OGŁOSZENIE Nr K-111-6/20 z dnia 30 lipca 2020 r.

Dyrektor, w porozumieniu z Prezesem Sądu Rejonowego w Białymstoku
ogłasza konkurs na stanowisko:


Audytora wewnętrznego

wymiar etatu: 0,75 etatu
miejsce wykonywania pracy: Białystok, ul. Mickiewicza 103
Zgodnie z treścią art. 3a ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów i prokuratury (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r., poz. 577) istnieje możliwość zwolnienia przez dyrektora sądu z obowiązku odbywania stażu urzędniczego lub jego części osobę wybraną w drodze konkursu.

 

1.    Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Zadania wynikające z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2019.869);
 • Zadania wynikające z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 września 2015r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach z tego audytu (tj. Dz. U. 2018.506);
 • Wykonywanie innych czynności oraz zadań wspomagających zleconych przez Dyrektora lub Prezesa Sądu Rejonowego w Białymstoku.

 

2.    Wymagania konieczne:

 • wykształcenie wyższe;
 • posiadanie następujących kwalifikacji do przeprowadzania audytu wewnętrznego:
  - jeden z certyfikatów: Cetryfied Internal Auditor (CIA), Cetryfied Government Auditing Professional (CGAP), Cetryfied Information System Auditor (CISA), Association of Chartered Cetryfied Accountants (ACCA), Certified Fraud Examiner (CFE), Certification in Control Self Assessment (CCSA), Certified Financial Services Auditor (CFSA) lub Chartered Financial Analyst (CFA), lub
  - złożony, w latach 2003-2006, z wynikiem pozytywnym egzamin na audytora wewnętrznego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów, lub
  - uprawnienia biegłego rewidenta, lub
  - dwuletnia praktyka w zakresie audytu wewnętrznego i legitymowanie się dyplomem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego, wydanym przez jednostkę organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona, zgodnie z odrębnymi ustawami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub prawnych.
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych;
 • nieposzlakowana opinia;
 • niekaralność za przestępstwa lub przestępstwo skarbowe, brak toczących się przeciwko kandydatowi postępowań o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 • posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku;
 • brak formalnych przeszkód do uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa, o którym mowa w ustawie o ochronie informacji niejawnych z dnia 5 sierpnia 2010 r. (t.j.Dz.U.2019.742).

 

3.    Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie zawodowe w pracy w sądownictwie powszechnym, prokuraturze lub administracji publicznej;
 • ukończenie studiów wyższych z zakresu prawa lub ekonomii;
 • znajomość ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.2018.1986 z późn.zm.);
 • znajomość ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tj. Dz.U.2019.351 z późn.zm.);
 • dobra znajomość edytora tekstów i arkusza kalkulacyjnego;
 • znajomość systemu SAP;
 • dyspozycyjność;
 • odporność na stres;
 • rzetelność i komunikatywność;
 • odpowiedzialność za podejmowane decyzje;
 • kreatywność i asertywność;
 • wysoki poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej;
 • umiejętność planowania i organizowania własnej pracy.

 

4.    Oferujemy:

 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • stanowisko pracy wyposażone w nowoczesne narzędzia,
 • możliwość samorealizacji przy wykonywaniu nowych zadań,
 • możliwość korzystania ze świadczeń Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

 

5.    Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. Zgłoszenie do konkursu, z podaniem oznaczenia konkursu K-111-6/20 oraz adresu zamieszkania i nr telefonu kontaktowego;
 2. Curriculum Vitae,
 3. kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 4. wyciąg z dowodu osobistego,
 5. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 6. pisemne oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 7. pisemne oświadczenie o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe oraz oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 8. pisemne oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku audytora,
 9. pisemne oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych                do celów rekrutacji oraz klauzulę informacyjną dot.  przetwarzania danych osobowych,
 10. do zgłoszenia kandydat może dołączyć kserokopie innych dokumentów np.  potwierdzających zdobyte kwalifikacje oraz dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe.

 

6. Termin i miejsce składania dokumentów:


Dokumenty należy składać w terminie do dnia:  18 sierpnia 2020r.


pod adresem:
Sąd Rejonowy w Białymstoku
ul. Mickiewicza 103
15 - 950 Białystok
Biuro Podawcze Sądu Rejonowego w Białymstoku
lub za pośrednictwem poczty z dopiskiem na kopercie: KONKURS - AUDYTOR


7. Inne informacje:

 • Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (0-85) 665 65 07;
 • szczegółowe zasady przeprowadzania konkursu określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dn. 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (tekst jednolity Dz. U. 2014, poz. 400) – konkurs składa się z trzech etapów:
  - pierwszego – selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;
  - drugiego – sprawdzianu wiedzy;
  - trzeciego – rozmowy kwalifikacyjnej.
 • kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni o terminie i miejscu drugiego i trzeciego etapu konkursu – co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczęciem – poprzez umieszczenie listy kandydatów na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Białymstoku: www.bialystok.sr.gov.pl w zakładce „Oferty pracy”.
 • osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane.
 • po zakończeniu konkursu dokumenty złożone przez kandydatów, którzy:
  - zostaną zakwalifikowani do zatrudnienia będą dołączone do ich akt osobowych,
  - zostaną umieszczeni na liście rezerwowej przechowywane będą przez okres obowiązywania tej listy, nie dłużej niż przez okres jednego roku, a następnie zostaną komisyjnie zniszczone,
  - nie przejdą pozytywnie procedury konkursowej zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu konkursu.
 • w Sądzie Rejonowym w Białymstoku w miesiącu poprzedzającym datę opublikowania ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%. W związku z powyższym zachęcamy osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności, które spełniają wymogi określone w ogłoszeniu do udziału w konkursie.

INFORMACJA z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie terminu i miejsca przeprowadzenia konkursu na stanowisko Audytora wewnętrznego w Sądzie Rejonowym w Białymstoku.

W nawiązaniu do ogłoszenia nr K – 111 – 6 /20 oraz po przeprowadzeniu pierwszego etapu konkursu – selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod kątem spełniania wymogów formalnych przystąpienia do konkursu, do drugiego etapu konkursu zakwalifikowany został Pan Mikołaj Mantur.
Pozostali kandydaci nie spełnili wymogów formalnych wskazanych w ofercie pracy.

Drugi etap konkurs na stanowisko Audytora wewnętrznego w Sądzie Rejonowym w Białymstoku polegał będzie na sprawdzeniu wiedzy z zakresu przepisów prawa zawartych w ogłoszeniu o rekrutacji oraz umiejętności obsługi komputera i odbędzie się w dniu 4 września 2020r.  o godz. 9 00 w  budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku, przy ul. Mickiewicza 103, Sala Konferencyjna  Nr  A 411 (IV piętro, segment A).


INFORMACJA z dnia 07 września 2020 r. w sprawie terminu i miejsca przeprowadzenia trzeciego etapu konkursu dla kandydatów na  stanowisko Audytora wewnętrznego w Sądzie Rejonowym w Białymstoku.

W nawiązaniu do ogłoszenia nr K – 111 – 6 /20 informujemy, iż do trzeciego etapu konkursu zakwalifikowane zostały następujące osoby:

LP Imię i nazwisko - liczba punktów
1. Mikołaj Mantur - 5,5

Trzeci etap konkursu - rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się  w dniu 14 września 2020 r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku, przy ul. Mickiewicza 103, Sala Konferencyjna Nr C011 (parter, blok C).


INFORMACJA Dyrektora Sądu Rejonowego w Białymstoku z dnia 15 września 2020 r. w sprawie wyniku konkursu na stanowisko Audytora wewnętrznego w Sądzie Rejonowym w Białymstoku.

Zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 2 oraz § 10 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 400) informuję, iż propozycja zatrudnienia na stanowisku audytora wewnętrznego w Sądzie Rejonowym w Białymstoku przedstawiona zostanie Panu Mikołajowi Manturowi, który wykazał się wymaganym wykształceniem, wiedzą, doświadczeniem zawodowym oraz predyspozycjami do zatrudnienia na w/w stanowisku oraz otrzymał w konkursie łącznie 15,5 pkt.

 

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. 2020-07-30 14:42 Piotr Mosiejewski
Artykuł został zmieniony. 2020-07-30 14:42 Piotr Mosiejewski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2020-07-30 14:43 Piotr Mosiejewski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2020-07-30 14:44 Piotr Mosiejewski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2020-07-30 14:45 Piotr Mosiejewski Porównanie
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
2020-07-30 14:54 Piotr Mosiejewski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2020-08-27 12:53 Anna Tworkowska Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2020-09-07 11:49 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
2020-09-15 15:22 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2020-09-16 07:35 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2020-10-14 10:04 Anna Tworkowska Porównanie