Sąd Rejonowy w Białymstoku jest państwową jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej utworzoną na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 października 2002 roku w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz.U. z 2002 r. Nr 180 poz. 1508 ze zm.). Sąd działa w oparciu o przepisy Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 02 kwietnia 1997 roku (Dz.U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483 ze zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2001r. Nr 98, poz. 1070 ze zm.).

 

Sąd Rejonowy w Białymstoku jest organem państwowym powołany do rozpatrywania i rozstrzygania sporów prawnych w imieniu państwa jako element władzy sądowniczej sprawującej wymiar sprawiedliwości na podstawie Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 roku. Sposób organizacji Sądu reguluje ustawa z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1070 ze zm.) oraz akty wykonawcze: Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 czerwca 2015 roku - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. z 2015 r., poz. 925), Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 roku w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz.Urz. MS z 2003 r. Nr 5, poz. 22 ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 października 2002r. w sprawie trybu sprawowania nadzoru nad działalnością administracyjną sądów (Dz.U. z 2002 r. Nr 187, poz. 1564 ze zm.).

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. 2018-02-23 14:21 Anna Tworkowska