Lista biegłych sądowych okręgu Sądu Okręgowego w Białymstoku oraz lista biegłych sądowych okręgu Sądu Okręgowego w Białymstoku w przedmiocie uzależnienia od alkoholu dostępne są na stronie Sądu Okręgowego w Białymstoku.

 

Listy biegłych sądowych ustanowionych w okręgu Sądu Okręgowego w Białymstoku znajdują się w Biurze Obsługi Interesanta oraz w sekretariatach wydziałów procesowych Sądu Rejonowego w Białymstoku.

Listy biegłych są udostępniane stronom postępowania oraz pełnomocnikom procesowym  w godzinach pracy sekretariatów. Na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005r. - w sprawie biegłych sądowych (Dz.U. Nr 15, poz. 133).

 

Biegłym może być ustanowiona osoba, która:

 • posiada obywatelstwo polskie,
 • ukończyła 25 lat życia,
 • posiada praktyczne i teoretyczne wiadomości specjalne w danej gałęzi nauki, techniki, sztuki, rzemiosła, a także innej umiejętności, dla której ma być ustanowiona,
 • daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków biegłego,
 • wyrazi zgodę na ustanowienie jej biegłym.

 

Dokumenty, które powinien złożyć kandydat na biegłego:

 • Wniosek skierowany do Prezesa Sądu Okręgowego w Białymstoku o ustanowienie biegłym sądowym (należy określić dziedzinę),
 • Życiorys/ CV,
 • Kwestionariusz osobowy,
 • Kserokopia dowodu tożsamości,
 • Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • Inne dokumenty potwierdzające posiadanie szczególnych kwalifikacji zawodowych oraz praktycznych i teoretycznych wiadomości specjalnych z dziedziny, w której osoba ubiega się o ustanowienie biegłym, gdy wniosek składa lekarz powinien mieć I lub II stopień specjalizacji,
 • Opinia i zgoda zakładu pracy,
 • Opinia organizacji zawodowej działającej na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r.- Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U z 2001 r. Nr 79 poz. 855) bądź na podstawie innych ustaw (w przypadku lekarza opinia Okręgowej Izby Lekarskiej),
 • Oświadczenie kandydata, że nie jest przeciwko niemu prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 • Opłata skarbowa w wysokości 10 złotych na konto Urzędu Miejskiego w Białymstoku Departament Finansów.

 

Biegły przedłużający kadencję zobligowany jest do przedłożenia dokumentacji z powyższego wykazu z punktów 1, 3, 7, 8, 9, 10 i 11 oraz wykazania stosownych zaświadczeń, że w ostatnim okresie doskonalił swoje praktyczne i teoretyczne kwalifikacje.

 

Decyzję o ustanowieniu biegłym sądowym lub o odmowie ustanowienia biegłym podejmuje Prezes Sądu Okręgowego w Białymstoku.

W przypadku, gdy przedkładane są kserokopie dokumentów, należy przedstawić oryginały tych dokumentów do potwierdzenia zgodności lub przedłożyć dokumenty urzędowo potwierdzone.

 

Biegłym tłumaczem języka migowego - może być osoba, która ukończyła 21 lat życia oraz posiada „Certyfikat drugi - „T2” - tłumacz przysięgły w zakresie języka migowego” lub tytuł eksperta tego języka wydany przez Polski Związek Głuchych.

 

Biegli w przedmiocie uzależnienia od alkoholurozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. (Dz.U. 2007 nr 250 poz. 1883 z późn. zm.)

 • wniosek w imieniu kandydata składa do Prezesa Sądu Okręgowego w Białymstoku kierownik wojewódzkiego ośrodka terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia lub konsultant wojewódzki w dziedzinie psychiatrii,
 • poza wnioskiem i pisemną zgodą pożądanym byłoby dołączenie do tegoż wniosku kopii dyplomów i zaświadczeń potwierdzających uprawnienia zawodowe kandydata, kwestionariusz osobowy biegłego sądowego, zgodę na przetwarzanie danych osobowych,  oświadczenie kandydata, że nie jest przeciwko niemu prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, opinię zakładu pracy, dowód opłaty w wysokości 10 zł na konto Urzędu Miejskiego w Białymstoku Departament Finansów.
 • w przypadku osób, których dotyczy wniosek o przedłużenie kadencji pożądanym byłoby dołączenie aktualnej opinii zakładu pracy,  oświadczenia kandydata, że nie jest przeciwko niemu prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, dowodu opłaty w wysokości 10 zł na konto Urzędu Miejskiego w Białymstoku Departament Finansów.

 

 Więcej informacji dotyczących biegłych znajdą Państwo na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Białymstoku.

 

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
2018-02-23 20:28 Anna Tworkowska
Artykuł został zmieniony. 2022-06-01 13:34 Anna Tworkowska Porównanie