Uprzejmie prosimy o rozważenie możliwości zamieszczania na pozwach, wnioskach i innych pismach procesowych wnoszonych do Sądu, informacji o nr telefonu lub adresie poczty elektronicznej, o ile wyrażają Państwo zgodę w myśl art. 6 ust.1 lit. a RODO na ich przetwarzanie celem sprawnego kontaktowania się.


Wzory ogólne

 

 • rozszerzenie pdf rozszerzenie doc Apelacja

 • rozszerzenie pdf rozszerzenie doc O sprostowanie oczywistej omyłki sądu

 • rozszerzenie pdf rozszerzenie doc O wydanie prawomocnego postanowienia

 • rozszerzenie pdf rozszerzenie doc O zwolnienie od kosztów sądowych/wyznaczenie pełnomocnika

 • rozszerzenie pdf rozszerzenie doc Pełnomocnictwo do reprezentacji

 • rozszerzenie pdf rozszerzenie doc Zażalenie

 • rozszerzenie pdf rozszerzenie doc O zwrot kosztów noclegu

 • rozszerzenie pdf rozszerzenie doc O zwrot kosztów podróży

 • rozszerzenie pdf rozszerzenie doc O zwrot utraconego zarobku

 • rozszerzenie pdf rozszerzenie doc O wydanie tytułu wykonawczego

 • rozszerzenie pdf rozszerzenie doc O uzasadnienie

 • rozszerzenie pdf rozszerzenie doc O wydanie prawomocnego orzeczenia

 

Więcej formularzy pism procesowych w postępowaniu cywilnym znajdą Państwo na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.


 Wzory dotyczące postępowania cywilnego nieprocesowego

 

 • rozszerzenie pdf rozszerzenie doc O dział spadku

 • rozszerzenie pdf rozszerzenie doc O otwarcie testamentu

 • rozszerzenie pdf rozszerzenie doc O podział majątku wspólnego małżonków

 • rozszerzenie pdf rozszerzenie doc O sprostowanie aktu USC

 • rozszerzenie pdf rozszerzenie doc O stwierdzenie nabycia spadku - po 1 osobie zmarłej

 • rozszerzenie pdf rozszerzenie doc O stwierdzenie nabycia spadku - po 2 osobach zmarłych

 • rozszerzenie pdf rozszerzenie doc Pełnomocnictwo ogólne do stwierdzenia nabycia spadku, gdy upłynęło 6 miesięcy od daty otwarcia spadku

 • rozszerzenie pdf rozszerzenie doc Pełnomocnictwo do złożenia oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku

 • rozszerzenie pdf rozszerzenie doc Podanie o doręczenie odpisu postanowienia

 • rozszerzenie pdf rozszerzenie doc O przyznanie kompensaty

 • rozszerzenie pdf rozszerzenie doc Wzór wykazu inwentarza

 • rozszerzenie pdf rozszerzenie doc O przyjęcie lub odrzucenie spadku

 • rozszerzenie pdf rozszerzenie doc O zniesienie współwłasności

 • rozszerzenie pdf rozszerzenie doc O stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości

 • rozszerzenie pdf rozszerzenie doc Skarga na czynności komornika

 • rozszerzenie pdf rozszerzenie doc Wniosek o wszczęcie egzekucji

Wzory dotyczące postępowania cywilnego procesowego

 

 • rozszerzenie pdf rozszerzenie doc O eksmisję

 • rozszerzenie pdf rozszerzenie doc O zapłatę

 • rozszerzenie pdf rozszerzenie doc O zapłatę odszkodowania

 • rozszerzenie pdf rozszerzenie doc Pozew o przywrócenie posiadania


 Wzory dotyczące spraw z zakresu wydziału pracy i ubezpieczeń społecznych

 

 • rozszerzenie pdf rozszerzenie doc Pozew o przywrócenie do pracy

 • rozszerzenie pdf rozszerzenie doc Pozew o sprostowanie świadectwa pracy

 • rozszerzenie pdf rozszerzenie doc Pozew o uchylenie kary porządkowej

 • rozszerzenie pdf rozszerzenie doc Pozew o ustalenie istnienia stosunku pracy

 • rozszerzenie pdf rozszerzenie doc Pozew o uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne 

 • rozszerzenie pdf rozszerzenie doc Pozew o zadośćuczynienie z tytułu mobbingu

 • rozszerzenie pdf rozszerzenie doc Pozew o zapłatę wynagrodzenia za godziny nadliczbowe

 • rozszerzenie pdf rozszerzenie doc Pozew o zapłatę nagrody jubileuszowej

 • rozszerzenie pdf rozszerzenie doc Pozew o zapłatę odprawy pieniężnej

 • rozszerzenie pdf rozszerzenie doc Sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym

 • rozszerzenie pdf rozszerzenie doc Sprzeciw od wyroku zaocznego

 • rozszerzenie pdf rozszerzenie doc Zarzuty od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym

 • rozszerzenie pdf rozszerzenie doc Wniosek o przywrócenie terminu do dokonania czynności procesowej


 Wzory dotyczące spraw rodzinnych

 

 • rozszerzenie pdf rozszerzenie doc O alimenty

 • rozszerzenie pdf rozszerzenie doc O obniżenie alimentów

 • rozszerzenie pdf rozszerzenie doc O ograniczenie władzy rodzicielskiej

 • rozszerzenie pdf rozszerzenie doc O pozbawienie/zawieszenie władzy rodzicielskiej

 • rozszerzenie pdf rozszerzenie doc O przywrócenie władzy rodzicielskiej

 • rozszerzenie pdf rozszerzenie doc O rozdzielność majątkową

 • rozszerzenie pdf rozszerzenie doc O rozstrzygnięcie w istotnych sprawach dziecka

 • rozszerzenie pdf rozszerzenie doc O uchylenie orzeczenia ograniczenia władzy rodzicielskiej

 • rozszerzenie pdf rozszerzenie doc O umieszczenie w Szpitalu Psychiatrycznym

 • rozszerzenie pdf rozszerzenie doc O ustalenie ojcostwa+alimenty

 • rozszerzenie pdf rozszerzenie doc O ustalenie ustania obowiązku alimentacyjnego

 • rozszerzenie pdf rozszerzenie doc O ustalenie ustania obowiązku leczenia

 • rozszerzenie pdf rozszerzenie doc O zaprzeczenie ojcostwa

 • rozszerzenie pdf rozszerzenie doc O zmianę ograniczenia władzy rodzicielskiej

 • rozszerzenie pdf rozszerzenie doc O zmianę sposobu leczenia

 • rozszerzenie pdf rozszerzenie doc O zwolnienie od przedłożenia dowodu zdolności do zawarcia związku małżeńskiego

 • rozszerzenie pdf rozszerzenie doc O podwyższenie alimentów

 • rozszerzenie pdf rozszerzenie doc O zezwolenie na dokonanie czynności

 • rozszerzenie pdf rozszerzenie doc O ustanowienie kuratora małoletniemu


 Wzory dotyczące rejestru zastawów

 

 • rozszerzenie pdf rozszerzenie doc Wniosek o wpis zastawu rejestrowego do Rejestru Zastawów

 • rozszerzenie pdf rozszerzenie doc Załącznik do wniosku o wpis zastawu rejestrowego

 • rozszerzenie pdf rozszerzenie doc Wniosek o zmianę wpisu w Rejestrze Zastawów

 • rozszerzenie pdf rozszerzenie doc Załącznik do wniosku o zmianę wpisu w Rejestrze Zastawów

 • rozszerzenie pdf rozszerzenie doc Wniosek o wykreślenie zastawu z Rejestru Zastawów

 • rozszerzenie pdf rozszerzenie doc Załącznik do wniosku o wpis zastawu rejestrowego do Rejestru Zastawów

 • rozszerzenie pdf rozszerzenie doc Załącznik do wniosku o zmianę wpisu albo o wykreślenie zastawu z Rejestru Zastawów

 • rozszerzenie pdf rozszerzenie doc Załącznik do wniosku o zmianę wpisu w Rejestrze Zastawów


 Wzory dotyczące spraw karnych

 

 • rozszerzenie pdf rozszerzenie doc Wniosek o udzielenie zezwolenia na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego

 • rozszerzenie pdf rozszerzenie doc Wniosek o wyrażenie zgody o widzenie

 • rozszerzenie pdf rozszerzenie doc Oświadczenie dla osób zamieszkujących wspólnie z osobą starającą się o dozór elektroniczny

 • rozszerzenie pdf rozszerzenie doc Apelacja oskarżyciela posiłkowego

 • rozszerzenie pdf rozszerzenie doc Prywatny akt oskarżenia

 • rozszerzenie pdf rozszerzenie doc Wniosek dowodowy

 • rozszerzenie pdf rozszerzenie doc Wniosek o klauzulę wykonalności wyroku

 • rozszerzenie pdf rozszerzenie doc Wniosek o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności

 • rozszerzenie pdf rozszerzenie doc Wniosek o przywrócenie terminu

 • rozszerzenie pdf rozszerzenie doc Wniosek o rozłożenie na raty należności sądowych

 • rozszerzenie pdf rozszerzenie doc Wniosek o uzasadnienie wyroku

 • rozszerzenie pdf rozszerzenie doc Wniosek o wyrok łączny

 • rozszerzenie pdf rozszerzenie doc Wniosek o zatarcie skazania

 • rozszerzenie pdf rozszerzenie doc Wniosek pokrzywdzonego o naprawienie szkody


 Wzory dotyczące spraw wykroczeniowych

 

 • rozszerzenie pdf rozszerzenie doc Wniosek o wyznaczenie obrońcy z urzędu

 • rozszerzenie pdf rozszerzenie doc Wniosek o odroczenie wykonania kary ograniczenia wolności

 • rozszerzenie pdf rozszerzenie doc Wniosek o zamianę grzywny na pracę społecznie użyteczną

 • rozszerzenie pdf rozszerzenie doc Wniosek o rozłożenie na raty grzywny/kosztów sądowych

 

Podstawowe informacje dla osób ukaranych za wykroczenie


 Wzory dotyczące spraw gospodarczych

 

 • rozszerzenie pdf rozszerzenie doc Wzór zgłoszenia wierzytelności

 • rozszerzenie pdf rozszerzenie doc Wniosek dłużnika o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności

 • rozszerzenie pdf rozszerzenie doc Wniosek wierzyciela o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej

 • rozszerzenie pdf rozszerzenie doc Wniosek dłużnika o otwarcie postępowania o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli

 

Podstawowe informacje dotyczące spraw gospodarczych

Informacja dotycząca wniosków upadłościowych i restrukturyzacyjnych

Informacja dotycząca zgłoszenia wierzytelności

Informacja dotycząca ogłoszenia upadłości


Na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości dostępne są wzory i formularze pism sądowych: https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/formularze oraz broszury i publikacje: https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/broszury-i-publikacje.

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. 2018-03-23 19:53 Anna Tworkowska
Artykuł został zmieniony. 2018-11-05 08:36 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2019-01-08 13:25 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2020-03-19 18:40 Anna Tworkowska Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2020-03-19 18:45 Anna Tworkowska Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2020-04-30 10:57 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2020-10-20 12:52 Anna Tworkowska Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2020-10-20 12:53 Anna Tworkowska Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2020-11-02 12:44 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2020-11-03 14:20 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2020-11-05 11:33 Anna Tworkowska Porównanie