OGŁOSZENIE Nr K-1102-2/19 z dnia 18 lutego 2019 r.

Dyrektor, w porozumieniu z Prezesem Sądu Rejonowego w Białymstoku ogłasza konkurs na stanowisko:

Specjalisty ds. zamówień publicznych

wymiar etatu: 2/5
umowa o pracę na czas określony w celu zastępstwa
miejsce wykonywania pracy: Białystok, ul. Mickiewicza 103

 


1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prawidłowe przygotowywanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych;
 • przygotowywanie planu zamówień publicznych;
 • przygotowanie projektu SIWZ oraz wymaganych w ustawie ogłoszeń i zaproszeń;
 • prowadzenie dokumentacji postępowania w sprawie udzielenia zamówienia;
 • obsługa techniczno-organizacyjna i sekretarska komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym m.in. przyjęcie i rejestracja ofert;
 • udział w pracach komisji, ocenianie ofert;
 • przyjmowanie i przesyłanie korespondencji od i do wykonawców i innych zainteresowanych;
 • przygotowywanie sprawozdania z udzielonych zamówień.

 


2. Wymagania konieczne:

 • praktyczna znajomość ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych  (tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 1986 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych i innych uregulowań prawnych związanych z udzielaniem zamówień publicznych;
 • minimum 2 – lata doświadczenia w prowadzeniu postępowań o udzielanie zamówień publicznych po stronie zamawiającego (praca w komisji przetargowej);
 • umiejętność obsługi komputerowych aplikacji biurowych;
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych;
 • nieposzlakowana opinia;
 • niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

 


3. Wymagania dodatkowe:

 • wykształcenie wyższe – ukończone studia co najmniej pierwszego stopnia i uzyskany tytuł zawodowy, wykształcenie wyższe (atutem ukończone studia prawnicze);
 • ukończone szkolenia związane z zamówieniami publicznymi;
 • zdolność analitycznego myślenia;
 • odporność na stres;
 • rzetelność i komunikatywność;
 • odpowiedzialność za podejmowane decyzje;
 • wysoki poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej;
 • umiejętność planowania i organizowania własnej pracy;
 • umiejętność pracy w zespole.

 


4. Oferujemy:

 • pracę w przyjaznym zespole,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • możliwość korzystania ze świadczeń Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 • stanowisko pracy wyposażone w nowoczesne narzędzia,
 • możliwość samorealizacji przy wykonywaniu nowych zadań.

 


5. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • list motywacyjny, z podaniem oznaczenia konkursu K-1102-2/19 oraz adresu zamieszkania i nr telefonu kontaktowego;
 • Curriculum Vitae;
 • kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 • wyciąg z dowodu osobistego;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • pisemne oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • pisemne oświadczenie o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe oraz oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 • pisemne oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku specjalisty ds. zamówień publicznych;
 • pisemne oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji oraz klauzulę informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych;
 • do zgłoszenia kandydat może dołączyć kserokopie innych dokumentów np. potwierdzających zdobyte kwalifikacje oraz dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe.

 


6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy składać w terminie do dnia:  27 lutego 2019 r. pod adresem:

Sąd Rejonowy w Białymstoku
ul. Mickiewicza 103
15 - 950 Białystok
Biuro Podawcze Sądu Rejonowego w Białymstoku
lub za pośrednictwem poczty z dopiskiem na kopercie: K-1102-2/19

 


7. Inne informacje:

 • dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (0-85) 665 65 05, 665 65 07;
 • szczegółowe zasady przeprowadzania konkursu określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dn. 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (tekst jednolity Dz. U. 2014, poz. 400) – konkurs składa się z trzech etapów:
  - pierwszego – selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;
  - drugiego – sprawdzianu wiedzy;
  - trzeciego – rozmowy kwalifikacyjnej.
 • kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni o terminie i miejscu drugiego i trzeciego etapu konkursu – co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczęciem – poprzez umieszczenie listy kandydatów na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Białymstoku: www.bialystok.sr.gov.pl w zakładce „Oferty pracy”;
 • osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane;
 • po zakończeniu konkursu dokumenty złożone przez kandydatów, którzy:
  - zostaną zakwalifikowani do zatrudnienia będą dołączone do ich akt osobowych,
  - zostaną umieszczeni na liście rezerwowej przechowywane będą przez okres obowiązywania tej listy, nie dłużej niż przez okres jednego roku, a następnie zostaną komisyjnie zniszczone,
  - nie przejdą pozytywnie procedury konkursowej zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu konkursu.

INFORMACJA z dnia 8 marca 2019 r. o braku rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko specjalisty ds. zamówień publicznych w Sądzie Rejonowym w Białymstoku.


W związku z brakiem zgłoszeń kandydatów - konkurs na stanowisko specjalisty ds. zamówień publicznych w Sądzie Rejonowym w Białymstoku nr K – 1102 – 2/19 ogłoszony w dniu 18 lutego 2019 r. nie został rozstrzygnięty.

 

Kwestionariusz osobowy (Plik doc, 33.50 KB)

Oświadczenia (Plik doc, 26.50 KB)

Oświadczenie - dowód osobisty (Plik doc, 25.50 KB)

Oświadczenie i obowiązek informacyjny - Rodo (Plik doc, 44.50 KB)

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. 2019-02-18 12:32 Michał Gadomski
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
2019-02-18 12:35 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2019-03-12 12:06 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2020-03-21 12:52 Anna Tworkowska Porównanie