OGŁOSZENIE Nr K-1102-1/19 z dnia 7 lutego 2019 r.

Dyrektor, w porozumieniu z Prezesem Sądu Rejonowego w Białymstoku ogłasza konkurs na stanowisko:

Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych

wymiar etatu: 0,3

miejsce wykonywania pracy: Białystok, ul. Mickiewicza 103

 

1.  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • zapewnienie ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych w Sądzie Rejonowym w Białymstoku;
 • zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego informacji niejawnych w Sądzie Rejonowym w Białymstoku;
 • szacowanie ryzyka oraz zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych w Sądzie Rejonowym w Białymstoku;
 • zapewnienie ochrony systemów teleinformatycznych przeznaczonych do przetwarzania informacji niejawnych;
 • sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem kancelarii tajnej oraz innych niż kancelaria tajna komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za przetwarzanie informacji niejawnych;
 • prowadzenie postępowań wyjaśniających okoliczności naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz przedstawianie wyników tych postępowań i wynikających z nich wniosków Prezesowi Sądu;
 • opracowywanie i przedstawianie do akceptacji Prezesowi Sądu projektów dokumentów normujących ochronę informacji niejawnych w Sądzie Rejonowym w Białymstoku;
 • prowadzenie wykazu osób zatrudnionych w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia lub je cofnięto;
 • prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych.

2.  Wymagania konieczne:

 • wykształcenie wyższe;
 • obywatelstwo polskie;
 • znajomość przepisów i zasad ochrony informacji niejawnych;
 • doświadczenie zawodowe minimum 2 lata w obszarze ochrony informacji niejawnych;
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych;
 • nieposzlakowana opinia;
 • niekaralność za przestępstwa lub przestępstwo skarbowe, brak toczących się przeciwko kandydatowi postępowań o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 • posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku;
 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa o klauzuli „ściśle tajne”, wydanego przez ABW lub SKW, o którym mowa w ustawie o ochronie informacji niejawnych z dnia 5 sierpnia 2010 r. (t.j.Dz.U.2018.412 z późn. zm.).

3.  Wymagania dodatkowe:

 • odporność na stres;
 • rzetelność i komunikatywność;
 • odpowiedzialność za podejmowane decyzje;
 • wysoki poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej;
 • umiejętność planowania i organizowania własnej pracy;
 • umiejętność pracy w zespole.

 

4.  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • list motywacyjny, z podaniem oznaczenia konkursu K-1102-1/19 oraz adresu zamieszkania i nr telefonu kontaktowego;
 • Curriculum Vitae;
 • kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 • wyciąg z dowodu osobistego;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje;
 • pisemne oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • pisemne oświadczenie o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe oraz oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 • pisemne oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku stażysty;
 • pisemne oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji oraz klauzulę informacyjną dot.  przetwarzania danych osobowych;
 • do zgłoszenia kandydat może dołączyć kserokopie innych dokumentów np. potwierdzających doświadczenie zawodowe.

 

5. Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy składać w terminie do dnia: 14 lutego 2019 r.
pod adresem:

Sąd Rejonowy w Białymstoku
ul. Mickiewicza 103
15 - 950 Białystok
Biuro Podawcze Sądu Rejonowego w Białymstoku
lub za pośrednictwem poczty z dopiskiem na kopercie: KONKURS – K-1102-1/19

 

6. Inne informacje:

 • Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (0-85) 665 65 07;
 • kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni o terminie i miejscu drugiego etapu konkursu – co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczęciem – poprzez umieszczenie listy kandydatów na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Białymstoku: www.bialystok.sr.gov.pl w zakładce „Oferty pracy”.
 • konkurs składa się z dwóch etapów:
  - selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;
  - rozmowy kwalifikacyjnej.
 • osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane.
 • po zakończeniu konkursu dokumenty złożone przez kandydatów, którzy:
  - zostaną zakwalifikowani do zatrudnienia będą dołączone do ich akt osobowych,
  - zostaną umieszczeni na liście rezerwowej przechowywane będą przez okres obowiązywania tej listy, nie dłużej niż przez okres jednego roku, a następnie zostaną komisyjnie zniszczone,
  - nie przejdą pozytywnie procedury konkursowej zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu konkursu.

INFORMACJA z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie terminu i miejsca przeprowadzenia konkursu na stanowisko pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych w Sądzie Rejonowym w Białymstoku.

W nawiązaniu do ogłoszenia nr K – 1102 – 1 /19 oraz po przeprowadzeniu pierwszego etapu konkursu – selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod kątem spełniania wymogów formalnych przystąpienia do konkursu, do kolejnego etapu konkursu zakwalifikowany został Pan Dariusz Michałowski.
Pozostali kandydaci nie spełnili wymogów formalnych dot. posiadania poświadczenia bezpieczeństwa o klauzuli „ściśle tajne”.

Konkurs na stanowisko pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych w Sądzie Rejonowym w Białymstoku odbędzie się w dniu 25 lutego 2019 r. o godz. 14.00 w  budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku, przy  ul. Mickiewicza 103, Sala szkoleniowa Nr C225 (II piętro, segment C).


INFORMACJA Dyrektora Sądu Rejonowego w Białymstoku z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie wyniku konkursu na stanowisko pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych w Sądzie Rejonowym w Białymstoku.


Zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 2 oraz § 10 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 400) informuję, iż propozycja zatrudnienia na stanowisku pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych w Sądzie Rejonowym w Białymstoku przedstawiona zostanie Panu Dariuszowi Michałowskiemu, którego oferta spełniła wymogi formalne, wykazał się również wymaganym wykształceniem, wiedzą, doświadczeniem zawodowym oraz predyspozycjami do zatrudnienia na w/w stanowisku.

 

Oświadczenia (Plik doc, 26.50 KB)

Kwestionariusz osobowy (Plik doc, 33.50 KB)

Oświadczenie - dowód osobisty (Plik doc, 25.50 KB)

Oświadczenie i obowiązek informacyjny - Rodo (Plik doc, 44.50 KB)

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
2019-02-07 15:25 Michał Gadomski
Artykuł został zmieniony. 2019-02-07 15:26 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2019-02-18 14:13 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2019-02-26 15:28 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2020-03-21 12:52 Anna Tworkowska Porównanie