OGŁOSZENIE Nr K-111-1/20 z dnia 15 stycznia 2020 r.

Prezes Sądu Rejonowego w Białymstoku ogłasza konkurs na stanowisko ASYSTENTA SĘDZIEGO

Liczba etatów: 1,5 etatu
umowa o pracę na czas określony w celu zastępstwa nieobecnego pracownika
miejsce wykonywania pracy: Białystok, ul. Mickiewicza 103

 

1. Główne obowiązki:

 • sporządzanie projektów orzeczeń;
 • sporządzanie projektów uzasadnień orzeczeń;
 • sporządzanie projektów zarządzeń;
 • analizowanie akt sprawy we wskazanym zakresie;
 • kontrolowanie stanu spraw odroczonych, zawieszonych lub oczekujących na podjęcie czynności przez sędziego albo sąd;
 • zwracanie się do osób i instytucji o nadesłanie informacji lub dokumentów niezbędnych do przygotowania sprawy do rozpoznania;
 • sporządzanie odpowiedzi na pisma niebędące pismami procesowymi;
 • gromadzenie we wskazanym zakresie, orzecznictwa i literatury przydatnej do rozpoznawania spraw lub wykonywania innych zadań powierzonych sędziom w danym wydziale.
  * zakres szczegółowych obowiązków i wymagań na tym stanowisku określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 08 listopada 2012 r. w sprawie czynności asystentów sędziego (Dz. U. 2012.1270).

2. Wymagania:

 • posiadanie obywatelstwa Rzeczypospolitej Polskiej i korzystanie z pełni praw cywilnych i obywatelskich, ukończenie 24 lat, nieskazitelny charakter;
 • ukończenie wyższych studiów prawniczych w Polsce i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych uznanych w Polsce;
 • umiejętność biegłej obsługi komputera, sumienność, dokładność, dobra organizacja pracy, umiejętność pracy pod presją czasu oraz zaangażowanie;
 • mile widziane doświadczenie zawodowe na stanowisku asystenta sędziego.

 

4. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta sędziego,
 • własnoręcznie sporządzony życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej,
 • oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych na kierunku prawo w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim, albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie zagranicznych studiów wyższych na kierunku prawo uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów,
 • oświadczenie kandydata, że jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 • oświadczenie kandydata, o którym mowa w art. 155 a § 6 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu oraz podpisanie klauzuli informacyjnej dot.  przetwarzania danych osobowych,
 • aktualną fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 • do zgłoszenia kandydat może dołączyć kserokopie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.

 

Każdy dokument musi być podpisany własnoręcznie.

 

5. Termin i miejsce składania dokumentów:

   Dokumenty należy składać osobiście lub przesyłać za pośrednictwem poczty w terminie do: 30 stycznia 2020 r.

   pod adresem:
   Sąd Rejonowy w Białymstoku
   ul. Mickiewicza 103
   15 - 950 Białystok

   Biuro Podawcze Sądu Rejonowego w Białymstoku, parter budynku lub za pośrednictwem poczty z dopiskiem na kopercie: KONKURS - ASYSTENT SĘDZIEGO nr K-111-1/20

 

6. Termin i miejsce konkursu:

I etap – weryfikacja dokumentów – 5 lutego 2020 r.  
II etap – test oraz praca pisemna –  17 lutego 2020 r. sala C011, parter
III etap – rozmowa kwalifikacyjna – 28 lutego 2020 r. sala C011, parter

 

7. Inne informacje:

 • dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (0-85) 665 65 07.
 • oferty niekompletne lub przesłane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego). Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane.
 • kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną niezwłocznie powiadomieni o terminie i miejscu części pisemnej konkursu – poprzez umieszczenie do dnia 6 lutego 2020 r. listy kandydatów na tablicy ogłoszeń w siedzibie sądu, w BIP oraz na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Białymstoku: www.bialystok.sr.gov.pl
 • zgłoszenia nie zakwalifikowane do udziału w konkursie bądź jego dalszej części mogą zostać odebrane w Oddziale Kadr pok. C419 od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:00, w terminie do dnia 31 marca 2020r., po tym terminie oferty zostaną komisyjnie zniszczone.
 • po zakończeniu konkursu dokumenty złożone przez kandydatów, którzy:
  - zostaną zakwalifikowani do zatrudnienia będą dołączone do ich akt osobowych,
  - zostaną umieszczeni na liście rezerwowej przechowywane będą przez okres obowiązywania tej listy, nie dłużej niż przez okres jednego roku, a następnie zostaną komisyjnie zniszczone,
  - nie przejdą pozytywnie procedury konkursowej zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu konkursu.

Białystok, dn. 6 lutego 2020 r. K – 111 – 1 / 20        
        
Lista kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Białymstoku:

Lp. Nazwisko Imię /Miejsce zamieszkania

1.  Antoniuk Karolina /Białystok
2.  Butkiewicz Anna /Okuniowiec
3.  Filipczuk Seweryn /Białystok
4.  Haponiuk Dorota /Białystok
5.  Hernacka Aleksandra /Białystok
6.  Juchimowicz Ksenia /Białystok
7.  Jurczyńska Agata /Ignatki Osiedle
8.  Koneczny Filip /Białystok
9.  Kuczyńska Kinga /Łomża
10. Kuryłowicz Konstanty /Białystok
11. Marciniak Paulina /Białystok
12. Markowska Anna /Sienkiewicze
13. Masiewicz Magdalena /Białystok
14. Michalska Monika /Białystok
15. Mierzyński Karol /Turośń Kościelna
16. Mordań Piotr /Haćki
17. Olędzka Monika /Białystok
18. Pakuła Joanna /Białystok
19. Rudziński Mateusz /Suwałki
20. Skorulska Anna /Białystok
21. Sokołowski Rafał /Białystok
22. Tołoczko Paulina /Białystok
23. Topolska Maja /Olszanka
24. Wiloch Jan /Białystok

 

Drugi etap konkursu na stanowisko asystenta sędziego odbędzie się w dniu 17 lutego 2020r. o godz. 900 w siedzibie Sądu Rejonowego w Białymstoku, przy ul. Mickiewicza 103, Sala konferencyjna C011 (parter, blok C).  

Przed wejściem na salę wymagane będzie okazanie dowodu tożsamości.


Białystok, dn. 18 lutego 2020 r. K – 111 – 1 / 20

Wyniki drugiego etapu konkursu na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Białymstoku i informacja o terminie trzeciego etapu.


Lp.  Nazwisko Imię  ilość punktów  /w tym ilość punktów za pracę pisemną
1.  Filipczuk Seweryn    39 /8
2.  Michalska Monika    38 /9
3.  Marciniak Paulina    32 /5
4.  Mierzyński Karol    32 /3
5.  Mordań Piotr    32 /7
6.  Koneczny Filip    31 /6
7.  Olędzka Monika    31 /5
8.  Hernacka Aleksandra    29 /4
9.  Kuczyńska Kinga    29 /4
10.  Rudziński Mateusz    29 /5
11.  Haponiuk Dorota    27 /3
12.  Kuryłowicz Konstanty    27 /4
13.  Tołoczko Paulina    27 /5
14.  Wiloch Jan    26 /3
15.  Butkiewicz Anna    24 /1
16.  Skorulska Anna    24 /3
17.  Markowska Anna    20 /1
18.  Juchimowicz Ksenia    18 /2
19.  Pakuła Joanna    18 /0

 

Komisja Konkursowa, zgodnie z § 7 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2013 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego (Dz. U. 2013, poz. 1228), dopuściła do udziału w trzecim etapie kandydatów, którzy uzyskali co najmniej 29 punktów, w tym co najmniej 3 punkty z pracy pisemnej, tj.

Lp. Nazwisko Imię
1.  Filipczuk Seweryn
2.  Michalska Monika
3.  Marciniak Paulina
4.  Mierzyński Karol
5.  Mordań Piotr
6.  Koneczny Filip
7.  Olędzka Monika
8.  Hernacka Aleksandra
9.  Kuczyńska Kinga
10.  Rudziński Mateusz

Trzeci etap konkursu, w którym komisja konkursowa sprawdza predyspozycje kandydatów na stanowisko asystenta sędziego, odbędzie się w dniu 28 lutego 2020 r. od godz. 9:00 w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku, przy ul. Mickiewicza 103, sala konferencyjna C 011 (parter, blok C).

Kandydaci zostali podzieleni na grupy odpowiednio jak niżej według podanej wyżej kolejności:
poz.  10-8  od godz. 9.00
poz.  7-5   od godz. 9.30
poz.  4-2   od godz. 10.00
poz.  1      od godz. 10.30

Niestawiennictwo w ciągu 15 minut od wyznaczonej godziny będzie traktowane jako rezygnacja z udziału w konkursie.


Informacja o wynikach konkursu na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Białymstoku

W dniu 28 lutego 2020 r. do III etapu konkursu na stanowisko asystenta sędziego stawiło się dziesięciu kandydatów, którzy otrzymali następującą liczbę punktów:

Lp. Nazwisko Imię II etap III etap ilość punktów razem
1. Filipczuk Seweryn 39 9 48
2. Michalska Monika 38 9 47
3. Marciniak Paulina 32 9 41
4. Mierzyński Karol 32 7,5 39,5
5. Mordań Piotr 32 8 40
6. Koneczny Filip 31 8 39
7. Olędzka Monika 31 9 40
8. Hernacka Aleksandra 29 8,5 37,5
9. Kuczyńska Kinga 29 8 37
10. Rudziński Mateusz 29 4,5 33,5

 

Komisja Konkursowa postanowiła rekomendować Prezesowi Sądu Rejonowego w Białymstoku, do zatrudnienia na stanowisku asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Białymstoku Pana Seweryna Filipczuka oraz Panią Monikę Michalską, którzy uzyskali po trzech etapach najwyższą ilość punktów.


Jednocześnie informuję, iż zostanie utworzona lista rezerwowa kandydatów, którzy uzyskali co najmniej 37,5 punktów w całym konkursie, według kolejności uzyskania najwyższej ilości punktów, w przypadku możliwości zatrudnienia kolejnych osób na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, obowiązująca przez rok od zakończenia konkursu nr K-111-1/20 lub do rozpisania następnego konkursu.

 

 

Klauzula informacyjna - rekrutacja (Plik docx, 39.05 KB)

Oświadczenia - wzór (Plik doc, 26.50 KB)

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
2020-01-15 12:53 Michał Gadomski
Artykuł został zmieniony. 2020-02-06 13:47 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2020-02-18 11:42 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2020-02-18 11:43 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2020-02-28 13:25 Anna Tworkowska Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2020-03-23 11:09 Anna Tworkowska Porównanie