Wzory ogólne

 

 • pdf icon word icon Apelacja

 • pdf icon word icon O sprostowanie oczywistej omyłki sądu

 • pdf icon word icon O wydanie prawomocnego postanowienia

 • pdf icon word icon O zwolnienie od kosztów sądowych/wyznaczenie pełnomocnika

 • pdf icon word icon Pełnomocnictwo do reprezentacji

 • pdf icon word icon Zażalenie

 • pdf icon word icon O zwrot kosztów noclegu

 • pdf icon word icon O zwrot kosztów podróży

 • pdf icon word icon O zwrot utraconego zarobku

 • pdf icon word icon O wydanie tytułu wykonawczego

 • pdf icon word icon O uzasadnienie

 • pdf icon word icon O wydanie prawomocnego orzeczenia

 

Więcej formularzy pism procesowych w postępowaniu cywilnym znajdą Państwo na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.


 Wzory dotyczące postępowania cywilnego nieprocesowego

 

 • pdf icon word icon O dział spadku

 • pdf icon word icon O otwarcie testamentu

 • pdf icon word icon O podział majątku wspólnego małżonków

 • pdf icon word icon O sprostowanie aktu USC

 • pdf icon word icon O stwierdzenie nabycia spadku - po 1 osobie zmarłej

 • pdf icon word icon O stwierdzenie nabycia spadku - po 2 osobach zmarłych

 • pdf icon word icon Pełnomocnictwo ogólne do stwierdzenia nabycia spadku, gdy upłynęło 6 miesięcy od daty otwarcia spadku

 • pdf icon word icon Pełnomocnictwo do złożenia oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku

 • pdf icon word icon Podanie o doręczenie odpisu postanowienia

 • pdf icon word icon O przyznanie kompensaty

 • pdf icon word icon Wzór wykazu inwentarza

 • pdf icon word icon O przyjęcie lub odrzucenie spadku

 • pdf icon word icon O zniesienie współwłasności

 • pdf icon word icon O stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości

 • pdf icon word icon Skarga na czynności komornika

 • pdf icon word icon Wniosek o wszczęcie egzekucji

Wzory dotyczące postępowania cywilnego procesowego

 

 • pdf icon word icon O eksmisję

 • pdf icon word icon O zapłatę

 • pdf icon word icon O zapłatę odszkodowania

 • pdf icon word icon Pozew o przywrócenie posiadania


 Wzory dotyczące spraw z zakresu wydziału pracy i ubezpieczeń społecznych

 

 • pdf icon word icon Pozew o przywrócenie do pracy

 • pdf icon word icon Pozew o sprostowanie świadectwa pracy

 • pdf icon word icon Pozew o uchylenie kary porządkowej

 • pdf icon word icon Pozew o ustalenie istnienia stosunku pracy

 • pdf icon word icon Pozew o uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne 

 • pdf icon word icon Pozew o zadośćuczynienie z tytułu mobbingu

 • pdf icon word icon Pozew o zapłatę wynagrodzenia za godziny nadliczbowe

 • pdf icon word icon Pozew o zapłatę nagrody jubileuszowej

 • pdf icon word icon Pozew o zapłatę odprawy pieniężnej

 • pdf icon word icon Sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym

 • pdf icon word icon Sprzeciw od wyroku zaocznego

 • pdf icon word icon Zarzuty od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym

 • pdf icon word icon Wniosek o przywrócenie terminu do dokonania czynności procesowej


 Wzory dotyczące spraw rodzinnych

 

 • pdf icon word icon O alimenty

 • pdf icon word icon O obniżenie alimentów

 • pdf icon word icon O ograniczenie władzy rodzicielskiej

 • pdf icon word icon O pozbawienie/zawieszenie władzy rodzicielskiej

 • pdf icon word icon O przywrócenie władzy rodzicielskiej

 • pdf icon word icon O rozdzielność majątkową

 • pdf icon word icon O rozstrzygnięcie w istotnych sprawach dziecka

 • pdf icon word icon O uchylenie orzeczenia ograniczenia władzy rodzicielskiej

 • pdf icon word icon O umieszczenie w Szpitalu Psychiatrycznym

 • pdf icon word icon O ustalenie ojcostwa+alimenty

 • pdf icon word icon O ustalenie ustania obowiązku alimentacyjnego

 • pdf icon word icon O ustalenie ustania obowiązku leczenia

 • pdf icon word icon O zaprzeczenie ojcostwa

 • pdf icon word icon O zmianę ograniczenia władzy rodzicielskiej

 • pdf icon word icon O zmianę sposobu leczenia

 • pdf icon word icon O zwolnienie od przedłożenia dowodu zdolności do zawarcia związku małżeńskiego

 • pdf icon word icon O podwyższenie alimentów

 • pdf icon word icon O zezwolenie na dokonanie czynności

 • pdf icon word icon O ustanowienie kuratora małoletniemu


 Wzory dotyczące rejestru zastawów

 

 • pdf icon word icon Wniosek o wpis zastawu rejestrowego do Rejestru Zastawów

 • pdf icon word icon Załącznik do wniosku o wpis zastawu rejestrowego

 • pdf icon word icon Załącznik do wniosku o wpis zastawu rejestrowego

 • pdf icon word icon Załącznik do wniosku o zmianę wpisu w Rejestrze Zastawów

 • pdf icon word icon Wniosek o wykreślenie zastawu z Rejestru Zastawów

 • pdf icon word icon Załącznik do wniosku o wpis zastawu rejestrowego do Rejestru Zastawów

 • pdf icon word icon Załącznik do wniosku o zmianę wpisu albo o wykreślenie zastawu z Rejestru Zastawów

 • pdf icon word icon Załącznik do wniosku o zmianę wpisu w Rejestrze Zastawów


 Wzory dotyczące spraw karnych

 

 • pdf icon word icon Wniosek o udzielenie zezwolenia na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego

 • pdf icon word icon Wniosek o wyrażenie zgody o widzenie

 • pdf icon word icon Oświadczenie dla osób zamieszkujących wspólnie z osobą starającą się o dozór elektroniczny

 • pdf icon word icon Apelacja oskarżyciela posiłkowego

 • pdf icon word icon Prywatny akt oskarżenia

 • pdf icon word icon Wniosek dowodowy

 • pdf icon word icon Wniosek o klauzulę wykonalności wyroku

 • pdf icon word icon Wniosek o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności

 • pdf icon word icon Wniosek o przywrócenie terminu

 • pdf icon word icon Wniosek o rozłożenie na raty należności sądowych

 • pdf icon word icon Wniosek o uzasadnienie wyroku

 • pdf icon word icon Wniosek o wyrok łączny

 • pdf icon word icon Wniosek o zatarcie skazania

 • pdf icon word icon Wniosek pokrzywdzonego o naprawienie szkody


 Wzory dotyczące spraw wykroczeniowych

 

 • pdf icon word icon Wniosek o wyznaczenie obrońcy z urzędu

 • pdf icon word icon Wniosek o odroczenie wykonania kary ograniczenia wolności

 • pdf icon word icon Wniosek o zamianę grzywny na pracę społecznie użyteczną

 • pdf icon word icon Wniosek o rozłożenie na raty grzywny/kosztów sądowych

 

Podstawowe informacje dla osób ukaranych za wykroczenie


 Wzory dotyczące spraw gospodarczych

 

 • pdf icon word icon Wzór zgłoszenia wierzytelności

 • pdf icon word icon Wniosek dłużnika o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności

 • pdf icon word icon Wniosek wierzyciela o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej

 • pdf icon word icon Wniosek dłużnika o otwarcie postępowania o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli

 

Podstawowe informacje dotyczące spraw gospodarczych

Informacja dotycząca wniosków upadłościowych i restrukturyzacyjnych

Informacja dotycząca zgłoszenia wierzytelności

Informacja dotycząca ogłoszenia upadłości


Na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości dostępne są wzory i formularze pism sądowych: https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/formularze oraz broszury i publikacje: https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/broszury-i-publikacje.

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. 2018-03-23 19:53 Anna Tworkowska
Artykuł został zmieniony. 2018-11-05 08:36 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2019-01-08 13:25 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2020-03-19 18:40 Anna Tworkowska Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2020-03-19 18:45 Anna Tworkowska Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2020-04-30 10:57 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2020-10-20 12:52 Anna Tworkowska Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2020-10-20 12:53 Anna Tworkowska Porównanie