OGŁOSZENIE Nr K-0741-29/18 z dnia 21 maja 2018 r. Dyrektora Sądu Rejonowego w Białymstoku dotyczące naboru na płatną praktykę absolwencką w Sądzie Rejonowym w Białymstoku.

Dyrektor, w uzgodnieniu z Prezesem Sądu Rejonowego w Białymstoku, ogłasza nabór na odpłatną praktykę absolwencką organizowaną na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 lipca 2009r. o praktykach absolwenckich (Dz.U. Nr 127, poz. 1052 z późn. zm.)
Liczba miejsc: 4 (Archiwum zakładowe, III Wydział Karny, IX Wydział Ksiąg Wieczystych, XII Wydział Gospodarczy KRS)
Okres trwania praktyki: do 3 miesięcy (w wymiarze 20-40 godzin tygodniowo)

Nabór przeprowadzi Komisja powołana przez Dyrektora Sądu Rejonowego w Białymstoku w dwóch etapach:

 • selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych,
 • rozmowy kwalifikacyjnej i sprawdzenia umiejętności obsługi komputera.


Program praktyki absolwenckiej:
1. rejestracja wpływających pism w systemie informatycznym;
2. wysyłanie i podkładanie korespondencji;
3. wprowadzanie danych do systemu informatycznego, przetwarzanie danych w postaci elektronicznej;
4. wprowadzanie do systemu komputerowego „Archiwum” spisów zdawczo – odbiorczych akt
5. uczestnictwo w rozprawach.

Wymagania:

 • wykształcenie średnie ogólnokształcące (preferowane wykształcenie wyższe, w szczególności prawo, administracja, ekonomia, zarządzanie);
 • nie ukończenie w dniu rozpoczęcia praktyki 30 roku życia;
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych, nieposzlakowanej opinii;
 • niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe oraz brak prowadzonych wobec kandydata postępowań o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

oraz

 • komunikatywność;
 • umiejętność bardzo dobrej obsługi komputera;
 • umiejętność organizowania własnej pracy;
 • umiejętność pracy w zespole.


Wykaz dokumentów:
1. podanie do Dyrektora Sądu Rejonowego w Białymstoku o przyjęcie na praktykę absolwencką z podaniem dokładnego adresu zamieszkania i numeru telefonu kontaktowego);
2. Curriculum vitae;
3. kopia odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych;
4. oświadczenie kandydata dotyczące:
    a) pełnej zdolności do czynności prawnych oraz niekaralności (druk w załączeniu);
    b) oświadczenie dotyczące dowodu osobistego (druk w załączeniu);
    c) wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata do celów przeprowadzanego naboru (druk w załączeniu);
    d) oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe (druk w załączeniu).


Dokumenty należy składać osobiście w terminie do dnia 4.06.2018 r.  
Sąd Rejonowy w Białymstoku
ul. Mickiewicza 103
15 - 950 Białystok
Oddział Kadr Sądu Rejonowego w Białymstoku
II piętro, blok C, pokój C225, w godzinach urzędowania sądu tj. od poniedziałku do piątku 7:30-15:30

Inne informacje:

 • Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (0-85) 665 6507;
 • Informacja dotycząca zakwalifikowania kandydatów do drugiego etapu naboru oraz termin i miejsce rozmowy kwalifikacyjnej zamieszczone zostanie na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Białymstoku www.bialystok.sr.gov.pl w zakładce „Oferty pracy”.

 

OGŁOSZENIE Nr K-1102-5/18 z dnia 30 kwietnia 2018 r.

Dyrektor, w porozumieniu z Prezesem Sądu Rejonowego w Białymstoku ogłasza konkurs na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Białymstoku w pełnym wymiarze czasu pracy

miejsce wykonywania pracy: Białystok, ul. Mickiewicza 103

 

1. Główne obowiązki:

 • protokołowanie na rozprawach sądowych,
 • terminowe i prawidłowe wykonywanie zarządzeń sędziego,
 • wszystkie czynności związane z prowadzeniem akt sądowych oraz urządzeń służących do rejestrowania,
 • wysyłanie wezwań, postanowień i odpisów,
 • wykonywanie innych czynności przewidzianych w regulaminie urzędowania sądów powszechnych oraz zleconych przez przełożonych.

 

2. Wymagania konieczne:

 • umiejętność obsługi komputera, w tym biegłego pisania
 • znajomość techniki pracy biurowej,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • nieposzlakowana opinia,
 • niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 • wykształcenie co najmniej średnie oraz zdany egzamin maturalny.

 

3. Wymagania dodatkowe:

 • wykształcenie wyższe – ukończone studia co najmniej pierwszego stopnia i uzyskany tytuł zawodowy, preferowane prawnicze lub administracyjne
 • znajomość ustawy z dn. 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 23 z późn. zm.)
 • znajomość rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. – Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. 2015, poz. 2316 z późn. zm.),
 • znajomość ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 577 z późn. zm.),
 • doświadczenie zawodowe,
 • wysoki poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej,
 • zdolność analitycznego myślenia,
 • komunikatywność,
 • umiejętność pracy w zespole, sumienność, dokładność, dobra organizacja pracy oraz zaangażowanie,
 • odporność na stres.

 

Prezes Sądu Rejonowego w Białymstoku informuje o możliwości odbycia praktyk studenckich w tutejszym Sądzie.

1. Praktyki studenckie odbywają się na podstawie umowy o praktykę/o porozumienie zawarte pomiędzy uczelnią a Sądem Rejonowym w Białymstoku. Osoby studiujące na uczelniach wyższych, mogą ubiegać się o uzyskanie zgody na odbycie praktyki studenckiej w Sądzie Rejonowym w Białymstoku. W tym celu należy złożyć podanie do Prezesa Sądu Rejonowego w Białymstoku z prośbą o wyrażenie zgody na odbycie praktyki studenckiej.

 • podanie winno zawierać dane kontaktowe (nr telefonu, adres mailowy) oraz być podpisane przez wnioskodawcę;
 • do podania, jeśli jest to konieczne, należy dołączyć dokumenty, które wystawia lub których podpisania wymaga uczelnia (np. skierowanie, umowa/porozumienie);
 • do podania należy załączyć zaświadczenie z uczelni o statusie studenta oraz program praktyki;
 • dokumenty należy złożyć z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem w stosunku do terminu planowanej praktyki;
 • dokumenty należy składać osobiście w Biurze Podawczym Sądu Rejonowego w Białymstoku.