OGŁOSZENIE Nr K-0741-25/19 z dnia 17 maja 2019 r. Dyrektora Sądu Rejonowego w Białymstoku dotyczące naboru na płatną praktykę absolwencką w Sądzie Rejonowym w Białymstoku.

Dyrektor, w uzgodnieniu z Prezesem Sądu Rejonowego w Białymstoku, ogłasza nabór na odpłatną praktykę absolwencką organizowaną na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 lipca 2009r. o praktykach absolwenckich (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1244 z późn.zm.).

Liczba miejsc: 3 (Wydział Cywilny, Wydział Rodzinny i Nieletnich, Wydział Gospodarczy)

Okres trwania praktyki: do 3 miesięcy (w wymiarze 20-40 godzin tygodniowo)

 

Nabór przeprowadzi Komisja powołana przez Dyrektora Sądu Rejonowego w Białymstoku w dwóch etapach:

 • selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych,
 • rozmowy kwalifikacyjnej i sprawdzenia umiejętności obsługi komputera.

 

Program praktyki absolwenckiej:

1.  Rejestracja wpływających pism w systemie informatycznym.
2.  Wysyłanie i podkładanie korespondencji.
3.  Wprowadzanie danych do systemu informatycznego, przetwarzanie danych w postaci elektronicznej.
4.  Wprowadzanie do systemu komputerowego „Archiwum” spisów zdawczo – odbiorczych akt.
5.  Uczestnictwo w rozprawach.

Wymagania:

 • wykształcenie średnie ogólnokształcące (preferowane wykształcenie wyższe, w szczególności prawo, administracja, ekonomia, zarządzanie);
 • nie ukończenie w dniu rozpoczęcia praktyki 30 roku życia;
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych, nieposzlakowanej opinii;
 • niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe oraz brak prowadzonych wobec kandydata postępowań o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

oraz

 • komunikatywność;
 • umiejętność bardzo dobrej obsługi komputera;
 • umiejętność organizowania własnej pracy;
 • umiejętność pracy w zespole.


Wykaz dokumentów:

1. Podanie do Dyrektora Sądu Rejonowego w Białymstoku o przyjęcie na praktykę absolwencką z podaniem dokładnego adresu zamieszkania i numeru telefonu kontaktowego.
2. Curriculum vitae.
3. Kopia odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych.
4. Oświadczenie kandydata dotyczące:
     a) pełnej zdolności do czynności prawnych oraz niekaralności (druk w załączeniu);
     b) oświadczenie dotyczące dowodu osobistego (druk w załączeniu);
     c) wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata do celów przeprowadzanego naboru i obowiązek informacyjny (druk w załączeniu);
     d) oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe (druk w załączeniu).


Dokumenty należy składać osobiście w terminie do dnia 24.05.2019 r.

Sąd Rejonowy w Białymstoku
ul. Mickiewicza 103
15 - 950 Białystok
Oddział Kadr Sądu Rejonowego w Białymstoku
IV piętro, blok C, pokój C418, w godzinach urzędowania sądu tj. od poniedziałku do piątku 7:30-15:30

 

Inne informacje:

 • Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (0-85) 665 6507.
 • Oferty złożone po terminie (liczy się data wpływu do Sądu) lub bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą uwzględniane w przeprowadzonym postępowaniu.
 • Informacja dotycząca zakwalifikowania kandydatów do drugiego etapu naboru oraz termin i miejsce rozmowy kwalifikacyjnej zamieszczone zostanie na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Białymstoku www.bialystok.sr.gov.pl w zakładce „Oferty pracy”.
 • Dokumenty osób zakwalifikowanych do odbycia praktyki absolwenckiej zostaną dołączone do teczki sprawy, zaś dokumenty osób nie przyjętych do odbycia praktyki zostaną komisyjnie zniszczone.

INFORMACJA z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie terminu i miejsca przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej dla kandydatów na praktykę absolwencką w Sądzie Rejonowym w Białymstoku.

W nawiązaniu do ogłoszenia nr K – 0741 – 25/19 oraz po przeprowadzeniu selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod kątem spełniania wymogów formalnych przystąpienia do rekrutacji na praktykę absolwencką, ustalona została następująca lista kandydatów zakwalifikowanych do rozmowy kwalifikacyjnej, która odbędzie się w dniu 4 czerwca 2019r. od godz. 9:00 w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku, przy ul. Mickiewicza 103, pokój nr C011 (parter, blok C):


Lp.    Nazwisko i imię

1.    Andrzejewicz Monika
2.    Dakowicz Izabela
3.    Dawidziuk Emil
4.    Górska Diana
5.    Iwaniuk Joanna
6.    Jeż wel Jeżewska Ewa Maria
7.    Karpiej Ewelina
8.    Krukowska Julita
9.    Krystoń Katarzyna
10.  Mazurkiewicz Magdalena
11.  Lewicka Izabela
12.  Omeljaniuk Justyna
13.  Parda Natalia
14.  Perkowska Milena
15.  Presnarowicz Łukasz
16.  Romaniak Zuzanna
17.  Wojsz Tomasz
18.  Zadykowicz Paulina
19.  Zinkiewicz Anna
20.  Zuzelska Paulina
21.  Żbikowski Marcin
    

Kandydaci zostali podzieleni na grupy odpowiednio jak niżej według podanej wyżej kolejności:

poz.    1-4       od godz. 9.00
poz.    5-8       od godz. 9.30
poz.    9-12      od godz. 10.00
poz.    13-16    od godz. 10.30
poz.    17-21    od godz. 11.00


Niestawiennictwo w ciągu 15 minut od wyznaczonej godziny będzie traktowane jako rezygnacja z udziału w konkursie.


INFORMACJA z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie wyniku rekrutacji na praktyki absolwenckie w Sądzie Rejonowym w Białymstoku.

W nawiązaniu do ogłoszenia nr K – 0741 – 25/19, po przeprowadzonej rekrutacji, propozycję odbycia praktyk absolwenckich w Sądzie Rejonowym w Białymstoku począwszy od dnia 10 czerwca 2019r. biorąc pod uwagę analizę złożonych dokumentów, wykształcenie i dotychczasowe doświadczenie, ogólne predyspozycje kandydatów, a także wyniki sprawdzianu umiejętności obsługi komputera w zakresie programu WORD i biegłego pisania otrzymają kandydaci według kolejności wskazanej poniżej:


LP  Nazwisko i imię
1   Presnarowicz Łukasz
2   Lewicka Izabela
3   Romaniak Zuzanna
4   Parda Natalia
5   Zuzelska Paulina
6   Karpiej Ewelina

 

Jednocześnie informuję, iż Komisja rekrutacyjna zaproponowała utworzenie listy rezerwowej na wypadek zaistnienia możliwości odbycia praktyk absolwenckich przez większą liczbę osób lub rezygnacji wyłonionego kandydata. Lista rezerwowa obowiązuje przez rok od zakończenia procesu rekrutacji lub do następnego naboru na praktykę absolwencką.

LP  Nazwisko i imię
1   Dawidziuk Emil
2   Wojsz Tomasz
3   Andrzejewicz Monika
4   Mazurkiewicz Magdalena
5   Zadykowicz Paulina
6   Perkowska Milena
7   Żbikowski Marcin
8   Krystoń Katarzyna
9   Zinkiewicz Anna

        

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
2019-05-17 13:33 Michał Gadomski
Artykuł został zmieniony. 2019-05-30 07:38 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2019-06-05 16:17 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2020-03-21 12:54 Anna Tworkowska Porównanie