OGŁOSZENIE Nr K-1102-9/19 z dnia 5 sierpnia 2019 r.

Dyrektor, w porozumieniu z Prezesem Sądu Rejonowego w Białymstoku ogłasza konkurs na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Białymstoku w pełnym wymiarze czasu pracy
ilość etatów: 3
miejsce wykonywania pracy: Białystok, ul. Mickiewicza 103

 

1. Główne obowiązki:

 • protokołowanie na rozprawach sądowych,
 • terminowe i prawidłowe wykonywanie zarządzeń sędziego/referendarza,
 • wszystkie czynności związane z prowadzeniem akt sądowych oraz urządzeń służących do rejestrowania,
 • wysyłanie wezwań, postanowień i odpisów,
 • wykonywanie innych czynności przewidzianych w regulaminie urzędowania sądów powszechnych oraz zleconych przez przełożonych.

2. Wymagania konieczne:

 • umiejętność obsługi komputera, w tym biegłego pisania,
 • znajomość techniki pracy biurowej,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • nieposzlakowana opinia,
 • niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 • wykształcenie co najmniej średnie oraz zdany egzamin maturalny.

 

3. Wymagania dodatkowe:

 • wykształcenie wyższe – ukończone studia co najmniej pierwszego stopnia i uzyskany tytuł zawodowy, preferowane administracyjne lub prawnicze
 • znajomość ustawy z dn. 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 52 z późn. zm.)
 • znajomość rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. – Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. 2019, poz. 1141),
 • znajomość ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 577),
 • umiejętność bezwzrokowego pisania na klawiaturze komputera,
 • doświadczenie zawodowe,
 • wysoki poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej,
 • zdolność analitycznego myślenia,
 • komunikatywność,
 • umiejętność pracy w zespole, sumienność, dokładność, dobra organizacja pracy oraz zaangażowanie,
 • odporność na stres.

 

4. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • list motywacyjny, z podaniem oznaczenia konkursu K-1102-9/19 oraz adresu zamieszkania i nr telefonu kontaktowego;
 • Curriculum Vitae,
 • kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • wyciąg z dowodu osobistego,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • pisemne oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • pisemne oświadczenie o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe oraz oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • pisemne oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku stażysty,
 • pisemne oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • klauzulę informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych,
 • do zgłoszenia kandydat może dołączyć kserokopie innych dokumentów np. potwierdzających zdobyte kwalifikacje oraz dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe.

 

5. Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy składać w terminie do dnia:  21 sierpnia 2019 r. (środa)
pod adresem:
Sąd Rejonowy w Białymstoku
ul. Mickiewicza 103
15 - 950 Białystok
Biuro Podawcze Sądu Rejonowego w Białymstoku
lub za pośrednictwem poczty z dopiskiem na kopercie: staż urzędniczy.

 

6. Inne informacje:

 • dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (0-85) 665 65 07
 • szczegółowe zasady przeprowadzania konkursu określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dn. 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (tekst jednolity Dz. U. 2014, poz. 400) – konkurs składa się z trzech etapów:
  - pierwszego – selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;
  - drugiego – praktycznego sprawdzianu umiejętności, który polegać będzie na sprawdzeniu znajomości edytora tekstu (Word) i arkusza kalkulacyjnego (Excel) oraz umiejętności szybkiego pisania na klawiaturze komputera, a także znajomości przepisów wskazanych w punkcie 3 ogłoszenia przepisów;
  - trzeciego – rozmowy kwalifikacyjnej.
  kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni o terminie i miejscu drugiego i trzeciego etapu konkursu – co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczęciem – poprzez umieszczenie listy kandydatów na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Białymstoku: www.bialystok.sr.gov.pl w zakładce „Oferty pracy”.
  osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane.
  po zakończeniu konkursu dokumenty złożone przez kandydatów, którzy:
  - zostaną zakwalifikowani do zatrudnienia będą dołączone do ich akt osobowych,
  - zostaną umieszczeni na liście rezerwowej przechowywane będą przez okres obowiązywania tej listy, nie dłużej niż przez okres jednego roku, a następnie zostaną komisyjnie zniszczone,
  - nie przejdą pozytywnie procedury konkursowej zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu konkursu.

INFORMACJA z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie terminu i miejsca przeprowadzenia drugiego etapu konkursu dla kandydatów na staż urzędniczyw Sądzie Rejonowym w Białymstoku.

W nawiązaniu do ogłoszenia nr K – 1102 – 9/19 oraz po przeprowadzeniu pierwszego etapu konkursu – selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod kątem spełniania wymogów formalnych przystąpienia do konkursu na staż urzędniczy, ustalona została następująca lista kandydatów zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu:

Lp. Nazwisko Imię
1. Bogdan Łukasz
2. Chilkiewicz Monika
3. Chojnowska Monika
4. Chwiećko Anna
5. Cichocka Sylwia
6. Dąbrowska Magdalena
7. Dowgier Justyna
8. Fedorowicz Daria
9. Głębocka Karolina
10. Górska Diana
11. Grabowska Maria Magdalena
12. Grygoruk Ewa
13. Hanasiuk Patrycja
14. Kamińska Kinga
15. Korolczuk Karolina
16. Korpacz Marta
17. Kozakiewicz Monika
18. Kozikowska Patrycja
19. Krasowska Magda
20. Leoniuk Izabela
21. Leszczyńska Joanna
22. Lewandowska Aleksandra Joanna
23. Lewicka Izabela
24. Luto Joanna
25. Łubnicka Klaudia
26. Łuniewska Anna
27. Maksimczyk Diana
28. Maliszewska Paulina
29. Markowska Anna
30. Niedźwiedź Paulina
31. Parda Natalia
32. Perkowska Milena
33. Pikutin Justyna
34. Prończuk Agnieszka
35. Pupek-Jakubowska Sylwia
36. Rafałowska Karolina Maria
37. Romaniak Zuzanna
38. Rudziński Mateusz
39. Sadowska Joanna
40. Sadowska Krystyna
41. Sidorska Marta Maria
42. Sienkiewicz Joanna
43. Stachelek Julita
44. Stolarewicz Angelika
45. Stolarewicz Justyna
46. Szotko Agnieszka
47. Szymczyk Ewa
48. Urbasz Wioletta
49. Walczuk Aleksandra
50. Włodkowska Anna Helena
51. Wojsz Tomasz
52. Woźniak Wojciech
53. Zajkowski Kamil
54. Zalewska Magdalena
55. Zimnoch Sylwia
56. Zuzelska Paulina
57. Żbikowski Marcin

 

Drugi etap konkursu na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Białymstoku polegający na praktycznym sprawdzeniu umiejętności w zakresie obsługi komputera - odbędzie się w dniach 3 i 4 września 2019 r. w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku, przy ul. Mickiewicza 103, Sala konferencyjna C011 (parter, blok C).

Kandydaci zostali podzieleni na grupy odpowiednio jak niżej według podanej wyżej kolejności:


03 września 2019 r.
poz.    1-3         od godz. 8.00
poz.    4-6         od godz. 8.30
poz.    7-9         od godz. 9.00
poz.    10-12         od godz. 9.30
poz.    13-15        od godz. 10.00
poz.    16-18        od godz. 10.30
poz.    19-21        od godz. 11.00
poz.     22-24        od godz. 11.30
poz.    25-27        od godz. 12.00
poz.     28-30        od godz. 12.30
poz.    31-33        od godz. 13.00
poz.    34-36        od godz. 13.30
poz.    37-39        od godz. 14.00
poz.    40-42        od godz. 14.30

04 września 2019r.

poz.    43-45        od godz. 8.00
poz.    46-48        od godz. 8.30
poz.    49-51        od godz. 9.00
poz.    52-54         od godz. 9.30
poz.    55-57        od godz. 10.00    
    
Niestawiennictwo w ciągu 15 minut od wyznaczonej godziny będzie traktowane jako rezygnacja z udziału w konkursie.


INFORMACJA z dnia 4 września 2019 r. w sprawie wyników drugiego etapu konkursu oraz terminie i miejscu przeprowadzenia trzeciego etapu konkursu dla kandydatów na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Białymstoku .


W nawiązaniu do ogłoszenia nr K – 1102 – 9 /19, w uzgodnieniu z Przewodniczącym Komisji Konkursowej, do trzeciego etapu konkursu zakwalifikowane zostały osoby, które w trakcie drugiego etapu - praktycznego sprawdzianu umiejętności uzyskały co najmniej 5,5 punktu, tj.:

Lp. Nazwisko Imię Ilość punktów
1 Parda Natalia 9,0
2 Zuzelska Paulina 8,9
3 Romaniak Zuzanna 8,8
4 Maksimczyk Diana 8,7
5 Lewicka Izabela 8,6
6 Górska Diana 8,5
7 Markowska Anna 8,5
8 Niedźwiedź Paulina 8,5
9 Zajkowski Kamil 8,5
10 Chojnowska Monika 8,4
11 Kamińska Kinga 8,4
12 Urbasz Wioletta 8,3
13 Korpacz Marta 8,2
14 Głębocka Karolina 8,1
15 Luto Joanna 8,1
16 Cichocka Sylwia 7,9
17 Rudziński Mateusz 7,8
18 Żbikowski Marcin 7,6
19 Zalewska Magdalena 7,5
20 Hanasiuk Patrycja 7,4
21 Szotko Agnieszka 7,4
22 Leszczyńska Joanna 7,3
23 Fedorowicz Daria 7,0
24 Dąbrowska Magdalena 6,9
25 Maliszewska Paulina 6,8
26 Stolarewicz Justyna 6,5
27 Sadowska Joanna 6,4
28 Walczuk Aleksandra 6,4
29 Grygoruk Ewa 6,4
30 Leoniuk Izabela 6,4
31 Kozakiewicz Monika 6,3
32 Stolarewicz Angelika 6,1
33 Pikutin Justyna 5,9
34 Prończuk Agnieszka 5,9
35 Perkowska Milena 5,7
36 Korolczuk Karolina 5,5

Trzeci etap konkursu - rozmowa kwalifikacyjna dla kandydatów na staż urzędniczy odbędzie się  w dniu 11 września 2019 r. w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku, przy ul. Mickiewicza 103, sala szkoleniowa  Nr C011 (parter, blok C).


Kandydaci zostali podzieleni na grupy odpowiednio jak niżej według podanej wyżej kolejności:

poz.     1-3        od godz. 8.30
poz.     4-6         od godz. 9.00
poz.     7-9         od godz. 9.30
poz.     10-12         od godz. 10.00
poz.     13-15         od godz. 10.30
poz.     16-18         od godz. 11.30
poz.     19-21         od godz. 12.00
poz.     22-24         od godz. 12.30
poz.     25-27         od godz. 13.00
poz.     28-31         od godz. 13.30
poz.     32-36         od godz. 14.00


Niestawiennictwo w ciągu 15 minut od wyznaczonej godziny będzie traktowane jako rezygnacja z udziału w konkursie.


INFORMACJA Dyrektora Sądu Rejonowego w Białymstoku z dnia 12 września 2019 r. w sprawie wyników konkursu nr K-1102-9/19 na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Białymstoku.

Zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 400) poniżej przedstawiam wyniki konkursu i ustaloną, zgodnie z otrzymaną liczbą punktów, kolejność kandydatów, którym przedstawiona zostanie propozycja zatrudnienia na stanowisku stażysty w Sądzie Rejonowym w Białymstoku:

 

Lp. Nazwisko Imię liczba punktów
1 Korpacz Marta 26,7
2 Chojnowska Monika 25,9
3 Szotko Agnieszka 25,9

 

Jednocześnie informuję, iż Komisja Konkursowa na podstawie art. 3 b ust. 5 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 577), w oparciu o wyniki konkursu wyłoniła listę rezerwową kandydatów na wypadek zaistnienia możliwości zatrudnienia większej liczby osób, rezygnacji kandydata bądź w sytuacji ustania stosunku pracy z osobą odbywającą staż urzędniczy przed ukończeniem tego stażu. Rezerwowa lista kandydatów jest ważna do następnego konkursu, jednakże nie dłużej niż 12 miesięcy od przeprowadzenia niniejszego konkursu.

Lp.

Nazwisko

Imię

liczba punktów

1

Luto

Joanna

25,6

2

Markowska

Anna

25,5

3

Niedźwiedź

Paulina

25

4

Romaniak

Zuzanna

23,3

5

Lewicka

Izabela

22,6

6

Zuzelska

Paulina

22,4

7

Urbasz

Wioletta

22,3

8

Hanasiuk

Patrycja

21,9

9

Kamińska

Kinga

21,9

10

Perkowska

Milena

21,7

11

Parda

Natalia

21,5

12

Maksimczyk

Diana

21,2

13

Głębocka

Karolina

21,1

14

Sadowska

Joanna

20,9

15

Cichocka

Sylwia

20,4

16

Grygoruk

Ewa

20,4

17

Walczuk

Aleksandra

19,9

18

Pikutin

Justyna

19,9

19

Żbikowski

Marcin

19,6

20

Leszczyńska

Joanna

19,3

21

Górska

Diana

19

22

Leoniuk

Izabela

18,9

23

Zajkowski

Kamil

18,5

24

Prończuk

Agnieszka

18,4

25

Maliszewska

Paulina

17,3

26

Korolczuk

Karolina

17

27

Dąbrowska

Magdalena

15,9

28

Rudziński

Mateusz

14,8

29

Kozakiewicz

Monika

14,8

 

Jednocześnie informuję, iż Komisja Konkursowa na podstawie art. 3 b ust. 5 ustawy
z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 577), w oparciu o wyniki konkursu wyłoniła listę rezerwową kandydatów na wypadek zaistnienia możliwości zatrudnienia większej liczby osób, rezygnacji kandydata bądź w sytuacji ustania stosunku pracy z osobą odbywającą staż urzędniczy przed ukończeniem tego stażu. Rezerwowa lista kandydatów jest ważna do następnego konkursu, jednakże nie dłużej niż 12 miesięcy od przeprowadzenia niniejszego konkursu.

Oświadczenia - wzór (Plik doc, 26.50 KB)

Kwestionariusz osobowy (Plik doc, 32.50 KB)

Oświadczenie - dowód osobisty (Plik doc, 26.00 KB)

Oświadczenie i obowiązek informacyjny (Plik doc, 44.50 KB)

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
2019-08-05 15:34 Michał Gadomski
Artykuł został zmieniony. 2019-08-05 15:34 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2019-08-26 15:04 Anna Tworkowska Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2019-08-26 15:05 Anna Tworkowska Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2019-09-04 14:11 Anna Tworkowska Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2019-09-13 09:30 Anna Tworkowska Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2020-03-21 12:54 Anna Tworkowska Porównanie