OGŁOSZENIE Nr K-1102-8/19 z dnia 8 sierpnia 2019 r.

Dyrektor, w porozumieniu z Prezesem Sądu Rejonowego w Białymstoku ogłasza konkurs na stanowisko:
Specjalisty ds. gospodarczych
pełniącego funkcję Kierownika Oddziału Gospodarczego
w pełnym wymiarze czasu pracy
umowa o pracę na czas określony sześciu miesięcy, z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony
miejsce wykonywania pracy: Białystok, ul. Mickiewicza 103

 

1. Główne zadania wykonywane na stanowisku pracy:

 • planowanie i organizowanie pracy oddziału gospodarczego, bieżący nadzór i kontrola wykonywania zadań przez pracowników oddziału;
 • nadzór nad całością zagadnień związanych z administrowaniem nieruchomościami będącymi w użytkowaniu Sądu Rejonowego w Białymstoku (w tym m.in. w zakresie opłat i podatków, ubezpieczenia nieruchomości i innych składników majątkowych Sądu);
 • prowadzenie książki obiektu budowlanego i dokonywanie wymaganych prawem przeglądów okresowych budynków Sądu Rejonowego;
 • prowadzenie spraw z zakresu ochrony przeciwpożarowej Sądu Rejonowego;
 • prowadzenie spraw remontowych i konserwacyjnych z zakresie ogólnobudowlanym w budynku i na terenie posesji Sądu Rejonowego, w tym prowadzenie ewidencji remontów, zlecanie robót z zakresu konserwacji i remontów,  nadzorowanie sposobu ich wykonania;
 • prowadzenia spraw związanych z wynajmowaniem powierzchni będącej w zarządzie Sądu  i na potrzeby Sądu;
 • planowanie i nadzór nad realizacją zaopatrzenia i wyposażenia sądu;
 • tworzenie rejestru sprzedaży usług i zakupu na potrzeby rozliczeń podatku VAT;
 • przeprowadzanie oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków, kontrola merytoryczna, ocena gospodarności i zgodności z prawem wynikająca z zadań realizowanych przez oddział;
 • prowadzenie spraw z zakresu ochrony i bezpieczeństwa obiektów Sądu Rejonowego;
 • opracowywanie i przeprowadzanie procedur związanych ze zlecaniem podmiotom zewnętrznym usług związanych z bieżącym funkcjonowaniem Sądu;
 • prawidłowe przygotowywanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych;
 • przygotowywanie planu zamówień publicznych;
 • przygotowanie SIWZ oraz wymaganych w ustawie ogłoszeń i zaproszeń, prowadzenie postępowań w sprawie udzielenia zamówień publicznych, udział w pracach komisji, ocenianie ofert, przygotowywanie sprawozdania z udzielonych zamówień;
 • opracowywanie projektów pism dyrektora w zakresie prowadzonych spraw;
 • zastępowanie dyrektora podczas jego nieobecności w zakresie wskazanym w art. 8 pkt 1 ustawy z dn. 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 52 z późn. zm.) tj. wykonywanie zadań administracyjnych polegających na zapewnieniu odpowiednich warunków techniczno-organizacyjnych oraz majątkowych funkcjonowania Sądu, a także dokonywanie czynności z zakresu prawa pracy wobec urzędników i innych pracowników Sądu oraz reprezentowania Skarbu Państwa w zakresie powierzonego mienia i zadań Sądu.

 

2. Wymagania konieczne:

 • wykształcenie wyższe – ukończone studia co najmniej pierwszego stopnia i uzyskany tytuł zawodowy, wykształcenie wyższe (atutem ukończone studia z zakresu prawa/ zarządzania nieruchomościami/budownictwa);
 • praktyczna znajomość ustaw: z dn. 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 1986 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych i innych uregulowań prawnych związanych z udzielaniem zamówień publicznych, z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018, poz. 1202 z późn. zm.); z dn. 27 lipca 2001r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 52 z późn. zm.);
 • umiejętność obsługi komputerowych aplikacji biurowych;
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych;
 • nieposzlakowana opinia;
 • niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

 

3. Wymagania dodatkowe:

 • minimum 3 – lata doświadczenia w prowadzeniu administrowaniu budynkami (administrowanie obiektami użyteczności publicznej będzie dodatkowym atutem);
 • umiejętność obsługi komputerowych aplikacji biurowych;
 • minimum 3 – lata doświadczenia w prowadzeniu spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych ze strony zamawiającego;
 • ukończone szkolenia związane z administrowaniem nieruchomości, zamówieniami publicznymi;
 • zdolność analitycznego myślenia, odporność na stres, rzetelność i komunikatywność;
 • odpowiedzialność za podejmowane decyzje, wysoki poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej;
 • umiejętność planowania i organizowania własnej pracy oraz umiejętność pracy w zespole.

 

4. Oferujemy:

 • możliwość rozwoju zawodowego;
 • pracę w przyjaznym zespole;
 • możliwość korzystania ze świadczeń Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
 • stanowisko pracy wyposażone w nowoczesne narzędzia;
 • możliwość samorealizacji przy wykonywaniu nowych zadań.


5. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. list motywacyjny, z podaniem oznaczenia konkursu K-1102-8/19 oraz adresu zamieszkania i nr telefonu kontaktowego;
 2. Curriculum Vitae;
 3. kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 4. wyciąg z dowodu osobistego;
 5. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 6. pisemne oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 7. pisemne oświadczenie o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe oraz oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 8. pisemne oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku specjalisty ds. gospodarczych;
 9. pisemne oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji oraz klauzulę informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych;
 10. do zgłoszenia kandydat może dołączyć kserokopie innych dokumentów np.  potwierdzających zdobyte kwalifikacje oraz dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe.

 

6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy składać w terminie do dnia:  19 sierpnia 2019r.
pod adresem:

Sąd Rejonowy w Białymstoku
ul. Mickiewicza 103
15 - 950 Białystok
Biuro Podawcze Sądu Rejonowego w Białymstoku
lub za pośrednictwem poczty z dopiskiem na kopercie: K-1102-8/19

 

7. Inne informacje:

 • Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (0-85) 665 65 07;
 • szczegółowe zasady przeprowadzania konkursu określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dn. 17.01.2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (t.j. Dz. U. 2014, poz. 400) – konkurs składa się z trzech etapów:
  - pierwszego – selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;
  - drugiego – sprawdzianu wiedzy: wymagana znajomość ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018, poz. 1202 z późn. zm.) oraz ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych  (tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 1986 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych i innych uregulowań prawnych związanych z udzielaniem zamówień publicznych;
  - trzeciego – rozmowy kwalifikacyjnej.
 • kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni o terminie i miejscu drugiego i trzeciego etapu konkursu – co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczęciem – poprzez umieszczenie listy kandydatów na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Białymstoku: www.bialystok.sr.gov.pl w zakładce „Oferty pracy”.
 • osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane.
 • po zakończeniu konkursu dokumenty złożone przez kandydatów, którzy:
  - zostaną zakwalifikowani do zatrudnienia będą dołączone do ich akt osobowych,
  - zostaną umieszczeni na liście rezerwowej przechowywane będą przez okres obowiązywania tej listy, nie dłużej niż przez okres jednego roku, a następnie zostaną komisyjnie zniszczone,
  - nie przejdą pozytywnie procedury konkursowej zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu konkursu.

 


INFORMACJA z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie terminu i miejsca przeprowadzenia drugiego etapu konkursu dla kandydatów na stanowisko specjalisty ds. gospodarczych pełniącego funkcję Kierownika Oddziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Białymstoku.

W nawiązaniu do ogłoszenia nr K – 1102 – 8/19 z dnia 8 sierpnia 2019 r. oraz po przeprowadzeniu pierwszego etapu konkursu – selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod kątem spełniania wymogów formalnych przystąpienia do konkursu na stanowisko specjalisty ds. gospodarczych pełniącego funkcję Kierownika Oddziału Gospodarczego, w uzgodnieniu z Przewodniczącym Komisji Konkursowej, ustalona została następująca lista kandydatów zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu:


Lp.  Nazwisko Imię
1    Homenda Jakub
2    Mojsak Anna
3    Niewińska Aneta Izabela
4    Onichimiuk Szczepan
5    Paszko Beata

Drugi etap konkursu polegający na praktycznym sprawdzeniu umiejętności (test wiedzy, sprawdzian umiejętności obsługi komputera) - odbędzie się w dniu 29 sierpnia 2019 r. godz. 10.00 w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku, przy ul. Mickiewicza 103, Sala konferencyjna Nr C011 (parter, blok C).

Niestawiennictwo w ciągu 15 minut od wyznaczonej godziny będzie traktowane jako rezygnacja z udziału w konkursie.


INFORMACJA z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie terminu i miejsca przeprowadzenia trzeciego etapu konkursu dla kandydatów na  stanowisko Specjalisty ds. gospodarczych p. f. Kierownika Oddziału Gospodarczego w Sądzie Rejonowym w Białymstoku.


W nawiązaniu do ogłoszenia nr K – 1102 – 8 /19 informuję, iż do trzeciego etapu konkursu zakwalifikowane zostały następujące osoby:

 

LP

 

Imię i nazwisko

 

liczba punktów

 

1

Aneta Izabela Niewińska

6,1 p.

 

2

Szczepan Onichimiuk

6,1 p.

 

Trzeci etap konkursu - rozmowa kwalifikacyjna dla kandydatów odbędzie się w dniu 6 września 2019 r. w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku, przy ul. Mickiewicza 103, sala konferencyjna Nr C011 (parter, blok C)

osoba z poz. nr 2 godz. 10:00 ,
osoba z poz. nr 1 godz. 10:30.


Informacja Dyrektora Sądu Rejonowego w Białymstoku z dnia 9 września 2019 r. w sprawie wyniku konkursu na stanowisko specjalisty ds. gospodarczych p.f. Kierownika Oddziału Gospodarczego w Sądzie Rejonowym w Białymstoku.

Zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 2 oraz § 10 ust. 2  Rozporządzeni Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 400) informuję, iż propozycja zatrudnienia na stanowisku specjalisty ds. gospodarczych pełniącego funkcję Kierownika Oddziału Gospodarczego w Sądzie Rejonowym w Białymstoku przedstawiona zostanie Pani Anecie Izabeli Niewińskiej, która w najwyższym stopniu spełniła wymogi zawarte w ogłoszeniu na w/w stanowisko, wykazała się stosowaną wiedzą, doświadczeniem zawodowym oraz uzyskała w konkursie najwyższą liczbę punktów.

 

Kwestionariusz osobowy (Plik doc, 32.50 KB)

Klauzula informacyjna - rekrutacja (Plik docx, 39.01 KB)

Oświadczenia - wzór (Plik doc, 26.50 KB)

Oświadczenie - dowód osobisty (Plik doc, 25.00 KB)

Oświadczenie i obowiązek informacyjny (Plik doc, 44.50 KB)

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
2019-08-08 14:38 Michał Gadomski
Artykuł został zmieniony. 2019-08-22 14:36 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2019-08-22 14:36 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2019-08-30 09:51 Anna Tworkowska Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2019-08-30 09:52 Anna Tworkowska Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2019-08-30 09:52 Anna Tworkowska Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2019-09-09 13:44 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2020-03-21 12:54 Anna Tworkowska Porównanie