OGŁOSZENIE Nr K.111.2.2023 z dnia 7 lutego 2023 r.

Dyrektor, w porozumieniu z Prezesem Sądu Rejonowego w Białymstoku, ogłasza konkurs na staż urzędniczy w Archiwum Zakładowym Sądu Rejonowego w Białymstoku (docelowo na stanowisko archiwisty)

- ilość etatów: 1 etat
- miejsce wykonywania pracy: Białystok, ul. Mickiewicza 103

 

1. Główne obowiązki:

 • obsługa systemu elektronicznego SAWA,
 • wprowadzanie do programu elektronicznego Archiwum Akt spisów zdawczo-odbiorczych,
 • czynności związane z podejmowaniem i podkładaniem akt archiwalnych,
 • przygotowywanie i porządkowanie akt do przekazania Archiwum Państwowemu,
 • sporządzanie dokumentacji niearchiwalnej do zniszczenia,
 • konserwacja akt archiwalnych,
 • wykonywanie innych czynności zleconych przez Kierownika Archiwum.

2. Wymagania konieczne:

 • umiejętność obsługi komputera,
 • znajomość techniki pracy biurowej,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • nieposzlakowana opinia,
 • niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 • wykształcenie co najmniej średnie oraz zdany egzamin maturalny.

 

3. Wymagania dodatkowe:

 • wykształcenie wyższe – ukończone studia co najmniej pierwszego stopnia i uzyskany tytuł zawodowy, preferowane kierunki: historia, administracja, prawo,
 • ukończony kurs dla archiwistów,
 • znajomość ustawy z dn. 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jednolity Dz. U. z 2023r., poz. 217 z późn. zm.),
 • znajomość rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. – Regulamin urzędowania sądów powszechnych (tekst jednolity Dz. U. z 2022r., poz. 2514 z późn. zm.),
 • znajomość ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 577),
 • doświadczenie zawodowe,
 • wysoki poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej,
 • zdolność analitycznego myślenia,
 • komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, sumienność, dokładność, dobra organizacja pracy oraz zaangażowanie i odporność na stres.

 

4. Oferujemy:

 • stanowisko pracy wyposażone w nowoczesne narzędzia;
 • wynagrodzenie zasadnicze proponowane w okresie stażu urzędniczego 3598 brutto miesięcznie; plus dodatek za wieloletnią pracę, przyznawany zgodnie z art. 15 ustawy z dnia z dnia 18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów i prokuratury (tekst jednolity: Dz.U. z 2018r., poz. 577) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 2017r. w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego (Dz. U. z 2022r., poz. 2425 z późn. zm.);
 • możliwość korzystania ze świadczeń Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
 • miejsce parkingowe;
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynastka);
 • nagrody jubileuszowe;
 • dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze.

 

5. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • list motywacyjny, z podaniem oznaczenia konkursu K.111.2.2023 oraz adresu zamieszkania i nr telefonu kontaktowego;
 • Curriculum Vitae,
 • kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • wyciąg z dowodu osobistego,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • pisemne oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • pisemne oświadczenie o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe oraz oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • pisemne oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku stażysty,
 • pisemne oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • klauzulę informacyjną dot.  przetwarzania danych osobowych,
 • do zgłoszenia kandydat może dołączyć kserokopie innych dokumentów np. potwierdzających zdobyte kwalifikacje oraz dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe.

 

6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy składać w terminie do dnia:  21 lutego 2023 r. (wtorek)
pod adresem:
Sąd Rejonowy w Białymstoku
ul. Mickiewicza 103
15 - 950 Białystok
Biuro Podawcze Sądu Rejonowego w Białymstoku
lub za pośrednictwem poczty (za datę złożenia uważa się datę stempla pocztowego)

- z dopiskiem na kopercie: staż urzędniczy.


7. Inne informacje:

 • dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (0-85) 665 65 07
 • szczegółowe zasady przeprowadzania konkursu określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dn. 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (tekst jednolity Dz. U. 2014, poz. 400) – konkurs składa się z trzech etapów:
  - pierwszego – selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;
  - drugiego – praktycznego sprawdzianu umiejętności, który polegać będzie na sprawdzeniu znajomości edytora tekstu (Word) i arkusza kalkulacyjnego (Excel);            
  - trzeciego – rozmowy kwalifikacyjnej z uwzględnieniem znajomości przepisów wskazanych w punkcie 3 ogłoszenia.
 • kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni o terminie i miejscu drugiego i trzeciego etapu konkursu – co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczęciem – poprzez umieszczenie listy kandydatów na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Białymstoku: www.bialystok.sr.gov.pl w zakładce „Oferty pracy”.
 • osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane.
 • po zakończeniu konkursu dokumenty złożone przez kandydatów, którzy:
  - zostaną zakwalifikowani do zatrudnienia będą dołączone do ich akt osobowych,
  - zostaną umieszczeni na liście rezerwowej przechowywane będą przez okres obowiązywania tej listy, nie dłużej niż przez okres jednego roku, a następnie zostaną komisyjnie zniszczone,
  - nie przejdą pozytywnie procedury konkursowej zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu konkursu.
 • w Sądzie Rejonowym w Białymstoku w miesiącu poprzedzającym datę opublikowania ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%. W związku z powyższym zachęcamy osoby posiadające orzeczenie  o niepełnosprawności, które spełniają wymogi określone w ogłoszeniu do udziału w konkursie.

 


INFORMACJA z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie terminu i miejsca przeprowadzenia drugiego etapu konkursu dla kandydatów na staż urzędniczy (docelowo na stanowisko archiwisty) w Sądzie Rejonowym w Białymstoku.

W nawiązaniu do ogłoszenia nr K.111.2.2023 oraz po przeprowadzeniu pierwszego etapu konkursu – selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod kątem spełniania wymogów formalnych przystąpienia do konkursu na staż urzędniczy, ustalona została następująca lista kandydatów zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu:

Lp. Nazwisko Imię
1. Bogdan Łukasz
2. Dereszewski Konrad
3. Kłosek Jolanta
4. Kuźmicka Magdalena
5. Leśniewska Ewelina
6. Marculewicz Damian
7. Mieleszko Magdalena
8. Piotrowska Ewa
9. Seroka Jakub
10. Songin Jolanta
11. Zajkowski Kamil

Drugi etap konkursu na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Białymstoku polegający na praktycznym sprawdzeniu umiejętności w zakresie obsługi komputera - odbędzie się w dniu 6 marca 2023 r. w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku, przy ul. Mickiewicza 103, Sala konferencyjna nr C011 (parter).

Kandydaci zostali podzieleni na grupy odpowiednio jak niżej według podanej wyżej kolejności:

poz. 1-3  od godz. 8.00
poz. 4-6  od godz. 8.30
poz. 7-9  od godz. 9.00
poz. 10-11  od godz. 9.30
    
Niestawiennictwo w ciągu 15 minut od wyznaczonej godziny będzie traktowane jako rezygnacja z udziału w konkursie.

Przed wejściem na salę wymagane będzie okazanie dowodu tożsamości.

Jednocześnie informuję, iż kandydaci, z uwagi na trwający stan zagrożenia epidemicznego, przed przystąpieniem do tego etapu konkursu będą zobowiązani do dezynfekcji rąk (środek dezynfekujący zostanie udostępniony w sali).


INFORMACJA z dnia 6 marca 2023 r. w sprawie wyników drugiego etapu konkursu oraz terminie i miejscu przeprowadzenia trzeciego etapu konkursu dla kandydatów na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Białymstoku

W nawiązaniu do ogłoszenia nr K.111.2.2023, w uzgodnieniu z Przewodniczącym Komisji Konkursowej, do trzeciego etapu konkursu zakwalifikowane zostały osoby, które w trakcie drugiego etapu - praktycznego sprawdzianu umiejętności uzyskały, co najmniej 5 punktów, tj.:

Lp. Nazwisko Imię - Ilość punktów
1. Zajkowski Kamil - 8,75
2. Bogdan Łukasz - 8
3. Seroka Jakub - 8
4. Piotrowska Ewa - 7,5
5. Dereszewski Konrad - 7,25
6. Leśniewska Ewelina - 5,75
7. Kuźmicka Magdalena - 5,5

Trzeci etap konkursu - rozmowa kwalifikacyjna dla kandydatów na staż urzędniczy odbędzie się  w dniu 14 marca 2023 r. w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku, przy ul. Mickiewicza 103, Sala konferencyjna nr C011 (parter).

Kandydaci zostali podzieleni na grupy odpowiednio jak niżej według podanej wyżej kolejności:

poz. 1-3 od godz. 10.30
poz. 4-5 od godz. 11.00
poz. 6-7 od godz. 11.30

Niestawiennictwo w ciągu 15 minut od wyznaczonej godziny będzie traktowane jako rezygnacja z udziału w konkursie.

Przy wejściu na salę wymagane będzie okazanie dowodu tożsamości.


INFORMACJA Dyrektora Sądu Rejonowego w Białymstoku z dnia 15 marca 2023r. w sprawie wyników konkursu nr K.111.2.2023 na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Białymstoku

Zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 400) poniżej przedstawiam wyniki konkursu i ustaloną, zgodnie z otrzymaną liczbą punktów, kolejność kandydatów, którym przedstawiona zostanie propozycja zatrudnienia na stanowisku stażysty w Sądzie Rejonowym w Białymstoku:

Lp. Nazwisko Imię  liczba punktów
1. Zajkowski Kamil 27,75

Jednocześnie informuję, iż Komisja Konkursowa na podstawie art. 3 b ust. 5 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 577),w oparciu o wyniki konkursu wyłoniła listę rezerwową kandydatów, którzy w całym konkursie uzyskali łącznie co najmniej 20 punktów, na wypadek zaistnienia możliwości zatrudnienia większej liczby osób, rezygnacji kandydata bądź w sytuacji ustania stosunku pracy z osobą odbywającą staż urzędniczy przed ukończeniem tego stażu.

Rezerwowa lista kandydatów jest ważna do następnego konkursu, jednakże nie dłużej niż 12 miesięcy od przeprowadzenia niniejszego konkursu.

Lp.  Nazwisko Imię  liczba punktów
1. Bogdan Łukasz  25,5
2. Piotrowska Ewa 23
3. Kuźmicka Magdalena 20,5

Kandydaci zakwalifikowani do zatrudnienia proszeni są o skontaktowanie się z Oddziałem Kadr Sądu Rejonowego w Białymstoku w celu załatwienia formalności związanych z zatrudnieniem - pok. C418, tel. (85) 66 56 019.

 

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
2023-02-07 12:22 Michał Gadomski
Artykuł został zmieniony. 2023-02-07 12:23 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2023-02-27 12:56 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2023-03-06 12:19 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2023-03-15 11:13 Michał Gadomski Porównanie