Drukuj

OGŁOSZENIE Nr K-111-5/20 z dnia 9 czerwca 2020 r.

Dyrektor, w porozumieniu z Prezesem Sądu Rejonowego w Białymstoku
ogłasza konkurs na stanowisko:

Audytora wewnętrznego
wymiar etatu: 0,75 etatu
miejsce wykonywania pracy: Białystok, ul. Mickiewicza 103

Zgodnie z treścią art. 3a ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów i prokuratury (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r., poz. 577) istnieje możliwość zwolnienia przez dyrektora sądu z obowiązku odbywania stażu urzędniczego lub jego części osobę wybraną w drodze konkursu.

 

1.    Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 

2.    Wymagania konieczne:

 

3.    Wymagania dodatkowe:

 

4.    Oferujemy:


5.    Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1. Zgłoszenie do konkursu, z podaniem oznaczenia konkursu K-111-5/20 oraz adresu zamieszkania i nr telefonu kontaktowego;
2. Curriculum Vitae,
3. kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
4. wyciąg z dowodu osobistego,
5. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
6. pisemne oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
7. pisemne oświadczenie o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe oraz oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
8. pisemne oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku audytora,
9. pisemne oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji oraz klauzulę informacyjną dot.  przetwarzania danych osobowych,
10. do zgłoszenia kandydat może dołączyć kserokopie innych dokumentów np.  potwierdzających zdobyte kwalifikacje oraz dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe.

 

6.    Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy składać w terminie do dnia: 19 czerwca 2020r.

Dokumenty należy składać w terminie do dnia: 20 lipca 2020r.

pod adresem:
Sąd Rejonowy w Białymstoku
ul. Mickiewicza 103
15 - 950 Białystok
Biuro Podawcze Sądu Rejonowego w Białymstoku
lub za pośrednictwem poczty z dopiskiem na kopercie: KONKURS - AUDYTOR


7.    Inne informacje:


INFORMACJA z dnia 30 lipca 2020 r. o braku rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko audytora wewnętrznego w Sądzie Rejonowym w Białymstoku.

W związku z brakiem zgłoszeń kandydatów - konkurs na stanowisko audytora wewnętrznego w Sądzie Rejonowym w Białymstoku nr K – 111 – 5/20 ogłoszony w dniu 9 czerwca 2020 r. nie został rozstrzygnięty.

 

Oświadczenia - wzór (Plik doc, 27.50 KB)

Oświadczenie - dowód osobisty (Plik doc, 25.50 KB)

Klauzula informacyjna - rekrutacja (Plik docx, 39.10 KB)

Kwestionariusz na stanowisko urzędmicze (Plik docx, 24.25 KB)

Informacja o zmianie terminu (Plik pdf, 132.18 KB)

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
2020-06-10 08:10 Michał Gadomski
Artykuł został zmieniony. 2020-06-10 09:08 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
2020-06-24 15:13 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2020-06-24 15:14 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2020-07-30 10:29 Piotr Mosiejewski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2020-07-30 10:30 Piotr Mosiejewski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2020-08-27 12:55 Anna Tworkowska Porównanie