OGŁOSZENIE Nr K-1102-6/19 z dnia 11 kwietnia 2019 r.

Prezes Sądu Rejonowego w Białymstoku ogłasza konkurs na stanowisko:

ASYSTENTA SĘDZIEGO

Liczba etatów: 1 etat


1. Główne obowiązki:

 • sporządzanie projektów orzeczeń;
 • sporządzanie projektów uzasadnień orzeczeń;
 • sporządzanie projektów zarządzeń;
 • analizowanie akt sprawy we wskazanym zakresie;
 • kontrolowanie stanu spraw odroczonych, zawieszonych lub oczekujących na podjęcie czynności przez sędziego albo sąd;
 • zwracanie się do osób i instytucji o nadesłanie informacji lub dokumentów niezbędnych do przygotowania sprawy do rozpoznania;
 • sporządzanie odpowiedzi na pisma niebędące pismami procesowymi;
 • gromadzenie we wskazanym zakresie, orzecznictwa i literatury przydatnej do rozpoznawania spraw lub wykonywania innych zadań powierzonych sędziom w danym wydziale.

* zakres szczegółowych obowiązków i wymagań na tym stanowisku określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 08 listopada 2012 r. w sprawie czynności asystentów sędziego (Dz. U. 2012.1270).


2. Wymagania konieczne:

 • posiadanie obywatelstwa Rzeczypospolitej Polskiej i korzystanie z pełni praw cywilnych i obywatelskich, ukończenie 24 lat, nieskazitelny charakter,
 • ukończenie wyższych studiów prawniczych w Polsce i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych uznanych w Polsce,
 • umiejętność biegłej obsługi komputera, sumienność, dokładność, dobra organizacja pracy, umiejętność pracy pod presją czasu oraz zaangażowanie.


3. Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie zawodowe na stanowisku asystenta sędziego.


4. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta sędziego,
 • własnoręcznie sporządzony życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej,
 • oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych na kierunku prawo w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim, albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie zagranicznych studiów wyższych na kierunku prawo uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów,
 • oświadczenie kandydata, że jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 • oświadczenie kandydata, o którym mowa w art. 155 a § 6 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu oraz podpisanie klauzuli informacyjnej dot.  przetwarzania danych osobowych,
 • aktualną fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 • do zgłoszenia kandydat może dołączyć kserokopie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.


Każdy dokument musi być podpisany własnoręcznie.


5. Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy składać osobiście lub przesyłać za pośrednictwem poczty w terminie do: 25 kwietnia 2019 r.

pod adresem:

Sąd Rejonowy w Białymstoku
ul. Mickiewicza 103
15 - 950 Białystok

Biuro Podawcze Sądu Rejonowego w Białymstoku, parter budynku
lub za pośrednictwem poczty z dopiskiem na kopercie: KONKURS - ASYSTENT SĘDZIEGO nr K-1102-6/19


6. Termin i miejsce konkursu:

I etap – weryfikacja dokumentów – 30 kwietnia 2019 r.

II etap – test oraz praca pisemna – 10 maja 2019 r.  sala C011, parter

III etap – rozmowa kwalifikacyjna – 21 maja 2019 r.  sala C011, parter


7. Inne informacje:

 • dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (0-85) 665 65 07;
 • oferty niekompletne lub przesłane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego);
 • kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną niezwłocznie powiadomieni o terminie i miejscu części pisemnej konkursu – poprzez umieszczenie do dnia 30 kwietnia 2019 r. listy kandydatów na tablicy ogłoszeń w siedzibie sądu, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Białymstoku: www.bialystok.sr.gov.pl
 • osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane;
 • zgłoszenia nie zakwalifikowane do udziału w konkursie bądź jego dalszej części mogą zostać odebrane w Oddziale Kadr pok. C423 od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30, w terminie do dnia 31 maja 2019r., po tym terminie oferty zostaną komisyjnie zniszczone;
 • po zakończeniu konkursu dokumenty złożone przez kandydatów, którzy:
  - zostaną zakwalifikowani do zatrudnienia będą dołączone do ich akt osobowych,
  - zostaną umieszczeni na liście rezerwowej przechowywane będą przez okres obowiązywania tej listy, nie dłużej niż przez okres jednego roku, a następnie zostaną komisyjnie zniszczone,
  - nie przejdą pozytywnie procedury konkursowej zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu konkursu.

Lista kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Białymstoku.

 

Lp.

 

Nazwisko

 

Imię

 

 1.  

Filipczuk

Seweryn

 1.  

Golub

Izabela Syndia

 1.  

Jurkowska

Kinga

 1.  

Koneczny

Filip

 1.  

Malinowska

Marlena

 1.  

Marciniak

Paulina

 1.  

Michalska

Monika

 1.  

Olędzka

Monika Katarzyna

 1.  

Pierewoj

Justyna

 1.  

Poświatowska

Monika Angelika

 1.  

Rudziński

Mateusz

 1.  

Sochoń

Marzena Anna

 1.  

Tryląg

Aleksandra Urszula

 1.  

Turowska

Anna

 1.  

Wasiluk

Ewa

 1.  

Woźniak

Wojciech

Drugi etap konkursu na stanowisko asystenta sędziego odbędzie się w dniu 10 maja 2019 r. o godz. 9:00 w siedzibie Sądu Rejonowego w Białymstoku, przy ul. Mickiewicza 103, Sala konferencyjna C011 (parter, blok C)
Przed wejściem na salę wymagane będzie okazanie dowodu tożsamości.


Białystok, dn. 13 maja 2019 r. K–1102–6/19

Wyniki drugiego etapu konkursu na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Białymstoku i informacja o terminie trzeciego etapu.


Lp. Nazwisko Imię ilość punktów/w tym ilość punktów za pracę pisemną
1.    Filipczuk Seweryn 38/8
2.    Golub Izabela Syndia 34/8
3.    Jurkowska Kinga 35/6
4.    Koneczny Filip 28/6
5.    Malinowska Marlena 34/8
6.    Marciniak Paulina 36/3
7.    Michalska Monika 38/9
8.    Olędzka Monika Katarzyna 32/9
9.    Poświatowska Monika Angelika 38/4
10.  Rudziński Mateusz 38/7
11.  Sochoń Marzena Anna 41/9
12.  Tryląg Aleksandra Urszula 28/3
13.  Turowska Anna 40/8
14.  Wasiluk Ewa 35/9
15.  Woźniak Wojciech 22/0

 

Komisja Konkursowa, zgodnie z § 7 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2013 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko asystenta sędziego (Dz. U. 2013, poz. 1228), wskazała do udziału w trzecim etapie kandydatów, którzy otrzymali co najmniej 29 punktów, w tym co najmniej 3 punkty z pracy pisemnej, tj.

Lp.    Nazwisko Imię
1.    Sochoń Marzena Anna
2.    Turowska Anna
3.    Filipczuk Seweryn
4.    Michalska Monika
5.    Poświatowska Monika Angelika
6.    Rudziński Mateusz
7.    Marciniak Paulina
8.    Jurkowska Kinga
9.    Wasiluk Ewa
10.  Golub Izabela Syndia
11.  Malinowska Marlena
12.  Olędzka Monika Katarzyna

 

Trzeci etap konkursu, w którym komisja konkursowa sprawdza predyspozycje kandydatów na stanowisko asystenta sędziego, odbędzie się w dniu 21 maja 2019 r. od godz. 09.00 w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku, przy ul. Mickiewicza 103, sala konferencyjna C 011 (parter, blok C).

Kandydaci zostali podzieleni na grupy odpowiednio jak niżej według podanej wyżej kolejności:
poz.  12-10    od godz. 9.00
poz.  9-7       od godz. 9.30
poz.  6-4       od godz. 10.00
poz.  3-1       od godz. 10.30

Niestawiennictwo w ciągu 15 minut od wyznaczonej godziny będzie traktowane jako rezygnacja z udziału w konkursie.


Białystok, dn. 21 maja 2019 r. K – 1102 –6/ 19        

Informacja o wynikach konkursu na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Białymstoku.


W dniu 21 maja 2019 r. do III etapu konkursu na stanowisko asystenta sędziego stawiło się dwunastu kandydatów, którzy otrzymali następującą liczbę punktów:

Lp.  Nazwisko Imię - /II-etap /III-etap  [ilość punktów razem]
1.   Sochoń Marzena Anna - /41 /6,5  [47,5]
2.   Poświatowska Monika Angelika - /38 /9  [47]
3.   Filipczuk Seweryn - /38 /8,5  [46,5]
4.   Turowska Anna - /40 /6  [46]
5.   Marciniak Paulina - /36 /9  [45]
6.   Michalska Monika - /38 /6  [44]
7.   Rudziński Mateusz - /38 /3,5 [41,5]
8.   Wasiluk Ewa - /35 /6,5  [41,5]
9.   Golub Izabela Syndia - /34 /7  [41]
10.  Malinowska Marlena - /34 /6  [40]
11.  Jurkowska Kinga - /35 /3,5  [38,5]
12.  Olędzka Monika Katarzyna - /32 /6,5  [38,5]

 

Komisja Konkursowa postanowiła rekomendować Prezesowi Sądu Rejonowego w Białymstoku, do zatrudnienia na stanowisku asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Białymstoku Panią Marzenę Annę Sochoń, która uzyskała po trzech etapach najwyższą ilość punktów.

Jednocześnie z kandydatów, którzy wzięli udział we wszystkich etapach konkursu zostanie utworzona lista rezerwowa, według kolejności uzyskania najwyższej ilości punktów, w przypadku możliwości zatrudnienia kolejnych osób na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, obowiązująca przez rok od zakończenia konkursu nr K-1102-6/19 lub do rozpisania następnego konkursu.

 

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
2019-04-11 13:24 Michał Gadomski
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
2019-04-12 08:15 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2019-04-30 12:54 Anna Tworkowska Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2019-05-13 14:40 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2019-05-21 14:27 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2019-05-24 11:56 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2020-03-21 12:53 Anna Tworkowska Porównanie