OGŁOSZENIE Nr K-0741-52/18 z dnia 13 września 2018 r. Dyrektora Sądu Rejonowego w Białymstoku dotyczące naboru na płatną praktykę absolwencką w Sądzie Rejonowym w Białymstoku.

Dyrektor, w uzgodnieniu z Prezesem Sądu Rejonowego w Białymstoku, ogłasza nabór na odpłatną praktykę absolwencką organizowaną na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 lipca 2009r. o praktykach absolwenckich (Dz.U. Nr 127, poz. 1052 z późn. zm.)

Liczba miejsc: 4 (Archiwum zakładowe, Archiwum Ksiąg Wieczystych, Wydział Cywilny, Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych)
Okres trwania praktyki: do 3 miesięcy (w wymiarze 20-40 godzin tygodniowo)

 

Nabór przeprowadzi Komisja powołana przez Dyrektora Sądu Rejonowego w Białymstoku w dwóch etapach:

 • selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych,
 • rozmowy kwalifikacyjnej i sprawdzenia umiejętności obsługi komputera.

 

Program praktyki absolwenckiej:

 • rejestracja wpływających pism w systemie informatycznym;
 • wysyłanie i podkładanie korespondencji;
 • wprowadzanie danych do systemu informatycznego, przetwarzanie danych w postaci elektronicznej;
 • wprowadzanie do systemu komputerowego „Archiwum” spisów zdawczo – odbiorczych akt;
 • uczestnictwo w rozprawach.

OGŁOSZENIE Nr K-1102-7/18 z dnia 26 lipca 2018 r.

Dyrektor, w porozumieniu z Prezesem Sądu Rejonowego w Białymstoku ogłasza konkurs na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Białymstoku w pełnym wymiarze czasu pracy

miejsce wykonywania pracy: Białystok, ul. Mickiewicza 103


1. Główne obowiązki:

 • protokołowanie na rozprawach sądowych,
 • terminowe i prawidłowe wykonywanie zarządzeń sędziego,
 • wszystkie czynności związane z prowadzeniem akt sądowych oraz urządzeń służących do rejestrowania,
 • wysyłanie wezwań, postanowień i odpisów,
 • wykonywanie innych czynności przewidzianych w regulaminie urzędowania sądów powszechnych oraz zleconych przez przełożonych.

 

2. Wymagania konieczne:

 • umiejętność obsługi komputera, w tym biegłego pisania,
 • znajomość techniki pracy biurowej,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • nieposzlakowana opinia,
 • niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 • wykształcenie co najmniej średnie oraz zdany egzamin maturalny.

OGŁOSZENIE Nr K-0741-41/18 z dnia 5 lipca 2018 r. Dyrektora Sądu Rejonowego w Białymstoku dotyczące naboru na płatną praktykę absolwencką w Sądzie Rejonowym w Białymstoku.

Dyrektor, w uzgodnieniu z Prezesem Sądu Rejonowego w Białymstoku, ogłasza nabór na odpłatną praktykę absolwencką organizowaną na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 lipca 2009r. o praktykach absolwenckich (Dz.U. Nr 127, poz. 1052 z późn. zm.)

Liczba miejsc: 2 (Wydział Cywilny, Wydział Rodzinny i Nieletnich)
Okres trwania praktyki: do 3 miesięcy (w wymiarze 20-40 godzin tygodniowo)

 

Nabór przeprowadzi Komisja powołana przez Dyrektora Sądu Rejonowego w Białymstoku w dwóch etapach:

 • selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych,
 • rozmowy kwalifikacyjnej i sprawdzenia umiejętności obsługi komputera.

 

Program praktyki absolwenckiej:

 • rejestracja wpływających pism w systemie informatycznym;
 • wysyłanie i podkładanie korespondencji;
 • wprowadzanie danych do systemu informatycznego, przetwarzanie danych w postaci elektronicznej;
 • wprowadzanie do systemu komputerowego „Archiwum” spisów zdawczo – odbiorczych akt;
 • uczestnictwo w rozprawach.

OGŁOSZENIE Nr K-1102-6/18 z dnia 22 czerwca 2018 r.

Dyrektor, w porozumieniu z Prezesem Sądu Rejonowego w Białymstoku ogłasza konkurs na staż urzędniczy w Archiwum Zakładowym w Sądzie Rejonowym w Białymstoku.
Liczba wolnych stanowisk pracy – 1 etat w pełnym wymiarze czasu pracy. Miejsce wykonywania pracy: Białystok, ul. Mickiewicza 103.

 

1. Główne obowiązki:

 • obsługa systemu elektronicznego SAWA,
 • wprowadzanie do programu elektronicznego Archiwum Akt spisów zdawczo-odbiorczych,
 • czynności związane z podejmowaniem i podkładaniem akt archiwalnych,
 • przygotowywanie i porządkowanie akt do przekazania Archiwum Państwowemu,
 • sporządzanie dokumentacji niearchiwalnej do zniszczenia,
 • konserwacja akt archiwalnych,
 • wykonywanie innych czynności zleconych przez Kierownika Archiwum.

 

2. Wymagania konieczne:

 • umiejętność obsługi komputera,
 • znajomość techniki pracy biurowej,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • nieposzlakowana opinia,
 • niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 • wykształcenie co najmniej średnie oraz zdany egzamin maturalny.

Prezes Sądu Rejonowego w Białymstoku informuje o możliwości odbycia praktyk studenckich w tutejszym Sądzie.

1. Praktyki studenckie odbywają się na podstawie umowy o praktykę/o porozumienie zawarte pomiędzy uczelnią a Sądem Rejonowym w Białymstoku. Osoby studiujące na uczelniach wyższych, mogą ubiegać się o uzyskanie zgody na odbycie praktyki studenckiej w Sądzie Rejonowym w Białymstoku. W tym celu należy złożyć podanie do Prezesa Sądu Rejonowego w Białymstoku z prośbą o wyrażenie zgody na odbycie praktyki studenckiej.

 • podanie winno zawierać dane kontaktowe (nr telefonu, adres mailowy) oraz być podpisane przez wnioskodawcę;
 • do podania, jeśli jest to konieczne, należy dołączyć dokumenty, które wystawia lub których podpisania wymaga uczelnia (np. skierowanie, umowa/porozumienie);
 • do podania należy załączyć zaświadczenie z uczelni o statusie studenta oraz program praktyki;
 • dokumenty należy złożyć z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem w stosunku do terminu planowanej praktyki;
 • dokumenty należy składać osobiście w Biurze Podawczym Sądu Rejonowego w Białymstoku.