OGŁOSZENIE Nr K-1102-8/19 z dnia 8 sierpnia 2019 r.

Dyrektor, w porozumieniu z Prezesem Sądu Rejonowego w Białymstoku ogłasza konkurs na stanowisko:
Specjalisty ds. gospodarczych
pełniącego funkcję Kierownika Oddziału Gospodarczego
w pełnym wymiarze czasu pracy
umowa o pracę na czas określony sześciu miesięcy, z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony
miejsce wykonywania pracy: Białystok, ul. Mickiewicza 103

 

1. Główne zadania wykonywane na stanowisku pracy:

 • planowanie i organizowanie pracy oddziału gospodarczego, bieżący nadzór i kontrola wykonywania zadań przez pracowników oddziału;
 • nadzór nad całością zagadnień związanych z administrowaniem nieruchomościami będącymi w użytkowaniu Sądu Rejonowego w Białymstoku (w tym m.in. w zakresie opłat i podatków, ubezpieczenia nieruchomości i innych składników majątkowych Sądu);
 • prowadzenie książki obiektu budowlanego i dokonywanie wymaganych prawem przeglądów okresowych budynków Sądu Rejonowego;
 • prowadzenie spraw z zakresu ochrony przeciwpożarowej Sądu Rejonowego;
 • prowadzenie spraw remontowych i konserwacyjnych z zakresie ogólnobudowlanym w budynku i na terenie posesji Sądu Rejonowego, w tym prowadzenie ewidencji remontów, zlecanie robót z zakresu konserwacji i remontów,  nadzorowanie sposobu ich wykonania;
 • prowadzenia spraw związanych z wynajmowaniem powierzchni będącej w zarządzie Sądu  i na potrzeby Sądu;
 • planowanie i nadzór nad realizacją zaopatrzenia i wyposażenia sądu;
 • tworzenie rejestru sprzedaży usług i zakupu na potrzeby rozliczeń podatku VAT;
 • przeprowadzanie oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków, kontrola merytoryczna, ocena gospodarności i zgodności z prawem wynikająca z zadań realizowanych przez oddział;
 • prowadzenie spraw z zakresu ochrony i bezpieczeństwa obiektów Sądu Rejonowego;
 • opracowywanie i przeprowadzanie procedur związanych ze zlecaniem podmiotom zewnętrznym usług związanych z bieżącym funkcjonowaniem Sądu;
 • prawidłowe przygotowywanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych;
 • przygotowywanie planu zamówień publicznych;
 • przygotowanie SIWZ oraz wymaganych w ustawie ogłoszeń i zaproszeń, prowadzenie postępowań w sprawie udzielenia zamówień publicznych, udział w pracach komisji, ocenianie ofert, przygotowywanie sprawozdania z udzielonych zamówień;
 • opracowywanie projektów pism dyrektora w zakresie prowadzonych spraw;
 • zastępowanie dyrektora podczas jego nieobecności w zakresie wskazanym w art. 8 pkt 1 ustawy z dn. 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 52 z późn. zm.) tj. wykonywanie zadań administracyjnych polegających na zapewnieniu odpowiednich warunków techniczno-organizacyjnych oraz majątkowych funkcjonowania Sądu, a także dokonywanie czynności z zakresu prawa pracy wobec urzędników i innych pracowników Sądu oraz reprezentowania Skarbu Państwa w zakresie powierzonego mienia i zadań Sądu.