OGŁOSZENIE Nr K-1102-3/20 z dnia 14 lutego 2020 r.

Dyrektor, w porozumieniu z Prezesem Sądu Rejonowego w Białymstoku ogłasza konkurs na staż urzędniczy, docelowo na stanowisko: księgowego

w pełnym wymiarze czasu pracy

umowa o pracę na czas określony sześciu miesięcy, z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony

miejsce wykonywania pracy: Białystok, ul. Mickiewicza 103

 

1. Główne zadania wykonywane na stanowisku pracy:

 • Sprawdzanie pod względem formalno-rachunkowym, wprowadzanie do ewidencji rachunków biegłych sądowych, tłumaczy, mediatorów, kuratorów, syndyków, radców prawnych wypłacanych z wydatków budżetowych oraz z sum na zlecenie. Uzgadnianie wprowadzonych zapisów z właściwymi kontami księgowymi.
 • Dekretowanie dowodów księgowych podlegających wprowadzaniu do ksiąg rachunkowych.
 • Wprowadzanie i księgowanie dowodów księgowych w księgach rachunkowych.
 • Naliczanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa składek ZUS, zaliczek na podatek dochodowy od należności na rzecz ww. uczestników postępowania sądowego.
 • Sporządzanie i terminowa realizacja dyspozycji płatniczych w formie elektronicznej.

 

2. Wymagania konieczne:

 • wykształcenie wyższe – ukończone studia, co najmniej pierwszego stopnia i uzyskany tytuł zawodowy;
 • praktyczna znajomość ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Finanse publiczne (tj. Dz.U.2019.869 z późn.zm.);
 • praktyczna znajomość ustawy z dnia 29 września 1994 r. o Rachunkowości (tj. Dz.U.2019.351);
 • umiejętność obsługi komputerowych aplikacji biurowych;
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych;
 • nieposzlakowana opinia;
 • niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

 

3. Wymagania dodatkowe:

 • wykształcenie wyższe – ukończone studia drugiego stopnia i uzyskany tytuł zawodowy (atutem ukończone studia z zakresu ekonomii);
 • doświadczenie związane z pracą na stanowisku księgowego;
 • znajomość systemu rachunkowo-księgowego SAP;
 • znajomość ustawy z dn. 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 52 z późn. zm.);
 • znajomość rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. – Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. 2019, poz. 1141);
 • znajomość ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 577);
 • zdolność analitycznego myślenia;
 • odporność na stres;
 • rzetelność i komunikatywność;
 • odpowiedzialność za podejmowane decyzje;
 • wysoki poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej;
 • umiejętność planowania i organizowania własnej pracy;
 • umiejętność pracy w zespole.

 

4. Oferujemy:

 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • pracę w przyjaznym zespole,
 • możliwość korzystania ze świadczeń Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 • stanowisko pracy wyposażone w nowoczesne narzędzia

 

5. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • list motywacyjny, z podaniem oznaczenia konkursu K-111-3/20 oraz adresu zamieszkania i nr telefonu kontaktowego;
 • Curriculum Vitae,
 • kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • wyciąg z dowodu osobistego,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • pisemne oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • pisemne oświadczenie o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe oraz oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • pisemne oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku księgowego,
 • pisemne oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji oraz klauzulę informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych,
 • do zgłoszenia kandydat może dołączyć kserokopie innych dokumentów np. potwierdzających zdobyte kwalifikacje oraz dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe.

 

6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy składać w terminie do dnia: 28 lutego 2020r.

pod adresem:

Sąd Rejonowy w Białymstoku
ul. Mickiewicza 103
15 - 950 Białystok
Biuro Podawcze Sądu Rejonowego w Białymstoku

lub za pośrednictwem poczty z dopiskiem na kopercie: K-111-3/20


7. Inne informacje:

 • Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (0-85) 665 65 05, 665 65 07;
 • szczegółowe zasady przeprowadzania konkursu określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dn. 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (tekst jednolity Dz. U. 2014, poz. 400) – konkurs składa się z trzech etapów:
   - pierwszego – selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;
   - drugiego – sprawdzianu wiedzy z zakresu ustaw wymienionych w ogłoszeniu i umiejętności w zakresie obsługi komputera;
   - trzeciego – rozmowy kwalifikacyjnej.
 • kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni o terminie i miejscu drugiego i trzeciego etapu konkursu – co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczęciem – poprzez umieszczenie listy kandydatów na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Białymstoku: www.bialystok.sr.gov.pl w zakładce „Oferty pracy”.
 • osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane.
 • po zakończeniu konkursu dokumenty złożone przez kandydatów, którzy:
   - zostaną zakwalifikowani do zatrudnienia będą dołączone do ich akt osobowych,
   - zostaną umieszczeni na liście rezerwowej przechowywane będą przez okres obowiązywania tej listy, nie dłużej niż przez okres jednego roku, a następnie zostaną komisyjnie zniszczone,
   - nie przejdą pozytywnie procedury konkursowej zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu konkursu.

INFORMACJA z dnia  4 marca 2020 r. w sprawie terminu i miejsca przeprowadzenia drugiego etapu konkursu dla kandydatów na staż urzędniczy na stanowisko księgowego w Oddziale Finansowym Sądu Rejonowego w Białymstoku.

W nawiązaniu do ogłoszenia nr K – 1102 – 3/20 oraz po przeprowadzeniu pierwszego etapu konkursu – selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod kątem spełniania wymogów formalnych przystąpienia do konkursu na staż urzędniczy na stanowisko księgowego, w uzgodnieniu z Przewodniczącym Komisji Konkursowej, ustalona została następująca lista kandydatów zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu:


Lp.  Nazwisko Imię
1.  Bućko Anna Katarzyna
2.  Dąbrowska Magdalena
3.  Gierałtowska Anna
4.  Grabowska Monika
5.  Klim Kamil
6.  Krasowska Magdalena
7.  Oleński Łukasz
8.  Rygorowicz Tomasz
9.  Salej Anna Maria
10  Skarżyński Damian
11. Stachelek Julita
12. Wąsik Aneta

Drugi etap konkursu, polegający na praktycznym sprawdzeniu umiejętności (w zakresie wiedzy oraz obsługi komputera) - odbędzie się w dniu 11 marca 2020 r. godz. 10.00 w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku, przy ul. Mickiewicza 103, sala konferencyjna Nr C011 (parter, blok C).
Kandydaci zostali podzieleni na grupy odpowiednio jak niżej według podanej wyżej kolejności:

poz.    1-3     od godz. 10.00
poz.    4-6     od godz. 10.30
poz.    7-9     od godz. 11.00
poz.    10-12  od godz. 11.30


Niestawiennictwo w ciągu 15 minut od wyznaczonej godziny będzie traktowane jako rezygnacja z udziału w konkursie.


INFORMACJA z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie terminu i miejsca przeprowadzenia trzeciego etapu konkursu dla kandydatów na staż urzędniczy na stanowisko księgowego w Sądzie Rejonowym w Białymstoku.

W nawiązaniu do ogłoszenia nr K – 111 – 3 /20 informuję, iż do trzeciego etapu konkursu zakwalifikowane zostały następujące osoby:

LP Nazwisko Imię (liczba punktów w skali 0-10)

1. Bućko Anna Katarzyna  (9)
2. Dąbrowska Magdalena  (8,8)
3. Krasowska Magdalena  (6,85)
4. Oleński Łukasz  (6,8)
5. Skarżyński Damian  (6,3)
    

Trzeci etap konkursu - rozmowa kwalifikacyjna dla kandydatów na stanowisko specjalisty ds. gospodarczych odbędzie się w dniu 19 marca 2020 r. w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku, przy ul. Mickiewicza 103, Sala konferencyjna Nr C011 (parter, blok C)

osoba z poz. nr 1 godz. 11.00,
osoba z poz. nr 2 godz. 11.15,
osoba z poz. nr 3 godz. 11.30,
osoba z poz. nr 4 godz. 11.45,
osoba z poz. nr 5 godz. 12.00.


INFORMACJA Dyrektora Sądu Rejonowego w Białymstoku z dnia 3 kwietnia 2020 r. w sprawie wyniku konkursu na staż urzędniczy na stanowisko księgowego w Sądzie Rejonowym w Białymstoku.

Zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 2 oraz § 10 ust. 2  Rozporządzeni Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 400) informuję, iż propozycja zatrudnienia na staż urzędniczy na stanowisku księgowego w Sądzie Rejonowym w Białymstoku przedstawiona zostanie Pani Magdalenie Dąbrowskiej, która uzyskała w konkursie najwyższą liczbę punktów.

Jednocześnie informuję, iż Komisja Konkursowa na podstawie art. 3 b ust. 5 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 577), w oparciu o wyniki konkursu wyłoniła listę rezerwową kandydatów na wypadek zaistnienia możliwości zatrudnienia większej liczby osób, rezygnacji kandydata bądź w sytuacji ustania stosunku pracy z osobą odbywającą staż urzędniczy przed ukończeniem tego stażu. Rezerwowa lista kandydatów jest ważna do następnego konkursu, jednakże nie dłużej niż 12 miesięcy od przeprowadzenia niniejszego konkursu.

Lista rezerwowa:
Lp.  Nazwisko Imię
1. Oleński Łukasz
2. Skarżyński Damian

 

Klauzula informacyjna (Plik docx, 39.22 KB)

Oświadczenia - wzór (Plik doc, 26.50 KB)

Oświadczenie - dowód osobisty (Plik doc, 26.00 KB)

Kwestionariusz na stanowisko urzędmicze (Plik docx, 24.22 KB)

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
2020-02-16 12:37 Michał Gadomski
Artykuł został zmieniony. 2020-02-16 12:39 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2020-02-16 13:18 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
2020-02-18 15:04 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2020-03-04 13:13 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2020-03-12 13:21 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2020-04-03 14:09 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2020-04-23 08:41 Anna Tworkowska Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2020-04-23 08:41 Anna Tworkowska Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2020-06-05 18:50 Anna Tworkowska Porównanie