najwyższą liczbę punktów.

Jednocześnie informuję, iż Komisja Konkursowa na podstawie art. 3 b ust. 5 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 577), w oparciu o wyniki konkursu wyłoniła listę rezerwową kandydatów na wypadek zaistnienia możliwości zatrudnienia większej liczby osób, rezygnacji kandydata bądź w sytuacji ustania stosunku pracy z osobą odbywającą staż urzędniczy przed ukończeniem tego stażu. Rezerwowa lista kandydatów jest ważna do następnego konkursu, jednakże nie dłużej niż 12 miesięcy od przeprowadzenia niniejszego konkursu.

Lista rezerwowa:
Lp. Nazwisko Imię
1. Worobiej Paweł
2. Troc Ewelina

 

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
2023-01-30 15:29 Michał Gadomski
Artykuł został zmieniony. 2023-02-17 14:58 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2023-02-28 14:24 Michał Gadomski Porównanie