Informujemy, że Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło projekt informatyczny Nowa Księga Wieczysta, w ramach którego istnieje przeglądarka ksiąg wieczystych. Umożliwia ona bezpośredni wgląd do ksiąg wieczystych w sądach w których wdrożono system informatyczny zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych.

Informacje ogólne, instrukcję korzystania z przeglądarki ksiąg wieczystych, odpowiedzi na pytania oraz formularze wniosków znajdą Państwo na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości pod adresem: ekw.ms.gov.pl.

 

Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło elektroniczny dostęp do Krajowego Rejestru Sądowego oraz wyszukiwarkę podmiotów w Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

W wyszukiwarce możliwe jest odnalezienie zarejestrowanego podmiotu według: numeru KRS, numeru REGON, numeru NIP lub nazwy podmiotu.

 

Krajowy Rejestr Sądowy Krajowy został utworzony w oparciu o ustawę z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz.U. z 2007 roku Nr 168, poz. 1186 ze zm.) i funkcjonuje od dnia 01.01.2001 roku.

 

Składa się on z trzech osobnych rejestrów:

 • rejestru przedsiębiorców,
 • rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
 • rejestru dłużników niewypłacalnych.

 

Zadaniem Krajowego Rejestru Sądowego jest powszechne udostępnienie szybkiej i niezawodnej informacji o statusie prawnym zarejestrowanego podmiotu, najważniejszych elementach jego sytuacji finansowej oraz sposobie jego reprezentowania. Informację tę udostępnia się w formie odpisu, wyciągu lub odpowiedniego zaświadczenia w ekspozyturach Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego na terenie całego kraju.

 

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości w zakładce Elektroniczny dostęp do Krajowego Rejestru Sądowego

 

Informujemy, iż sprawozdania finansowe do Krajowego Rejestru Sądowego można składać poprzez zgłoszenie do Repozytorium Dokumentów Finansowych bez uiszczania opłat. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości https://ekrs.ms.gov.pl.

 

Internetowy Portal Informacyjny Sądu Rejonowego w Białymstoku (zwany Portalem Informacyjnym) jest serwisem, który ma na celu ułatwienie podmiotom upoważnionym i uprawnionym w myśl obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności stronom postępowania i ich pełnomocnikom, a także sędziom i prokuratorom dostępu do informacji o stanie spraw i o czynnościach podejmowanych w sprawie, jakie znajdują się w oprogramowaniu wspomagającym biurowość sądową w sprawach rozpoznawanych przed Sądem Rejonowego w Białymstoku.

Aby zostać użytkownikiem Portalu Informacyjnego, należy zarejestrować się wypełniając „Wniosek o rejestrację konta”, który jest dostępny na stronie głównej serwisu. Weryfikacja danych odbywa się w Biurze Obsługi Interesanta Sądu Rejonowego w Białymstoku poprzez porównanie danych podanych we wniosku z ważnym dokumentem tożsamości, a w przypadku profesjonalnego pełnomocnika również z legitymacją potwierdzającą wykonywanie zawodu prawniczego. Weryfikacja danych kończy się aktywacją konta oraz wydrukowaniem przez pracowników Biura Obsługi Interesanta potwierdzenia założenia konta zawierającego login i hasło, które otrzymuje użytkownik.

Zasady funkcjonowania i warunki korzystania z Portalu Informacyjnego Sądu Rejonowego w Białymstoku szczegółowo określa Regulamin, opublikowany na stronie serwisu.

 

Portal Informacyjny jest dostępny pod adresem http://portal.bialystok.sa.gov.pl.
 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) jest dostępnym publicznie środkiem komunikacji elektronicznej służącym do wnoszenia pism w formie elektronicznej do Sądu Rejonowego w Białymstoku przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci Internet. Sąd Rejonowy w Białymstoku udostępnia Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na platformie ePUAP - aby z niej skorzystać należy kliknąć w poniższy odnośnik:
Elektroniczna Skrzynka Podawcza Sądu Rejonowego w Białymstoku


I. Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 roku w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz.U.05.200.1651) oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 listopada 2006 roku w sprawie sporządzania i doręczania pism w formie dokumentów elektronicznych (Dz.U.06.227.1664) możliwe jest wnoszenie pism w formie dokumentów elektronicznych do Sądu Rejonowego w Białymstoku, za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP.

 

Możliwość wnoszenia pism w formie dokumentów elektronicznych do Sądu Rejonowego w Białymstoku:

 • dotyczy wyłącznie składania pism w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego (ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Dz.U. 00.98.1071 z późn. zm.),
 • nie dotyczy pism procesowych, w tym m.in. pozwów, wniosków i wszelkich oświadczeń.

 

II. W obecnym stanie prawnym pismo procesowe wniesione drogą elektroniczną nie wywołuje skutków prawnych.

 

III. W celu wniesienia pisma w formie dokumentu elektronicznego do Sądu Rejonowego w Białymstoku niezbędne jest:

 • posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP (założenie konta jest bezpłatne),
 • posiadanie bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub posiadanie profilu zaufanego na platformie ePUAP,
 • wypełnienie formularza udostępnionego w "Elektronicznej skrzynce podawczej Sądu Rejonowego w Białymstoku" na platformie ePUAP.

 

IV. Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Sądu Rejonowego w Białymstoku:

 • Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes lub aktualnym, ważnym profilem zaufanym.
 • Akceptowalne formaty załączników to:
  ◦DOC, RTF, TXT, ODT
  ◦XLS, ODS, CSV
  ◦GIF, TIF, BMP, JPG
  ◦PDF
 • Całkowita wielkość dokumentów wraz z załącznikami nie może przekroczyć 3,5 MB.
  Dokumenty oraz załączniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

 

V. Zgodnie z art. 5.2 ustawy z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (Dz.U.01.130.1450 z późn. zm.): "dane w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej".

 

VI. Chcąc uzyskać kwalifikowany podpis elektroniczny należy zgłosić się do jednego z kwalifikowanych polskich centrów certyfikacji, których rejestr dostępny jest na stronie Narodowego Centrum Certyfikacji.

Chcąc uzyskać profil zaufany na platformie ePUAP należy zalogować się na swoje konto i wypełnić wniosek dostępny w zakładce "Profil Zaufany".

 

Elektroniczne postępowanie upominawcze (EPU)  obsługuje XVI Wydział Cywilny Sądu Rejonowego w Lublinie. System służy do:

 • wnoszenia pozwów o zapłatę w formie elektronicznej,
 • elektronicznej komunikacji stron postępowania z sądem poprzez wnoszenie pism procesowych w postaci elektronicznej i odbióru doręczeń elektronicznych,
 • uzyskiwania wglądu do elektronicznych akt sprawy,
 • weryfikacji treści elektronicznych nakazów zapłaty i klauzul wykonalności.

 

Nakaz zapłaty wydany w elektronicznym postępowaniu upominawczym ma postać wyłącznie elektroniczną i jest dostępny w systemie teleinformatycznym e-sądu po podaniu unikalnego kodu nakazu (20 znakowego) umieszczonego w lewym górnym rogu wydruku weryfikacyjnego.

Klauzula wykonalności wydana w elektronicznym postępowaniu upominawczym ma postać wyłącznie elektroniczną i jest dostępna zawsze wraz z nakazem zapłaty, do którego została wydana. System teleinformatyczny e-sądu dostępny jest pod adresem: www.e-sad.gov.pl.