Opłaty za wydanie odpisu, zaświadczenia, informacji lub wyciągu z Ekspozytury Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych, Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestru Zastawów działających przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku można dokonać poprzez:


Odpis, wyciąg lub zaświadczenia z Księgi Wieczystej:

 • KW-ODPIS Wniosek o wydanie odpisu księgi wieczystej/wyciągu z księgi wieczystej/zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej
  - odpis zwykły – 30 zł
  - odpis zupełny – 60 zł
  - zaświadczenie o zamknięciu księgi – 10 zł
  - za wyciąg z jednego działu księgi wieczystej – 15zł
  - za wyciąg z dwóch działów księgi wieczystej – 20zł
  - za wyciąg z trzech działów księgi wieczystej – 25zł
  - za wyciąg z czterech działów księgi wieczystej – 30zł

Ekspozytura wydaje odpisy/wyciągi/zaświadczenia z KW bezpośrednio oraz korespondencyjnie.


Udzielenie informacji, wydanie odpisu, wyciągu lub zaświadczenia z Krajowego Rejestru Sądowego:

 • CI KRS-CDN Wniosek o wydanie zaświadczenia, że podmiot nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych -15 zł
 • CI KRS-CDO Wniosek o wydanie odpisu z Rejestru Dłużników Niewypłacalnych:
  - odpis aktualny – 30 zł
  - odpis zupełny – 60 zł
 • CI KRS-CDT Wniosek o wydanie zaświadczenia, że podmiot jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych -15 zł
 • CI KRS-COD Wniosek o wydanie odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego:
  - odpis aktualny – 30 zł
  - odpis zupełny – 60 zł
 • CI KRS-CWY Wniosek o wydanie wyciągu z Krajowego Rejestru Sądowego: dział pierwszy – 10 zł, a za każdy następny – 5 zł
 • CI KRS-CZN Wniosek o wydanie zaświadczenia, że podmiot nie jest wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego -15 zł

 

Link do strony Ministerstwa Sprawiedliwości z wzorami wniosków: https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/pobierz-wniosek-skladany-do-centralnej-informacji-krs

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 05 grudnia 2022 roku w sprawie wniosków składanych do Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, a także odpisów, wyciągów, zaświadczeń, informacji, dokumentów oraz kopii dokumentów doręczonych wnioskodawcom za pośrednictwem tego systemu utworzony został w Portalu Rejestrów Sądowych pod adresem https://prs.ms.gov.pl moduł Centralnej Informacji umożliwiający automatyczną realizacje wniosków o wydanie dokumentów z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego.

Ekspozytura wydaje odpisy KRS złożone bezpośrednio w Ekspozyturze.

Wnioski nadesłane korespondencyjnie do Ekspozytury przesyłane są celem realizacji  do Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego przy Ministerstwie Sprawiedliwości, ul. Czerniakowska 100, 00-950 Warszawa. Do wniosku przesłanego korespondencyjnie należy dołączyć potwierdzenie wpłaty na rachunek Ministerstwa Sprawiedliwości.


Udzielenie informacji, wydanie odpisu lub zaświadczenia z Rejestru Zastawów:

 • DW-1 Wniosek o wydanie zaświadczenia o wpisie podmiotu jako zastawcy w rejestrze zastawów - 20 zł
 • DW-2 Wniosek o wydanie zaświadczenia o wpisie podmiotu jako zastawcy określonego przedmiotu w rejestrze zastawów - 20 zł
 • DW-3 Wniosek o podanie numeru pozycji rejestru zastawów - 10 zł
 • DW-4 Wniosek o wydanie odpisu z rejestru zastawów - 15 zł

 

Link do strony Ministerstwa Sprawiedliwości z wzorami wniosków: https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/formularze-wnioskow-kierowanych-do-centralnej-informacji-o-zastawach-rejestrowych

Ekspozytura wydaje odpisy RZ złożone bezpośrednio w Ekspozyturze.

Wnioski nadesłane korespondencyjnie do Ekspozytury przesyłane są celem realizacji  do Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego przy Ministerstwie Sprawiedliwości, ul. Czerniakowska 100, 00-950 Warszawa. Do wniosku przesłanego korespondencyjnie należy dołączyć potwierdzenie wpłaty na rachunek Ministerstwa Sprawiedliwości.

 

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
2018-02-21 13:42 Anna Tworkowska
Artykuł został zmieniony. 2022-06-02 08:36 Piotr Mosiejewski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2023-01-10 11:38 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2023-01-10 11:40 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2023-04-07 08:48 Michał Gadomski Porównanie