OGŁOSZENIE Nr K-1133-6/20 z dnia 14 stycznia 2020 r. Dyrektora Sądu Rejonowego w Białymstoku dotyczące naboru na płatną praktykę absolwencką w Sądzie Rejonowym w Białymstoku.

 

Dyrektor, w uzgodnieniu z Prezesem Sądu Rejonowego w Białymstoku, ogłasza nabór na odpłatną praktykę absolwencką organizowaną na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 lipca 2009r. o praktykach absolwenckich (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1244).

Liczba miejsc: 4 (Wydział Karny, Wydział Gospodarczy, Wydział Ksiąg Wieczystych, Archiwum)

Okres trwania praktyki: do 3 miesięcy (w wymiarze 20-40 godzin tygodniowo)

 

Nabór przeprowadzi Komisja powołana przez Dyrektora Sądu Rejonowego w Białymstoku w dwóch etapach:

 • selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych,
 • rozmowy kwalifikacyjnej i sprawdzenia umiejętności obsługi komputera.

Program praktyki absolwenckiej:

 • rejestracja wpływających pism w systemie informatycznym;
 • wysyłanie i podkładanie korespondencji;
 • wprowadzanie danych do systemu informatycznego, przetwarzanie danych w postaci elektronicznej;
 • wprowadzanie do systemu komputerowego „Archiwum” spisów zdawczo – odbiorczych akt;
 • uczestnictwo w rozprawach.

 

Wymagania:

 • wykształcenie średnie ogólnokształcące (preferowane wykształcenie wyższe, w szczególności prawo, administracja, ekonomia, zarządzanie);
 • nie ukończenie w dniu rozpoczęcia praktyki 30 roku życia;
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych, nieposzlakowanej opinii;
 • niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe oraz brak prowadzonych wobec kandydata postępowań o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

oraz

 • komunikatywność;
 • umiejętność bardzo dobrej obsługi komputera;
 • umiejętność organizowania własnej pracy;
 • umiejętność pracy w zespole.

 

Wykaz dokumentów:

1. podanie do Dyrektora Sądu Rejonowego w Białymstoku o przyjęcie na praktykę absolwencką z podaniem dokładnego adresu zamieszkania i numeru telefonu kontaktowego);
2. Curriculum vitae;
3. kopia odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych;
4. oświadczenie kandydata dotyczące:

a) pełnej zdolności do czynności prawnych oraz niekaralności (druk w załączeniu);
b) oświadczenie dotyczące dowodu osobistego (druk w załączeniu);
c) wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata do celów przeprowadzanego naboru i obowiązek informacyjny (druk w załączeniu);
d) oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe(druk w załączeniu).

 

Dokumenty należy składać osobiście w terminie do dnia 22.01.2020 r.

Sąd Rejonowy w Białymstoku
ul. Mickiewicza 103
15 - 950 Białystok
Oddział Kadr Sądu Rejonowego w Białymstoku
IV piętro, blok C, pokój C418, w godzinach urzędowania sądu tj. od poniedziałku do piątku 7:30-15:30

 

Inne informacje:

 • Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (0-85) 665 6507.
 • Oferty złożone po terminie (liczy się data wpływu do Sądu) lub bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą uwzględniane w przeprowadzonym postępowaniu.
 • Informacja dotycząca zakwalifikowania kandydatów do drugiego etapu naboru oraz termin i miejsce rozmowy kwalifikacyjnej zamieszczone zostanie na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Białymstoku www.bialystok.sr.gov.pl w zakładce „Oferty pracy”.
 • Dokumenty osób zakwalifikowanych do odbycia praktyki absolwenckiej zostaną dołączone do teczki sprawy, zaś dokumenty osób nie przyjętych do odbycia praktyki zostaną komisyjnie zniszczone.

INFORMACJA z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie terminu i miejsca przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej dla kandydatów na praktykę absolwencką w Sądzie Rejonowym w Białymstoku.

W nawiązaniu do ogłoszenia nr K – 1133 – 6/20 oraz po przeprowadzeniu selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod kątem spełniania wymogów formalnych przystąpienia do rekrutacji na praktykę absolwencką, ustalona została następująca lista kandydatów zakwalifikowanych do rozmowy kwalifikacyjnej, która odbędzie się w dniu 28 stycznia 2020r. od godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku, przy ul. Mickiewicza 103, pokój nr C011 (parter, blok C):


Lp.  Nazwisko i imię
1.  Chwastek Natalia Barbara
2.  Dąbrowska Dominika
3.  Dęmska Edyta
4.  Hukałowicz Patryk
5.  Kamiński Tomasz
6.  Kowalczyk Katarzyna
7.  Kowalska Małgorzata
8.  Marcinkiewicz Izabela Katarzyna
9.  Markowska Monika
10.  Mogielnicka Ewelina Barbara
11.  Niewiadomska Angelika
12.  Pakuła Joanna
13.  Sadłowska Małgorzata
14.  Sawicka Marta Weronika


Kandydaci zostali podzieleni na grupy odpowiednio jak niżej według podanej wyżej kolejności:

poz.    1-4       od godz. 12.00
poz.    5-7       od godz. 12.30
poz.    8-11      od godz. 13.00
poz.    12-14    od godz. 13.30

Niestawiennictwo w ciągu 15 minut od wyznaczonej godziny będzie traktowane jako rezygnacja z udziału w konkursie.


INFORMACJA z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie wyniku rekrutacji na praktyki absolwenckie w Sądzie Rejonowym w Białymstoku.

W nawiązaniu do ogłoszenia nr K – 1133 –6/20, po przeprowadzonej rekrutacji, propozycję odbycia praktyk absolwenckich w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, biorąc pod uwagę analizę złożonych dokumentów, wykształcenie i dotychczasowe doświadczenie, ogólne predyspozycje kandydatów, a także wyniki sprawdzianu umiejętności obsługi komputera w zakresie programu Word, Excel i biegłego pisania otrzymają kandydaci według kolejności wskazanej poniżej:


Lp  Nazwisko i imię
1.  Kowalczyk Katarzyna
2.  Chwastek Natalia Barbara
3.  Dęmska Edyta
4.  Dąbrowska Dominika

 

Jednocześnie informuję, iż Komisja rekrutacyjna zaproponowała utworzenie listy rezerwowej na wypadek zaistnienia możliwości odbycia praktyk absolwenckich przez większą liczbę osób lub rezygnacji wyłonionego kandydata. Lista rezerwowa obowiązuje przez rok od zakończenia procesu rekrutacji lub do następnego naboru na praktykę absolwencką.


Lp  Nazwisko i imię
1.  Kowalska Małgorzata
2.  Niewiadomska Angelika
3.  Pakuła Joanna
4.  Marcinkiewicz Izabela Katarzyna
5.  Mogielnicka Ewelina Dagmara

 

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
2020-01-14 14:56 Michał Gadomski
Artykuł został zmieniony. 2020-01-14 14:57 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2020-01-14 14:59 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2020-01-24 11:28 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2020-01-29 13:42 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2020-01-29 13:45 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2020-03-21 12:56 Anna Tworkowska Porównanie