OGŁOSZENIE Nr K-111-2/20 z dnia 15 stycznia 2020 r.

Dyrektor, w porozumieniu z Prezesem Sądu Rejonowego w Białymstoku ogłasza konkurs na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Białymstoku w pełnym wymiarze czasu pracy.

ilość etatów: 1

miejsce wykonywania pracy: Białystok, ul. Mickiewicza 103

 

1. Główne obowiązki:

 • protokołowanie na rozprawach sądowych,
 • terminowe i prawidłowe wykonywanie zarządzeń sędziego/referendarza,
 • wszystkie czynności związane z prowadzeniem akt sądowych oraz urządzeń służących do rejestrowania,
 • wysyłanie wezwań, postanowień i odpisów,
 • wykonywanie innych czynności przewidzianych w regulaminie urzędowania sądów powszechnych oraz zleconych przez przełożonych.

2. Wymagania konieczne:

 • umiejętność obsługi komputera, w tym biegłego pisania,
 • znajomość techniki pracy biurowej,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • nieposzlakowana opinia,
 • niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 • wykształcenie co najmniej średnie oraz zdany egzamin maturalny.

 

3. Wymagania dodatkowe:

 • wykształcenie wyższe – ukończone studia co najmniej pierwszego stopnia i uzyskany tytuł zawodowy, preferowane administracyjne lub prawnicze,
 • znajomość ustawy z dn. 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 52 z późn. zm.),
 • znajomość rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. – Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. 2019, poz. 1141),
 • znajomość ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 577),
 • umiejętność bezwzrokowego pisania na klawiaturze komputera,
 • doświadczenie zawodowe,
 • wysoki poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej,
 • zdolność analitycznego myślenia,
 • komunikatywność,
 • umiejętność pracy w zespole, sumienność, dokładność, dobra organizacja pracy oraz zaangażowanie,
 • odporność na stres.

 

4. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • list motywacyjny, z podaniem oznaczenia konkursu K-111-2/20 oraz adresu zamieszkania i nr telefonu kontaktowego,
 • Curriculum Vitae,
 • kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • wyciąg z dowodu osobistego,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • pisemne oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • pisemne oświadczenie o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe oraz oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • pisemne oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku stażysty,
 • pisemne oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • klauzulę informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych,
 • do zgłoszenia kandydat może dołączyć kserokopie innych dokumentów np. potwierdzających zdobyte kwalifikacje oraz dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe.

 

5. Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy składać w terminie do dnia:  29 stycznia 2020 r. (środa)
pod adresem:
Sąd Rejonowy w Białymstoku
ul. Mickiewicza 103
15-950 Białystok
Biuro Podawcze Sądu Rejonowego w Białymstoku
lub za pośrednictwem poczty z dopiskiem na kopercie: staż urzędniczy.

 

6. Inne informacje:

 • dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (0-85) 665 65 07.
 • szczegółowe zasady przeprowadzania konkursu określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dn. 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (tekst jednolity Dz. U. 2014, poz. 400) – konkurs składa się z trzech etapów:
  - pierwszego – selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;
  - drugiego – praktycznego sprawdzianu umiejętności, który polegać będzie na sprawdzeniu znajomości edytora tekstu (Word) i arkusza kalkulacyjnego (Excel) oraz umiejętności szybkiego pisania na klawiaturze komputera, a także znajomości przepisów wskazanych w punkcie 3 ogłoszenia przepisów;
  - trzeciego – rozmowy kwalifikacyjnej.
 • kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni o terminie i miejscu drugiego i trzeciego etapu konkursu – co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczęciem – poprzez umieszczenie listy kandydatów na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Białymstoku: www.bialystok.sr.gov.pl w zakładce „Oferty pracy”.
 • osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane.
 • po zakończeniu konkursu dokumenty złożone przez kandydatów, którzy:
  - zostaną zakwalifikowani do zatrudnienia będą dołączone do ich akt osobowych,
  - zostaną umieszczeni na liście rezerwowej przechowywane będą przez okres obowiązywania tej listy, nie dłużej niż przez okres jednego roku, a następnie zostaną komisyjnie zniszczone,
  - nie przejdą pozytywnie procedury konkursowej zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu konkursu.

INFORMACJA z dnia 4 lutego 2020 r. w sprawie terminu i miejsca przeprowadzenia drugiego etapu konkursu dla kandydatów na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Białymstoku.

W nawiązaniu do ogłoszenia nr K – 111 – 2/20 oraz po przeprowadzeniu pierwszego etapu konkursu – selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod kątem spełniania wymogów formalnych przystąpienia do konkursu na staż urzędniczy, ustalona została następująca lista kandydatów zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu:

Lp. Nazwisko Imię
1.  Antoniuk Karolina
2.  Bagniuk Kamila
3.  Borowski Piotr
4.  Cichocka Sylwia
5.  Demianowicz Natalia
6.  Filipczuk Katarzyna
7.  Głębocka Karolina
8.  Grabowska Klaudia
9.  Haponiuk Dorota
10. Jabłońska-Malinowska Monika
11. Jurczak Olga
12. Jurowska Beata
13. Kamińska Kinga
14. Kirejczuk Diana
15. Korolczuk Karolina
16. Kosakowski Kamil
17. Kowalska Małgorzata
18. Kozakiewicz Monika
19. Kozikowska Patrycja
20. Leoniuk Izabela
21. Leszczyńska Joanna
22. Lewicka Izabela
23. Maksimczyk Diana
24. Maliszewska Paulina
25. Marcinkiewicz Izabela Katarzyna
26. Mogielnicka Ewelina Dagmara
27. Mojsak Anna
28. Ostrowska Monika
29. Pakuła Joanna
30. Parda Natalia
31. Perkowska Milena
32. Pikutin Justyna
33. Prończuk Agnieszka
34. Rafałowska Karolina Maria
35. Rudzik Anna
36. Rudziński Mateusz
37. Sadłowska Małgorzata
38. Sadowska Joanna
39. Saniewska Magdalena
40. Sawicka Marta Weronika
41. Sobolewska Diana
42. Sokół Elżbieta
43. Turkowska Monika
44. Urbasz Wioleta
45. Walczuk Aleksandra
46. Wasilewska Magdalena
47. Wojsz Tomasz
48. Woźniewska Paulina
49. Zacny Karolina Anna
50. Zajkowski Kamil
51. Zalewska Magdalena
52. Zuzelska Paulina

Drugi etap konkursu na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Białymstoku polegający na praktycznym sprawdzeniu umiejętności w zakresie obsługi komputera - odbędzie się w dniach 12-13 lutego 2020 r. w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku, przy ul. Mickiewicza 103, Sala konferencyjna C011 (parter, blok C).

Kandydaci zostali podzieleni na grupy odpowiednio jak niżej według podanej wyżej kolejności:

w dniu 12 lutego 2020r.

poz. 1-3    od godz. 9.00
poz. 4-6     od godz. 9.30
poz. 7-9     od godz. 10.00
poz. 10-12  od godz. 10.30
poz. 13-15  od godz. 11.00
poz. 16-18  od godz. 12.00
poz. 19-21  od godz. 12.30
poz. 22-24  od godz. 13.00
poz. 25-27  od godz. 13.30
poz. 28-30  od godz. 14.00

w dniu 13 lutego 2020r.

poz. 31-33  od godz. 9.00
poz. 34-36  od godz. 9.30
poz. 37-39  od godz. 10.00
poz. 40-42  od godz. 10.30
poz. 43-45  od godz. 11.00
poz. 46-48  od godz. 11.30
poz. 49-52  od godz. 12.00

Niestawiennictwo w ciągu 15 minut od wyznaczonej godziny będzie traktowane jako rezygnacja z udziału w konkursie.


INFORMACJA z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie wyników drugiego etapu konkursu oraz terminie i miejscu przeprowadzenia trzeciego etapu konkursu dla kandydatów na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Białymstoku.

W nawiązaniu do ogłoszenia nr K – 111 – 2 /20, w uzgodnieniu z Przewodniczącym Komisji Konkursowej, do trzeciego etapu konkursu zakwalifikowane zostały osoby, które w trakcie drugiego etapu - praktycznego sprawdzianu umiejętności uzyskały, co najmniej 5,5 punktu, tj.:

Lp.  Nazwisko Imię - Ilość punktów
1. Zuzelska Paulina - 9,1
2. Głębocka Karolina - 8,8
3. Maksimczyk Diana - 8,7
4. Lewicka Izabela - 8,0
5. Maliszewska Paulina - 7,8
6. Urbasz Wioleta - 7,8
7. Kamińska Kinga - 7,7
8. Parda Natalia - 7,5
9. Zalewska Magdalena - 7,5
10. Cichocka Sylwia - 7,1
11. Marcinkiewicz Izabela Katarzyna - 7,1
12. Sobolewska Diana - 7,1
13. Zajkowski Kamil - 7,0
14. Haponiuk Dorota - 6,9
15. Wasilewska Magdalena - 6,9
16. Leoniuk Izabela - 6,6
17. Sadowska Joanna - 6,6
18. Demianowicz Natalia - 6,4
19. Korolczuk Karolina - 6,3
20. Wojsz Tomasz - 6,3
21. Kirejczuk Diana - 6,2
22. Perkowska Milena - 6,2
23. Pakuła Joanna - 6,0
24. Turkowska Monika - 5,9
25. Antoniuk Karolina - 5,8
26. Pikutin Justyna - 5,8
27. Walczuk Aleksandra - 5,8
28. Saniewska Magdalena - 5,8
29. Jurczak Olga - 5,7
30. Leszczyńska Joanna - 5,7
31. Jabłońska-Malinowska Monika - 5,5
32. Mogielnicka Ewelina Dagmara - 5,5
33. Kozakiewicz Monika - 5,5
34. Prończuk Agnieszka - 5,5

Trzeci etap konkursu - rozmowa kwalifikacyjna dla kandydatów na staż urzędniczy odbędzie się  w dniu 21 lutego 2020 r. w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku, przy ul. Mickiewicza 103, sala szkoleniowa  Nr C011 (parter, blok C).

Kandydaci zostali podzieleni na grupy odpowiednio jak niżej według podanej wyżej kolejności:

poz. 1-3      od godz. 8.30
poz. 4-6      od godz. 9.00
poz. 7-9      od godz. 9.30
poz. 10-12   od godz. 10.00
poz. 13-15   od godz. 10.30
poz. 16-18   od godz. 11.00
poz. 19-21   od godz. 12.00
poz. 22-24   od godz. 12.30
poz. 25-27   od godz. 13.00
poz. 28-31   od godz. 13.30
poz. 32-34   od godz. 14.00


Niestawiennictwo w ciągu 15 minut od wyznaczonej godziny będzie traktowane jako rezygnacja z udziału w konkursie.


INFORMACJA Dyrektora Sądu Rejonowego w Białymstoku z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie wyników konkursu nr K-111-2/20 na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Białymstoku.

Zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 400) poniżej przedstawiam wyniki konkursu i ustaloną, zgodnie z otrzymaną liczbą punktów, kolejność kandydatów, którym przedstawiona zostanie propozycja zatrudnienia na stanowisku stażysty w Sądzie Rejonowym w Białymstoku:

Lp. Nazwisko Imię liczba punktów
1 Lewicka Izabela 26,0
2 Kamińska Kinga 25,7

Jednocześnie informuję, iż Komisja Konkursowa na podstawie art. 3 b ust. 5 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 577), w oparciu o wyniki konkursu wyłoniła listę rezerwową kandydatów na wypadek zaistnienia możliwości zatrudnienia większej liczby osób, rezygnacji kandydata bądź w sytuacji ustania stosunku pracy z osobą odbywającą staż urzędniczy przed ukończeniem tego stażu. Rezerwowa lista kandydatów jest ważna do następnego konkursu, jednakże nie dłużej niż 12 miesięcy od przeprowadzenia niniejszego konkursu.

Lp. Nazwisko Imię liczba punktów
1 Maliszewska Paulina 24,8
2 Perkowska Milena 24,7
3 Zuzelska Paulina 24,6
4 Cichocka Sylwia 24,1
5 Leoniuk Izabela 24,1
6 Marcinkiewicz Izabela Katarzyna 24,1
7 Sobolewska Diana 24,1
8 Prończuk Agnieszka 23,5
9 Głębocka Karolina 23,3
10 Maksimczyk Diana 23,2
11 Korolczuk Karolina 22,8
12 Walczuk Aleksandra 22,8
13 Parda Natalia 22,0
14 Wasilewska Magdalena 21,9
15 Leszczyńska Joanna 21,7
16 Wojsz Tomasz 21,3
17 Sadowska Joanna 21,1
18 Saniewska Magdalena 20,8
19 Urbasz Wioleta 20,3
20 Zalewska Magdalena 19,0
21 Jabłońska-Malinowska Monika 19,0
22 Demianowicz Natalia 18,4
23 Antoniuk Karolina 18,3
24 Kirejczuk Diana 18,2
25 Mogielnicka Ewelina Dagmara 17,0
26 Kozakiewicz Monika 17,0
27 Zajkowski Kamil 16,5
28 Jurczak Olga 14,2

 

 

 

Klauzula informacyjna - rekrutacja (Plik docx, 38.89 KB)

Oświadczenia - wzór (Plik doc, 26.50 KB)

Oświadczenie - dowód osobisty (Plik doc, 26.00 KB)

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
2020-01-15 12:24 Michał Gadomski
Artykuł został zmieniony. 2020-02-04 14:57 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2020-02-14 08:59 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2020-02-26 11:21 Anna Tworkowska Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2020-02-26 11:21 Anna Tworkowska Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2020-02-26 11:25 Anna Tworkowska Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2020-03-21 12:56 Anna Tworkowska Porównanie