OGŁOSZENIE Nr K-1102-7/19 z dnia 12 czerwca 2019 r.

Dyrektor, w porozumieniu z Prezesem Sądu Rejonowego w Białymstoku ogłasza konkurs na stanowisko:

Specjalisty ds. budowlanych

w pełnym wymiarze czasu pracy

umowa o pracę: na czas określony sześciu miesięcy, z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony

miejsce wykonywania pracy: Białystok, ul. Mickiewicza 103

 

1. Główne zadania wykonywane na stanowisku pracy:

 • prowadzenie całości zagadnień związanych z administrowaniem nieruchomościami będącymi w użytkowaniu Sądu Rejonowego w Białymstoku (w tym m.in. w zakresie opłat i podatków, ubezpieczenia nieruchomości i innych składników majątkowych Sądu);
 • prowadzenie książki obiektu budowlanego i dokonywanie wymaganych prawem przeglądów okresowych budynków Sądu Rejonowego;
 • prowadzenie spraw remontowych i konserwacyjnych z zakresie ogólnobudowlanym w budynku i na terenie posesji Sądu Rejonowego, w tym prowadzenie ewidencji remontów, zlecanie robót z zakresu konserwacji i remontów, nadzorowanie sposobu ich wykonania;
 • prowadzenia spraw związanych z wynajmowaniem powierzchni będącej w zarządzie Sądu i na potrzeby Sądu;
 • prowadzenie spraw z zakresu ochrony i bezpieczeństwa obiektów Sądu Rejonowego;
 • opracowywanie i przeprowadzanie procedur związanych ze zlecaniem podmiotom zewnętrznym usług związanych z bieżącym funkcjonowaniem Sądu;
 • prawidłowe przygotowywanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych;
 • przygotowywanie projektu planu zamówień publicznych;
 • przygotowanie projektu SIWZ oraz wymaganych w ustawie ogłoszeń i zaproszeń;
 • prowadzenie postępowań w sprawie udzielenia zamówień publicznych;
 • udział w pracach komisji, ocenianie ofert;
 • przyjmowanie i przesyłanie korespondencji od i do wykonawców i innych zainteresowanych;
 • przygotowywanie sprawozdania z udzielonych zamówień.

 

2. Wymagania konieczne:

 • praktyczna znajomość ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018, poz. 1202 z późn. zm.)
 • praktyczna znajomość ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych  (tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 1986 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych i innych uregulowań prawnych związanych z udzielaniem zamówień publicznych,
 • minimum 2 – lata doświadczenia w prowadzeniu administrowaniu budynkami (administrowanie obiektami użyteczności publicznej będzie dodatkowym atutem),
 • umiejętność obsługi komputerowych aplikacji biurowych,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • nieposzlakowana opinia,
 • niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

 

3. Wymagania dodatkowe:

 • wykształcenie wyższe – ukończone studia co najmniej pierwszego stopnia i uzyskany tytuł zawodowy, wykształcenie wyższe (atutem ukończone studia z zakresu budownictwa)
 • minimum 2 – lata doświadczenia w prowadzeniu spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych ze strony zamawiającego,
 • ukończone szkolenia związane z administrowaniem nieruchomości, zamówieniami publicznymi,
 • zdolność analitycznego myślenia,
 • odporność na stres;
 • rzetelność i komunikatywność;
 • odpowiedzialność za podejmowane decyzje;
 • wysoki poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej;
 • umiejętność planowania i organizowania własnej pracy;
 • umiejętność pracy w zespole.

 

4. Oferujemy:

 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • pracę w przyjaznym zespole,
 • możliwość korzystania ze świadczeń Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 • stanowisko pracy wyposażone w nowoczesne narzędzia,
 • możliwość samorealizacji przy wykonywaniu nowych zadań.

 

5. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • list motywacyjny, z podaniem oznaczenia konkursu K-1102-7/19 oraz adresu zamieszkania i nr telefonu kontaktowego;
 • Curriculum Vitae,
 • kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • wyciąg z dowodu osobistego,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • pisemne oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • pisemne oświadczenie o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe oraz oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • pisemne oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku specjalisty ds. budowlanych,
 • pisemne oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji oraz klauzulę informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych,
 • do zgłoszenia kandydat może dołączyć kserokopie innych dokumentów np.  potwierdzających zdobyte kwalifikacje oraz dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe.

 

6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy składać w terminie do dnia: 24 czerwca 2019r.
pod adresem:

Sąd Rejonowy w Białymstoku
ul. Mickiewicza 103
15 - 950 Białystok
Biuro Podawcze Sądu Rejonowego w Białymstoku
lub za pośrednictwem poczty z dopiskiem na kopercie: K-1102-7/19

 

7. Inne informacje:

 • Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (0-85) 665 65 05, 665 65 07;
 • szczegółowe zasady przeprowadzania konkursu określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dn. 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (tekst jednolity Dz. U. 2014, poz. 400) – konkurs składa się z trzech etapów:
  - pierwszego – selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;
  - drugiego – sprawdzianu wiedzy: wymagana znajomość ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018, poz. 1202 z późn. zm.) oraz ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych  (tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 1986 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych i innych uregulowań prawnych związanych z udzielaniem zamówień publicznych;
  - trzeciego – rozmowy kwalifikacyjnej.
 • kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni o terminie i miejscu drugiego i trzeciego etapu konkursu – co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczęciem – poprzez umieszczenie listy kandydatów na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Białymstoku: www.bialystok.sr.gov.pl w zakładce „Oferty pracy”.
 • osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane.
 • po zakończeniu konkursu dokumenty złożone przez kandydatów, którzy:
  - zostaną zakwalifikowani do zatrudnienia będą dołączone do ich akt osobowych,
  - zostaną umieszczeni na liście rezerwowej przechowywane będą przez okres obowiązywania tej listy, nie dłużej niż przez okres jednego roku, a następnie zostaną komisyjnie zniszczone,
  - nie przejdą pozytywnie procedury konkursowej zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu konkursu.

INFORMACJA z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie terminu i miejsca przeprowadzenia drugiego etapu konkursu dla kandydatów na stanowisko specjalisty ds. budowlanych w Oddziale Gospodarczym Sądu Rejonowego w Białymstoku.

W nawiązaniu do ogłoszenia nr K – 1102 – 7/19 oraz po przeprowadzeniu pierwszego etapu konkursu – selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod kątem spełniania wymogów formalnych przystąpienia do konkursu na stanowisko specjalisty ds. budowlanych, w uzgodnieniu z Przewodniczącym Komisji Konkursowej, ustalona została następująca lista kandydatów zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu:


Lp.  Nazwisko  Imię
1.   Kowalewski Igor
2.   Onichimiuk Szczepan

Drugi etap konkursu na stanowisko specjalisty ds. budowlanych w Sądzie Rejonowym  w Białymstoku polegający na praktycznym sprawdzeniu umiejętności (test wiedzy, sprawdzian umiejętności obsługi komputera) - odbędzie się w dniu 4 lipca 2019 r. godz. 9.00 w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku, przy ul. Mickiewicza 103, Sala konferencyjna Nr C011 (parter, blok C).

Niestawiennictwo w ciągu 15 minut od wyznaczonej godziny będzie traktowane jako rezygnacja z udziału w konkursie.


INFORMACJA Dyrektora Sądu Rejonowego w Białymstoku z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie wyniku konkursu na stanowisko specjalisty ds. budowlanych w Sądzie Rejonowym w Białymstoku. 


Zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 2 oraz § 10 ust. 2  Rozporządzeni Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 400) informuję, iż propozycja zatrudnienia na stanowisku specjalisty ds. budowlanych w Sądzie Rejonowym w Białymstoku przedstawiona zostanie Panu Igorowi Kowalewskiemu, który uzyskał w konkursie najwyższą liczbę punktów.

 

Ogłoszenie (Plik pdf, 842.02 KB)

Kwestionariusz osobowy (Plik doc, 32.50 KB)

Oświadczenia - wzór (Plik doc, 26.50 KB)

Oświadczenie - dowód osobisty (Plik doc, 25.00 KB)

Oświadczenie i obowiązek informacyjny (Plik doc, 44.50 KB)

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
2019-06-12 12:39 Michał Gadomski
Artykuł został zmieniony. 2019-06-12 12:40 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2019-06-26 14:14 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2019-07-05 17:07 Anna Tworkowska Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2020-03-21 12:54 Anna Tworkowska Porównanie