OGŁOSZENIE Nr K-111-2/21 z dnia 14 kwietnia 2021 r.

Prezes Sądu Rejonowego w Białymstoku ogłasza konkurs na stanowisko: ASYSTENTA SĘDZIEGO

Liczba etatów: 0,75 etatu

miejsce wykonywania pracy: Białystok, ul. Mickiewicza 103

1. Główne obowiązki:

 • sporządzanie projektów orzeczeń;
 • sporządzanie projektów uzasadnień orzeczeń;
 • sporządzanie projektów zarządzeń;
 • analizowanie akt sprawy we wskazanym zakresie;
 • kontrolowanie stanu spraw odroczonych, zawieszonych lub oczekujących na podjęcie czynności przez sędziego albo sąd;
 • zwracanie się do osób i instytucji o nadesłanie informacji lub dokumentów niezbędnych do przygotowania sprawy do rozpoznania;
 • sporządzanie odpowiedzi na pisma niebędące pismami procesowymi;
 • gromadzenie we wskazanym zakresie, orzecznictwa i literatury przydatnej do rozpoznawania spraw lub wykonywania innych zadań powierzonych sędziom w danym wydziale.

* zakres szczegółowych obowiązków i wymagań na tym stanowisku określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 08 listopada 2012 r. w sprawie czynności asystentów sędziów (Dz. U. 2012.1270).

 

2. Wymagania:

 • posiadanie obywatelstwa Rzeczypospolitej Polskiej i korzystanie z pełni praw cywilnych i obywatelskich, ukończenie 24 lat, nieskazitelny charakter;
 • ukończenie wyższych studiów prawniczych w Polsce i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych uznanych w Polsce;
 • umiejętność biegłej obsługi komputera, sumienność, dokładność, dobra organizacja pracy, umiejętność pracy pod presją czasu oraz zaangażowanie;
 • mile widziane doświadczenie zawodowe na stanowisku asystenta sędziego.

 

4. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta sędziego,
 • własnoręcznie sporządzony życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej,
 • oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych na kierunku prawo w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim, albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie zagranicznych studiów wyższych na kierunku prawo uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów,
 • oświadczenie kandydata, że jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 • oświadczenie kandydata, o którym mowa w art. 155 a § 6 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu oraz podpisanie klauzuli informacyjnej dot.  przetwarzania danych osobowych,
 • aktualną fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 • do zgłoszenia kandydat może dołączyć kserokopie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.

 

Każdy dokument musi być podpisany własnoręcznie.

5. Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy składać osobiście lub przesyłać za pośrednictwem poczty w terminie do: 5 maja 2021 r.  

pod adresem:
Sąd Rejonowy w Białymstoku
ul. Mickiewicza 103
15 - 950 Białystok

Biuro Podawcze Sądu Rejonowego w Białymstoku, parter budynku lub za pośrednictwem poczty z dopiskiem na kopercie: KONKURS - ASYSTENT SĘDZIEGO nr K-111-2/21

 

6. Termin i miejsce konkursu:

I etap – weryfikacja dokumentów – 10 maja 2021 r.  
II etap – test oraz praca pisemna –  17 maja 2021 r.  sala C011, parter
III etap – rozmowa kwalifikacyjna – 24 maja 2021 r.  sala C011, parter

 

7. Inne informacje:

 • dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (0-85) 665 65 07.
 • oferty niekompletne lub przesłane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego). Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane.
 • kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną niezwłocznie powiadomieni o terminie i miejscu części pisemnej konkursu – poprzez umieszczenie do dnia 10 maja 2021 r. listy kandydatów na tablicy ogłoszeń w siedzibie sądu, w BIP oraz na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Białymstoku: www.bialystok.sr.gov.pl
 • zgłoszenia nie zakwalifikowane do udziału w konkursie bądź jego dalszej części mogą zostać odebrane w Oddziale Kadr pok. C419 od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:00, w terminie do dnia 30 czerwca 2021r., po tym terminie oferty zostaną komisyjnie zniszczone.
 • po zakończeniu konkursu dokumenty złożone przez kandydatów, którzy:
  - zostaną zakwalifikowani do zatrudnienia będą dołączone do ich akt osobowych,
  - zostaną umieszczeni na liście rezerwowej przechowywane będą przez okres obowiązywania tej listy, nie dłużej niż przez okres jednego roku, a następnie zostaną komisyjnie zniszczone,
  - nie przejdą pozytywnie procedury konkursowej zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu konkursu.

Lista kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Białymstoku.


Lp. Nazwisko Imię
1.  Banel Agnieszka Monika
2.  Baranowska Aleksandra
3.  Bernatowicz Gabriela
4.  Bruszewska Karolina
5.  Czeremczuk Kacper
6.  Daniłowicz Monika Anna
7.  Fiedorowicz Anna Maria
8.  Giełda Magdalena
9.  Grzyb Konrad Wojciech
10. Gutowski Mateusz
11. Jankiewicz Aleksandra
12. Kamińska Kinga
13. Koneczny Filip
14. Kowalczuk Magdalena
15. Lićwinko Małgorzata
16. Marciniak Paulina
17. Michalska Monika
18. Mierzyński Karol
19. Pakuła Joanna
20. Sarosiek Juliusz
21. Tworkowski Karol
22. Wierzejska Sylwia
23. Żochowski Albert

Drugi etap konkursu na stanowisko asystenta sędziego odbędzie się w dniu 17 maja 2021r. o godz. 9:00 w siedzibie Sądu Rejonowego w Białymstoku, przy ul. Mickiewicza 103, Sala konferencyjna C011 (parter, blok C).  
Przed wejściem na salę wymagane będzie okazanie dowodu tożsamości.

Jednocześnie informuję, iż kandydaci, z uwagi na trwający stan epidemiczny:
- przed przystąpieniem do tego etapu konkursu będą zobowiązani do dezynfekcji rąk (środek dezynfekujący zostanie udostępniony w sali);
- proszeni są o posiadanie własnych przyborów pisarskich oraz zakrycie na czas przebywania w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku nosa i ust przy pomocy maseczki.


Informacja z dnia 17 maja 2021 r. w sprawie konkursu na stanowisko asystenta sędziego.       

Wyniki drugiego etapu konkursu na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Białymstoku i informacja o terminie trzeciego etapu

Lp. Nazwisko Imię - ilość punktów (w tym ilość punktów za pracę pisemną)
1.  Baranowska Aleksandra - 21 (1)
2.  Bruszewska Karolina - 23 (9)
3.  Czeremczuk Kacper - 27 (4)
4.  Fiedorowicz Anna Maria - 40 (9)
5.  Giełda Magdalena - 39 (7)
6.  Grzyb Konrad Wojciech - 29 (2)
7.  Gutowski Mateusz - 21 (1)
8.  Jankiewicz Aleksandra - 33 (6)
9.  Kamińska Kinga - 39 (8)
10.  Koneczny Filip - 42 (9)
11.  Kowalczuk Magdalena - 33 (7)
12.  Marciniak Paulina - 42 (9)
13.  Michalska Monika - 44 (9)
14.  Mierzyński Karol - 38 (8)
15.  Pakuła Joanna - 18 (0)
16.  Sarosiek Juliusz - 41 (9)
17.  Tworkowski Karol - 21 (1)
18.  Wierzejska Sylwia - 42 (8)
19.  Żochowski Albert - 31 (7)

Komisja Konkursowa, zgodnie z § 7 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2013 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego (Dz. U. 2013, poz. 1228), dopuściła do udziału w trzecim etapie kandydatów, którzy uzyskali co najmniej 29 punktów, w tym co najmniej 3 punkty z pracy pisemnej, tj.

Lp. Nazwisko Imię
1.  Michalska Monika
2.  Koneczny Filip
3.  Marciniak Paulina
4.  Wierzejska Sylwia
5.  Sarosiek Juliusz
6.  Fiedorowicz Anna Maria
7.  Giełda Magdalena
8.  Kamińska Kinga
9.  Mierzyński Karol
10.  Jankiewicz Aleksandra
11.  Kowalczuk Magdalena
12.  Żochowski Albert

Trzeci etap konkursu, w którym komisja konkursowa sprawdza predyspozycje kandydatów na stanowisko asystenta sędziego, odbędzie się w dniu 24 maja 2021 r. od godz. 900 w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku, przy ul. Mickiewicza 103, sala konferencyjna C 011 (parter, blok C).

Kandydaci zostali podzieleni na grupy odpowiednio jak niżej według podanej wyżej kolejności:
poz. 12-10 od godz. 9.00
poz.  9-8 od godz. 9.30
poz. 7-5 od godz. 10.00
poz. 4-3 od godz. 10.30
poz. 2-1 od godz. 11.00

Niestawiennictwo w ciągu 15 minut od wyznaczonej godziny będzie traktowane jako rezygnacja z udziału w konkursie. Przed przystąpieniem do III etapu konkursu wymagane będzie okazanie dowodu tożsamości.

Jednocześnie informuję, iż kandydaci, z uwagi na trwający stan epidemiczny:

 • przed przystąpieniem do tego etapu konkursu będą zobowiązani do dezynfekcji rąk (środek dezynfekujący zostanie udostępniony w sali);
 • proszeni są o zakrycie na czas przebywania w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku nosa i ust przy pomocy maseczki.

Informacja o wynikach konkursu na stanowisko asystenta sędziego  w Sądzie Rejonowym w Białymstoku.

W dniu 24 maja 2021 r. do III etapu konkursu na stanowisko asystenta sędziego stawiło się dwunastu kandydatów, którzy otrzymali następującą liczbę punktów:

Lp. Nazwisko Imię II-etap III-etap R-ilość punktów razem
1. Michalska Monika II-44 III-8 R-52
2. Koneczny Filip II-42 III-8 R-50
3. Marciniak Paulina II-42 III-4,5 R-46,5
4. Wierzejska Sylwia II-42 III-4 R-46
5. Sarosiek Juliusz II-41 III-5 R-46
6. Fiedorowicz Anna Maria II-40 III-5,5 R-45,5
7. Giełda Magdalena II-39 III-6,5 R-45,5
8. Kamińska Kinga II-39 III-8 R-47
9. Mierzyński Karol II-38 III-5 R-43
10. Jankiewicz Aleksandra II-33 III-5 R-38
11. Kowalczuk Magdalena II-33 III-7 R-40
12. Żochowski Albert II-31 III-5,5 R-36,5

Komisja Konkursowa postanowiła rekomendować Prezesowi Sądu Rejonowego w Białymstoku, do zatrudnienia na stanowisku asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Białymstoku Panią Monikę Michalską, która uzyskała po trzech etapach najwyższą ilość punktów.
Jednocześnie informuję, iż zostanie utworzona lista rezerwowa kandydatów, według kolejności uzyskania najwyższej ilości punktów, w przypadku możliwości zatrudnienia kolejnych osób na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, obowiązująca przez rok od zakończenia konkursu nr K-111-2/21 lub do rozpisania następnego konkursu.

 

Klauzula informacyjna - rekrutacja (Plik docx, 35.58 KB)

Oświadczenia - wzór (Plik doc, 26.50 KB)

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
2021-04-14 15:29 Michał Gadomski
Artykuł został zmieniony. 2021-04-14 15:30 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2021-04-14 15:31 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2021-05-10 14:18 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2021-05-17 15:41 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2021-05-24 14:44 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2021-10-14 11:21 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2021-10-22 14:20 Piotr Mosiejewski Porównanie