Drukuj

OGŁOSZENIE Nr K-111-4/20 z dnia 8 czerwca 2020 r.

Dyrektor, w porozumieniu z Prezesem Sądu Rejonowego w Białymstoku
ogłasza konkurs na staż urzędniczy na stanowisko:

Informatyka
wymiar etatu: 1
miejsce wykonywania pracy: Białystok, ul. Mickiewicza 103

Zgodnie z treścią art. 3a ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów i prokuratury (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r., poz. 577) istnieje możliwość zwolnienia przez dyrektora sądu z obowiązku odbywania stażu urzędniczego lub jego części osobę wybraną w drodze konkursu na staż urzędniczy.

 

 

1.    Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 

2.    Wymagania konieczne:

 

3.    Wymagania dodatkowe:


4. Oferujemy:

 

5.    Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1. Zgłoszenie do konkursu, z podaniem oznaczenia konkursu K-111-4/20 oraz adresu zamieszkania i nr telefonu kontaktowego;
2. Curriculum Vitae,
3. kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
4. wyciąg z dowodu osobistego,
5. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
6. pisemne oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
7. pisemne oświadczenie o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe oraz oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
8. pisemne oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku stażysty/informatyka,
9. pisemne oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji oraz klauzulę informacyjną dot.  przetwarzania danych osobowych,
10. pisemne oświadczenie o znajomości języka angielskiego na poziomie co najmniej komunikatywnym;
11. do zgłoszenia kandydat może dołączyć kserokopie innych dokumentów np.  potwierdzających zdobyte kwalifikacje oraz dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe.

 

6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy składać w terminie do dnia:  5 października 2020r.
pod adresem:
Sąd Rejonowy w Białymstoku
ul. Mickiewicza 103
15 - 950 Białystok
Biuro Podawcze Sądu Rejonowego w Białymstoku
lub za pośrednictwem poczty z dopiskiem na kopercie: KONKURS - INFORMATYK


7. Inne informacje:


INFORMACJA z dnia 8 października 2020 r. w sprawie terminu i miejsca przeprowadzenia konkursu na staż urzędniczy (docelowo na stanowisko Informatyka) w Sądzie Rejonowym w Białymstoku.

W nawiązaniu do ogłoszenia nr K – 111 – 4 /20 oraz po przeprowadzeniu pierwszego etapu konkursu – selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod kątem spełniania wymogów formalnych przystąpienia do konkursu, do drugiego etapu konkursu zakwalifikowani zostali następujący kandydaci:

1. Pan Tomasz Budnik
2. Pan Marcin Czerwiński
3. Pani Elżbieta Iwaniuk
4. Pan Kamil Jocz-Borowski
5. Pan Sylwester Leszczyński
6. Pan Damian Sawicki
7. Pan Radosław Zaremba

Drugi etap konkurs będzie polegał na rozwiązaniu testu wiedzy informatycznej i odbędzie się w dniu 15 października 2020r.  o godz. 8:30 w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku, przy  ul. Mickiewicza 103, Sala konferencyjna Nr C011 (parter, segment C). Kandydaci przystąpią do rozwiązania testu po okazaniu dowodu tożsamości.

Prosimy o punktualne przybycie (nie wcześniej niż 10 min przed wyznaczoną godziną).

Jednocześnie informujemy, iż kandydaci, z uwagi na trwający stan epidemiczny:
- przed przystąpieniem do tego etapu konkursu będą zobowiązani do dezynfekcji rąk (środek dezynfekujący zostanie udostępniony przed salą);
- proszeni są o posiadanie własnych przyborów pisarskich oraz zakrycie na czas przebywania w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku nosa i ust przy pomocy maseczki bądź przyłbicy.

Informacja o zakwalifikowaniu do trzeciego etapu konkursu (rozmowy kwalifikacyjnej) oraz o terminie i miejscu jego przeprowadzenia kandydaci powiadomieni zostaną co najmniej 7 dni przed jego rozpoczęciem, poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Białymstoku bialystok.sr.gov.pl w zakładce „Oferty pracy”, przy konkursie K-111-4/20.


INFORMACJA z dnia 15 października 2020 r. w sprawie terminu i miejsca przeprowadzenia trzeciego etapu konkursu dla kandydatów na staż urzędniczy na  stanowisko Informatyka w Sądzie Rejonowym w Białymstoku.

W nawiązaniu do ogłoszenia nr K – 111 – 4 /20 informujemy, iż do trzeciego etapu konkursu zakwalifikowane zostały następujące osoby:

LP Imię i nazwisko - liczba punktów

1.  Tomasz Budnik  -  31,5
2.  Elżbieta Iwaniuk  -  29,5
3.  Radosław Zaremba  -  20,5
    

Trzeci etap konkursu - rozmowa kwalifikacyjna dla kandydatów na stanowisko informatyka odbędzie się  w dniu 23 października 2020 r. w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku, przy ul. Mickiewicza 103, Sala Konferencyjna  Nr C011 (parter, blok C)

osoba z poz. nr 1 godz. 9:30,
osoba z poz. nr 2 godz. 9:50,
osoba z poz. nr 3 godz. 10:10.

Proszę o punktualne przybycie (nie wcześniej niż 10 min przed wyznaczoną godziną).

Jednocześnie informujemy, iż kandydaci, z uwagi na trwający stan epidemiczny proszeni są o zakrycie na czas przebywania w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku nosa i ust przy pomocy maseczki bądź przyłbicy.


INFORMACJA Dyrektora Sądu Rejonowego w Białymstoku z dnia 27 października 2020 r.  w sprawie wyniku konkursu na staż na stanowisko Informatyka w Sądzie Rejonowym w Białymstoku.

Zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 2 oraz § 10 ust. 2  Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 400) informuję, iż propozycja zatrudnienia na stanowisku informatyka w Sądzie Rejonowym w Białymstoku przedstawiona zostanie Panu Tomaszowi Budnikowi, który wykazał się wymaganym wykształceniem, predyspozycjami do zatrudnienia na w/w stanowisku oraz otrzymał w konkursie łącznie najwyższą ilość punktów tj. 15,9.

Oświadczenia - wzór (Plik doc, 27.50 KB)

Oświadczenie - dowód osobisty (Plik doc, 26.00 KB)

Klauzula informacyjna - rekrutacja (Plik docx, 38.74 KB)

Kwestionariusz na stanowisko urzędmicze (Plik docx, 24.38 KB)

Przedłużenie terminu (Plik pdf, 384.92 KB)

Przedłużenie terminu 2 (Plik pdf, 116.38 KB)

Przedłużenie terminu 3 (Plik pdf, 140.16 KB)

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
2020-06-08 15:12 Michał Gadomski
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
2020-06-25 14:40 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
2020-07-13 15:26 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
2020-09-10 14:09 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2020-10-08 14:48 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2020-10-16 15:13 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2020-10-16 15:14 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2020-10-16 15:15 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2020-10-19 10:42 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2020-10-27 12:22 Piotr Mosiejewski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2020-12-29 13:52 Piotr Mosiejewski Porównanie