Sąd Rejonowy w Białymstoku jest państwową jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej utworzoną na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 października 2002 roku w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz.U. z 2002 r. Nr 180 poz. 1508 ze zm.). Sąd działa w oparciu o przepisy Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 02 kwietnia 1997 roku (Dz.U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483 ze zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2001r. Nr 98, poz. 1070 ze zm.).

 

Sąd Rejonowy w Białymstoku jest organem państwowym powołany do rozpatrywania i rozstrzygania sporów prawnych w imieniu państwa jako element władzy sądowniczej sprawującej wymiar sprawiedliwości na podstawie Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 roku. Sposób organizacji Sądu reguluje ustawa z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1070 ze zm.) oraz akty wykonawcze: Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 czerwca 2015 roku - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. z 2015 r., poz. 925), Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 roku w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz.Urz. MS z 2003 r. Nr 5, poz. 22 ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 października 2002r. w sprawie trybu sprawowania nadzoru nad działalnością administracyjną sądów (Dz.U. z 2002 r. Nr 187, poz. 1564 ze zm.).

 

Sąd Rejonowy w Białymstoku dysponuje na zasadzie trwałego zarządu nieruchomością zabudowaną o powierzchni 5,0021 ha oraz budynkiem o powierzchni 17 053 m2.

 

Kontrolę zarządczą wprowadziła ustawa z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.). Dotyczy ona sektora finansów publicznych, w tym sądów.

Kontrolę zarządczą stanowi ogół działań podejmowanych dla realizacji celów i zadań jednostki w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy.

Poniższe linki otwierają się w nowym oknie przeglądarki.


Plany działalności Sądu Rejonowego w Białymstoku:


Oświadczenia o stanach kontroli zarządczej:


Sprawozdania z wykonania  planu działalności Sądu Rejonowego w Białymstoku:

 

Zgodnie z § 122 pkt 9 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. 2022 r., poz. 2514 t.j) zamieszczamy sprawozdania statystyczne dotyczące działalności Sądu Rejonowego w Białymstoku sporządzone w ramach programu badań statystycznych statystyki publicznej.

Poniższe linki otwierają się w nowym oknie przeglądarki.

2023 rok


I półrocze 2023 roku


2022 rok


I półrocze 2022 roku


2021 rok


I półrocze 2021 roku


2020 rok


I półrocze 2020 roku


2019 rok


I półrocze 2019 roku


2018 rok


I półrocze 2018 roku


2017 rok


I półrocze 2017 roku


2016 rok


 I półrocze 2016 roku 


2015 rok


 I półrocze 2015 roku

 

Zgodnie z § 34 ust. 9 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 września 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1911) Sąd Rejonowy w Białymstoku publikuje sprawozdania finansowe.

Poniższe linki otwierają się w nowym oknie przeglądarki

 

Sprawozdania finansowe za 2023 rok:


Sprawozdania finansowe za 2022 rok:


Sprawozdania finansowe za 2021 rok:


Sprawozdania finansowe za 2020 rok:


Sprawozdania finansowe za 2019 rok:


Sprawozdania finansowe za 2018 rok: