OGŁOSZENIE Nr K-1102-12/19 z dnia 29 listopada 2019 r.

Dyrektor, w porozumieniu z Prezesem Sądu Rejonowego w Białymstoku ogłasza konkurs na stanowisko:

Specjalisty ds. gospodarczych
w pełnym wymiarze czasu pracy
umowa o pracę na czas określony sześciu miesięcy, z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony
miejsce wykonywania pracy: Białystok, ul. Mickiewicza 103


1.    Główne zadania wykonywane na stanowisku pracy:

 • prowadzenie całości zagadnień związanych z administrowaniem nieruchomościami będącymi w użytkowaniu Sądu Rejonowego w Białymstoku (w tym m.in. w zakresie opłat i podatków, ubezpieczenia nieruchomości i innych składników majątkowych Sądu);
 • prowadzenie książki obiektu budowlanego;
 • prowadzenie spraw remontowych i konserwacyjnych z zakresie ogólnobudowlanym w budynku i na terenie posesji Sądu Rejonowego, w tym prowadzenie ewidencji remontów, zlecanie robót z zakresu konserwacji i remontów,  nadzorowanie sposobu ich wykonania;
 • prowadzenia spraw związanych z wynajmowaniem powierzchni będącej w zarządzie Sądu i na potrzeby Sądu;
 • prowadzenie spraw z zakresu ochrony i bezpieczeństwa obiektów Sądu Rejonowego;
 • opracowywanie i przeprowadzanie procedur związanych ze zlecaniem podmiotom zewnętrznym usług związanych z bieżącym funkcjonowaniem Sądu;
 • udział w prawidłowym przygotowywaniu i prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych;
 • udział w przygotowywaniu projektu planu zamówień publicznych;
 • udział w przygotowaniu projektów SIWZ oraz wymaganych w ustawie ogłoszeń i zaproszeń;
 • udział w pracach komisji, ocenianie ofert;
 • realizowanie zakupów na potrzeby jednostek w zakresie dostaw i usług drobnych nie objętych zamówieniami centralnymi lub umowami zawartymi w trybie Pzp;
 • przyjmowanie i przesyłanie korespondencji od i do wykonawców i innych zainteresowanych.


2.    Wymagania konieczne:

 • wykształcenie wyższe – ukończone studia co najmniej pierwszego stopnia i uzyskany tytuł zawodowy;
 • praktyczna znajomość ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2019, poz. 1186 z późn. zm.);
 • doświadczenie w prowadzeniu administrowaniu budynkami (administrowanie obiektami użyteczności publicznej będzie dodatkowym atutem);
 • umiejętność obsługi komputerowych aplikacji biurowych;
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych;
 • nieposzlakowana opinia;
 • niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

 

3.    Wymagania dodatkowe:

 • wykształcenie wyższe – ukończone studia drugiego stopnia i uzyskany tytuł zawodowy (atutem ukończone studia z zakresu budownictwa);
 • praktyczna znajomość ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych  (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 1843) oraz aktów wykonawczych i innych uregulowań prawnych związanych z udzielaniem zamówień publicznych;
 • doświadczenie związane z udziałem w sprawach związanych z udzielaniem zamówień publicznych ze strony zamawiającego;
 • ukończone szkolenia związane z administrowaniem nieruchomości, zamówieniami publicznymi;
 • zdolność analitycznego myślenia;
 • odporność na stres;
 • rzetelność i komunikatywność;
 • odpowiedzialność za podejmowane decyzje;
 • wysoki poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej;
 • umiejętność planowania i organizowania własnej pracy;
 • umiejętność pracy w zespole.

 

4. Oferujemy:

 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • pracę w przyjaznym zespole,
 • możliwość korzystania ze świadczeń Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 • stanowisko pracy wyposażone w nowoczesne narzędzia,
 • możliwość samorealizacji przy wykonywaniu nowych zadań.


5.    Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1. list motywacyjny, z podaniem oznaczenia konkursu K-1102-12/19 oraz adresu zamieszkania i nr telefonu kontaktowego;
2. Curriculum Vitae,
3. kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
4. wyciąg z dowodu osobistego,
5. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
6. pisemne oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
7. pisemne oświadczenie o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe oraz oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
8. pisemne oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku specjalisty ds. gospodarczych,
9. pisemne oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji oraz klauzulę informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych,
10. do zgłoszenia kandydat może dołączyć kserokopie innych dokumentów np.  potwierdzających zdobyte kwalifikacje oraz dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe.

 

6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy składać w terminie do dnia:  9 grudnia 2019r.
pod adresem:
Sąd Rejonowy w Białymstoku
ul. Mickiewicza 103
15 - 950 Białystok
Biuro Podawcze Sądu Rejonowego w Białymstoku
lub za pośrednictwem poczty z dopiskiem na kopercie: K-1102-12/19


7. Inne informacje:

 • Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (0-85) 665 65 05, 665 65 07;
 • szczegółowe zasady przeprowadzania konkursu określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dn. 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (tekst jednolity Dz. U. 2014, poz. 400) – konkurs składa się z trzech etapów:
  - pierwszego – selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;
  - drugiego – sprawdzianu wiedzy: wymagana znajomość ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2019, poz. 1186 z późn. zm.) oraz ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych  (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 1843) oraz aktów wykonawczych i innych uregulowań prawnych związanych z udzielaniem zamówień publicznych ;
  - trzeciego – rozmowy kwalifikacyjnej.
 • kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni o terminie i miejscu drugiego i trzeciego etapu konkursu – co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczęciem – poprzez umieszczenie listy kandydatów na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Białymstoku: www.bialystok.sr.gov.pl w zakładce „Oferty pracy”.
 • osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane.
 • po zakończeniu konkursu dokumenty złożone przez kandydatów, którzy:
  - zostaną zakwalifikowani do zatrudnienia będą dołączone do ich akt osobowych,
  - zostaną umieszczeni na liście rezerwowej przechowywane będą przez okres obowiązywania tej listy, nie dłużej niż przez okres jednego roku, a następnie zostaną komisyjnie zniszczone,
  - nie przejdą pozytywnie procedury konkursowej zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu konkursu.

INFORMACJA z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie terminu i miejsca przeprowadzenia drugiego etapu konkursu dla kandydatów na stanowisko specjalisty ds. gospodarczych w Oddziale Gospodarczym Sądu Rejonowego w Białymstoku.

W nawiązaniu do ogłoszenia nr K – 1102 – 12/19 oraz po przeprowadzeniu pierwszego etapu konkursu – selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod kątem spełniania wymogów formalnych przystąpienia do konkursu na stanowisko specjalisty ds. gospodarczych, w uzgodnieniu z Przewodniczącym Komisji Konkursowej, ustalona została następująca lista kandydatów zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu:

Lp. Nazwisko Imię
1.  Gajewska Beata
2.  Greś Tomasz
3.  Kiszkiel Radosław Mirosław
4.  Krętowski Mirosław

Drugi etap konkursu na stanowisko specjalisty ds. gospodarczych w Sądzie Rejonowym  w Białymstoku polegający na praktycznym sprawdzeniu umiejętności (w zakresie wiedzy oraz obsługi komputera) - odbędzie się w dniu 19 grudnia 2019 r. godz. 9.00 w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku, przy ul. Mickiewicza 103, sala szkoleniowa Nr C226 (II piętro, blok C).

Niestawiennictwo w ciągu 15 minut od wyznaczonej godziny będzie traktowane jako rezygnacja z udziału w konkursie.


INFORMACJA z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie terminu i miejsca przeprowadzenia trzeciego etapu konkursu dla kandydatów na  stanowisko Specjalisty ds. gospodarczych w Sądzie Rejonowym w Białymstoku.

W nawiązaniu do ogłoszenia nr K – 1102 – 12 /19 informuję, iż do trzeciego etapu konkursu zakwalifikowane zostały następujące osoby:

 

LP. Nazwisko i imię - liczba punktów w skali 0-10

1. Kiszkiel Radosław Mirosław - 9,1 p.

2. Tomasz Greś - 5,7 p.

  

Trzeci etap konkursu - rozmowa kwalifikacyjna dla kandydatów na stanowisko specjalisty ds. gospodarczych odbędzie się  w dniu 30 grudnia 2019 r. w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku, przy ul. Mickiewicza 103, Sala szkoleniowa Nr C226 (II piętro, blok C)

osoba z poz. nr 1 godz. 9.00,

osoba z poz. nr 2 godz. 9.30.


INFORMACJA Dyrektora Sądu Rejonowego w Białymstoku z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie wyniku konkursu na stanowisko specjalisty ds. gospodarczych w Sądzie Rejonowym w Białymstoku.

Zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 2 oraz § 10 ust. 2  Rozporządzeni Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 400) informuję, iż propozycja zatrudnienia na stanowisku specjalisty ds. gospodarczych w Sądzie Rejonowym w Białymstoku przedstawiona zostanie Panu Radosławowi Mirosławowi Kiszkielowi, który uzyskał w konkursie najwyższą liczbę punktów.

 

Kwestionariusz osobowy (Plik docx, 24.25 KB)

Oświadczenia - wzór (Plik docx, 19.01 KB)

Oświadczenie - dowód osobisty (Plik doc, 26.00 KB)

Oświadczenie i obowiązek informacyjny (Plik doc, 44.50 KB)

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
2019-11-29 12:52 Michał Gadomski
Artykuł został zmieniony. 2019-11-29 12:58 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2019-12-12 10:55 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2019-12-19 12:38 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2020-01-16 14:11 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2020-03-21 12:55 Anna Tworkowska Porównanie