OGŁOSZENIE Nr K-1102-3/19 z dnia 14 marca 2019 r.

Dyrektor, w porozumieniu z Prezesem Sądu Rejonowego w Białymstoku ogłasza konkurs na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Białymstoku w pełnym wymiarze czasu pracy.

ilość etatów: 4

miejsce wykonywania pracy: Białystok, ul. Mickiewicza 103


1. Główne obowiązki:

 • protokołowanie na rozprawach sądowych,
 • terminowe i prawidłowe wykonywanie zarządzeń sędziego/referendarza,
 • wszystkie czynności związane z prowadzeniem akt sądowych oraz urządzeń służących do rejestrowania,
 • wysyłanie wezwań, postanowień i odpisów,
 • wykonywanie innych czynności przewidzianych w regulaminie urzędowania sądów powszechnych oraz zleconych przez przełożonych.


2. Wymagania konieczne:

 • umiejętność obsługi komputera, w tym biegłego pisania,
 • znajomość techniki pracy biurowej,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • nieposzlakowana opinia,
 • niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 • wykształcenie co najmniej średnie oraz zdany egzamin maturalny.


3. Wymagania dodatkowe:

 • wykształcenie wyższe – ukończone studia co najmniej pierwszego stopnia i uzyskany tytuł zawodowy, preferowane administracyjne lub prawnicze,
 • znajomość ustawy z dn. 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 52 z późn. zm.)
 • znajomość rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. – Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. 2015, poz. 2316 z późn. zm.),
 • znajomość ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 577 z późn. zm.),
 • umiejętność bezwzrokowego pisania na klawiaturze komputera,
 • doświadczenie zawodowe,
 • wysoki poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej,
 • zdolność analitycznego myślenia,
 • komunikatywność,
 • umiejętność pracy w zespole, sumienność, dokładność, dobra organizacja pracy oraz zaangażowanie,
 • odporność na stres.


4. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • list motywacyjny, z podaniem oznaczenia konkursu K-1102-3/19 oraz adresu zamieszkania i nr telefonu kontaktowego,
 • Curriculum Vitae,
 • kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • wyciąg z dowodu osobistego,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • pisemne oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • pisemne oświadczenie o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe oraz oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • pisemne oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku stażysty,
 • pisemne oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • klauzulę informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych,
 • do zgłoszenia kandydat może dołączyć kserokopie innych dokumentów np.  potwierdzających zdobyte kwalifikacje oraz dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe.


5. Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy składać w terminie do dnia:  29 marca 2019 r. (piątek) pod adresem:

    Sąd Rejonowy w Białymstoku
    ul. Mickiewicza 103
    15 - 950 Białystok
    Biuro Podawcze Sądu Rejonowego w Białymstoku
    lub za pośrednictwem poczty z dopiskiem na kopercie: staż urzędniczy.


6. Inne informacje:

 • dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (0-85) 665 65 07;
 • szczegółowe zasady przeprowadzania konkursu określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dn. 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (tekst jednolity Dz. U. 2014, poz. 400) – konkurs składa się z trzech etapów:
  - pierwszego – selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;
  - drugiego – praktycznego sprawdzianu umiejętności, który polegać będzie na sprawdzeniu znajomości edytora tekstu (Word) i arkusza kalkulacyjnego (Excel) oraz umiejętności szybkiego pisania na klawiaturze komputera, a także znajomości przepisów wskazanych w punkcie 3 ogłoszenia przepisów;
  - trzeciego – rozmowy kwalifikacyjnej.
 • kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni o terminie i miejscu drugiego i trzeciego etapu konkursu – co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczęciem – poprzez umieszczenie listy kandydatów na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Białymstoku: www.bialystok.sr.gov.pl w zakładce „Oferty pracy”,
 • osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane,
 • po zakończeniu konkursu dokumenty złożone przez kandydatów, którzy:
  - zostaną zakwalifikowani do zatrudnienia będą dołączone do ich akt osobowych,
  - zostaną umieszczeni na liście rezerwowej przechowywane będą przez okres obowiązywania tej listy, nie dłużej niż przez okres jednego roku, a następnie zostaną komisyjnie zniszczone,
  - nie przejdą pozytywnie procedury konkursowej zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu konkursu.

INFORMACJA z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie terminu i miejsca przeprowadzenia drugiego etapu konkursu dla kandydatów na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Białymstoku.

W nawiązaniu do ogłoszenia nr K – 1102 – 3/19 oraz po przeprowadzeniu pierwszego etapu konkursu – selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod kątem spełniania wymogów formalnych przystąpienia do konkursu na staż urzędniczy, w uzgodnieniu z Przewodniczącym Komisji Konkursowej, ustalona została następująca lista kandydatów zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu:

Lp.   Nazwisko Imię
1.    Bartosiak Katarzyna
2.    Bogdan Łukasz
3.    Chmielewska Daria
4.    Chojnowska Monika
5.    Dakowicz Kamila
6.    Dziduch Marta
7.    Farfułowska Katarzyna
8.    Franczuk Kinga
9.    Głębocka Beata
10.   Głębocka Karolina
11.   Górka Marlena
12.   Grabowska Monika
13.   Gryszko Paulina
14.   Hanasiuk Patrycja
15.   Jaworska-Polak Sylwia
16.   Jurkowska Kinga
17.   Jóźwiak Justyna
18.   Karolczuk Anna
19.   Koneczny Filip
20.   Korpacz Marta
21.   Kowalczuk Katarzyna
22.   Krasnoborska Weronika
23.   Kruglicz Joanna
24.   Kurcewicz Edyta Izabela
25.   Laskowska Katarzyna
26.   Leończuk Janusz
27.   Luto Joanna
28.   Łatkowski Mateusz
29.   Maksimczyk Diana
30.   Markowska Anna
31.   Masiewicz Magdalena
32.   Mentel Elżbieta
33.   Miszkiel Jolanta
34.   Mucharska Elżbieta
35.   Niedźwiedź Paulina
36.   Olędzka Justyna
37.   Oskierko Elżbieta
38.   Pikutin Justyna
39.   Piotrowska Ewa
40.   Prończuk Agnieszka
41.   Rudziński Mateusz
42.   Rusel Łukasz
43.   Rusinowicz Urszula
44.   Rygasiewicz Julita
45.   Sadowska Joanna
46.   Sienkiewicz Joanna
47.   Sowa Kamila
48.   Stolarewicz Angelika
49.   Szotko Agnieszka
50.   Szulżycka Izabela
51.   Szyszkowska Żaneta
52.   Śmiarowska Sylwia
53.   Trusewicz Aneta
54.   Werpachowska Magdalena
55.   Wojsz Tomasz
56.   Woźniak Wojciech
57.   Woźniewska Paulina
58.   Zajkowski Kamil
59.   Zielińska Agnieszka
60.   Zyskowska Agnieszka

Drugi etap konkursu na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Białymstoku polegający na praktycznym sprawdzeniu umiejętności w zakresie obsługi komputera - odbędzie się w dniu 10 kwietnia 2019 r. w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku, przy ul. Mickiewicza 103, Sala konferencyjna C011 (parter, blok C).

Kandydaci zostali podzieleni na grupy odpowiednio jak niżej według podanej wyżej kolejności:

poz.  1-4      od godz. 8.00
poz.  5-8      od godz. 8.30
poz.  9-12     od godz. 9.00
poz.  13-16    od godz. 9.30
poz.  17-20    od godz. 10.00
poz.  21-24    od godz. 10.30
poz.  25-28    od godz. 11.00
poz.  29-32    od godz. 11.30
poz.  33-36    od godz. 12.00
poz.  37-40    od godz. 12.30
poz.  41-44    od godz. 13.00
poz.  45-48    od godz. 13.30
poz.  49-52    od godz. 14.00
poz.  53-56    od godz. 14.30
poz.  57-60    od godz. 15.00

Niestawiennictwo w ciągu 15 minut od wyznaczonej godziny będzie traktowane jako rezygnacja z udziału w konkursie.


INFORMACJA z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie wyników drugiego etapu konkursu oraz terminie i miejscu przeprowadzenia trzeciego etapu konkursu dla kandydatów na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Białymstoku.

W nawiązaniu do ogłoszenia nr K – 1102 – 3 /19, w uzgodnieniu z Przewodniczącym Komisji Konkursowej, do trzeciego etapu konkursu zakwalifikowane zostały osoby, które w trakcie drugiego etapu - praktycznego sprawdzianu umiejętności uzyskały co najmniej 6 punktów, tj.:

Lp. Nazwisko Imię Ilość punktów
1 Dakowicz Kamila 8,5
2 Dziduch Marta 8,5
3 Jurkowska Kinga 8,5
4 Koneczny Filip 8,5
5 Mucharska Elżbieta 8,5
6 Gryszko Paulina 8
7 Kurcewicz Edyta Izabela 8
8 Zajkowski Kamil 8
9 Rudziński Mateusz 7,5
10 Sienkiewicz Joanna 7,5
11 Hanasiuk Patrycja 7
12 Luto Joanna 7
13 Maksimczyk Diana 7
14 Miszkiel Jolanta 7
15 Niedźwiedź Paulina 7
16 Oskierko Elżbieta 7
17 Rusel Łukasz 7
18 Szotko Agnieszka 7
19 Szyszkowska Żaneta 7
20 Trusewicz Aneta 7
21 Chmielewska Daria 6,5
22 Chojnowska Monika 6,5
23 Głębocka Karolina 6,5
24 Korpacz Marta 6,5
25 Markowska Anna 6,5
26 Pikutin Justyna 6,5
27 Prończuk Agnieszka 6,5
28 Sadowska Joanna 6,5
29 Woźniak Wojciech 6,5
30 Piotrowska Ewa 6
31 Zielińska Agnieszka 6

Trzeci etap konkursu - rozmowa kwalifikacyjna dla kandydatów na staż urzędniczy odbędzie się  w dniu 17 kwietnia 2019 r. w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku, przy ul. Mickiewicza 103, sala szkoleniowa  Nr C011 (parter, blok C).

Kandydaci zostali podzieleni na grupy odpowiednio jak niżej według podanej wyżej kolejności:

poz.  1-3        od godz. 8.00
poz.  4-6        od godz. 8.30
poz.  7-9        od godz. 9.00
poz.  10-12     od godz. 9.30
poz.  13-15     od godz. 10.00
poz.  16-18     od godz. 10.30
poz.  19-21     od godz. 11.00
poz.  22-24     od godz. 12.00
poz.  25-27     od godz. 12.30
poz.  28-31     od godz. 13.00

Niestawiennictwo w ciągu 15 minut od wyznaczonej godziny będzie traktowane jako rezygnacja z udziału w konkursie.


INFORMACJA Dyrektora Sądu Rejonowego w Białymstoku z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie wyników konkursu nr K-1102-3/19 na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Białymstoku.

Zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 400) poniżej przedstawiam wyniki konkursu i ustaloną, zgodnie z otrzymaną liczbą punktów, kolejność kandydatów, którym przedstawiona zostanie propozycja zatrudnienia na stanowisku stażysty w Sądzie Rejonowym w Białymstoku:

Nazwisko Imię liczba punktów
Koneczny Filip 28
Dziduch Marta 27,5
Dakowicz Kamila 27
Chmielewska Daria 26,5
Kurcewicz Edyta Izabela 26
Mucharska Elżbieta 25,5
Jurkowska Kinga 25
Gryszko Paulina 25
Oskierko Elżbieta 25
Sienkiewicz Joanna 24,5
Głębocka Karolina 24,5
Zajkowski Kamil 24
Rudziński Mateusz 24
Prończuk Agnieszka 24
Chojnowska Monika 23,5
Hanasiuk Patrycja 22,5
Markowska Anna 22,5
Luto Joanna 22
Pikutin Justyna 22

 

Jednocześnie informuję, iż Komisja Konkursowa na podstawie art. 3 b ust. 5 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 577), w oparciu o wyniki konkursu wyłoniła listę rezerwową kandydatów na wypadek zaistnienia możliwości zatrudnienia większej liczby osób, rezygnacji kandydata bądź w sytuacji ustania stosunku pracy z osobą odbywającą staż urzędniczy przed ukończeniem tego stażu. Rezerwowa lista kandydatów jest ważna do następnego konkursu, jednakże nie dłużej niż 12 miesięcy od przeprowadzenia niniejszego konkursu.

Nazwisko Imię liczba punktów
Korpacz Marta 21
Sadowska Joanna 21
Maksimczyk Diana 20
Rusel Łukasz 20
Szotko Agnieszka 20
Niedźwiedź Paulina 19,5
Trusewicz Aneta 19,5
Woźniak Wojciech 17
Piotrowska Ewa 17

 

Kwestionariusz osobowy (Plik doc, 33.50 KB)

Oświadczenia (Plik doc, 26.50 KB)

Oświadczenie - dowód osobisty (Plik doc, 25.50 KB)

Oświadczenie i obowiązek informacyjny - Rodo (Plik doc, 44.50 KB)

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
2019-03-15 14:18 Michał Gadomski
Artykuł został zmieniony. 2019-03-15 14:22 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2019-04-03 15:13 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2019-04-10 18:25 Anna Tworkowska Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2019-04-10 18:27 Anna Tworkowska Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2019-04-24 15:14 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2019-04-24 15:15 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2020-03-21 12:53 Anna Tworkowska Porównanie