Drukuj

OGŁOSZENIE Nr K-1102-11/19 z dnia 20 września 2019 r.

Dyrektor, w porozumieniu z Prezesem Sądu Rejonowego w Białymstoku
ogłasza konkurs na staż urzędniczy na stanowisko:

Informatyka
wymiar etatu: 1
miejsce wykonywania pracy: Białystok, ul. Mickiewicza 103

 

1.   Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 

2.   Wymagania konieczne:

 

3.   Wymagania dodatkowe:

 

4.   Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. list motywacyjny, z podaniem oznaczenia konkursu K-1102-11/19 oraz adresu zamieszkania i nr telefonu kontaktowego,
 2. Curriculum Vitae,
 3. kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 4. wyciąg z dowodu osobistego,
 5. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 6. pisemne oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 7. pisemne oświadczenie o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe oraz oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 8. pisemne oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku stażysty,
 9. pisemne oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji oraz klauzulę informacyjną dot.  przetwarzania danych osobowych,
 10. pisemne oświadczenie o znajomości języka angielskiego na poziomie co najmniej komunikatywnym,
 11. do zgłoszenia kandydat może dołączyć kserokopie innych dokumentów np.  potwierdzających zdobyte kwalifikacje oraz dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe.

 

5.   Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy składać w terminie do dnia: 9 października 2019r.
pod adresem:
Sąd Rejonowy w Białymstoku
ul. Mickiewicza 103
15 - 950 Białystok
Biuro Podawcze Sądu Rejonowego w Białymstoku
lub za pośrednictwem poczty z dopiskiem na kopercie: KONKURS - INFORMATYK

 

6. Inne informacje:


INFORMACJA z dnia 15 października 2019 r. w sprawie terminu i miejsca przeprowadzenia konkursu na staż urzędniczy na stanowisko Informatyka w Sądzie Rejonowym w Białymstoku.


W nawiązaniu do ogłoszenia nr K – 1102 – 11 /19 oraz po przeprowadzeniu pierwszego etapu konkursu – selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod kątem spełniania wymogów formalnych przystąpienia do konkursu, do drugiego etapu konkursu zakwalifikowani zostali:


1. Pan Sylwester Leszczyński
2. Pan Artur Andrzej Łapuć
3. Pan Grzegorz Małakowski
4. Pan Sebastian Żyłkiewicz


Pozostali kandydaci nie spełnili wymogów formalnych dot. przedstawienia wymaganej w ofercie pracy dokumentacji i stosownych oświadczeń.

Drugi etap konkurs na stanowisko Informatyka w Sądzie Rejonowym w Białymstoku odbędzie się w dniu 22 października 2019r.  o godz. 8 30 w  budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku, przy  ul. Mickiewicza 103, Sala Konferencyjna  Nr  C 011 (parter, segment C).INFORMACJA z dnia 22 października 2019 r. w sprawie terminu i miejsca przeprowadzenia trzeciego etapu konkursu dla kandydatów na staż urzędniczy na  stanowisko Informatyka w Sądzie Rejonowym w Białymstoku.

W nawiązaniu do ogłoszenia nr K – 1102 – 11 /19 informuję, iż do trzeciego etapu konkursu zakwalifikowane zostały następujące osoby:

LP | Imię i nazwisko | liczba punktów
1. Sebastian Żyłkiewicz  - 34,5
2. Grzegorz Małakowski  -  33
3. Artur Andrzej Łapuć  - 29,5
4. Sylwester Leszczyński - 20,5
    

Trzeci etap konkursu - rozmowa kwalifikacyjna dla kandydatów na stanowisko informatyka odbędzie się  w dniu 29 października 2019 r. w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku, przy ul. Mickiewicza 103, Sala Konferencyjna  Nr C226 (piętro II, blok C)

osoba z poz. nr 4 godz. 8:15 ,
osoba z poz. nr 3 godz. 8:30 ,
osoba z poz. nr 2 godz. 8:45,
osoba z poz. nr 1 godz. 9:00.


INFORMACJA Dyrektora Sądu Rejonowego w Białymstoku z dnia 29 października 2019 r. w sprawie wyniku konkursu na staż na stanowisko Informatyka w Sądzie Rejonowym w Białymstoku.

Zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 2 oraz § 10 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 400) informuję, iż propozycja zatrudnienia na stanowisku informatyka w Sądzie Rejonowym w Białymstoku przedstawiona zostanie Panu Grzegorzowi Małakowskiemu, który wykazał się wymaganym wykształceniem, wiedzą, doświadczeniem zawodowym oraz predyspozycjami do zatrudnienia na w/w stanowisku oraz otrzymał w konkursie łącznie najwyższą ilość punktów tj. 18,3.

Jednocześnie informuję, iż Komisja Konkursowa na podstawie art. 3 b ust. 5 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 577), w oparciu o wyniki konkursu wyłoniła listę rezerwową kandydatów na wypadek zaistnienia możliwości zatrudnienia większej liczby osób, rezygnacji kandydata bądź w sytuacji ustania stosunku pracy. Rezerwowa lista kandydatów jest ważna do następnego konkursu, jednakże nie dłużej niż 12 miesięcy od przeprowadzenia niniejszego konkursu.

Lp.  Nazwisko Imię - Liczba punktów
1   Żyłkiewicz Sebastian - 17,6
2   Łapuć Artur Andrzej - 14,4
3   Leszczyński Sylwester - 12,1

 

Oświadczenia - wzór (Plik doc, 26.50 KB)

Oświadczenie - dowód osobisty (Plik doc, 25.00 KB)

Klauzula informacyjna - rekrutacja (Plik docx, 33.64 KB)

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
2019-09-20 14:49 Michał Gadomski
Artykuł został zmieniony. 2019-10-15 10:54 Anna Tworkowska Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2019-10-15 10:55 Anna Tworkowska Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2019-10-15 10:55 Anna Tworkowska Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2019-10-22 14:38 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2019-10-29 13:13 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2019-10-29 13:16 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2020-03-21 12:55 Anna Tworkowska Porównanie