Koszty sądowe obejmują opłaty i wydatki. Do uiszczenia kosztów sądowych obowiązana jest strona, która wnosi do sądu pismo podlegające opłacie lub powodujące wydatki, chyba że ustawa stanowi inaczej. Opłaty dzieli się na: stałe, stosunkowe lub podstawowe.

 

 • Opłata stała:
  pobierana jest w sprawach o prawa niemajątkowe oraz we wskazanych w ustawie niektórych sprawach o prawa majątkowe, w wysokości jednakowej (niezależnie od wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia).
  Opłata stała nie może być niższa niż 30 zł i wyższa niż 5 000 zł.

 

 • Opłata stosunkowa:
  pobierana jest w sprawach o prawa majątkowe, wynosi ona 5% wartości przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia, jednak nie mniej niż 30 zł i nie więcej niż 100 000 zł.

 

 • Opłata podstawowa:
  pobierana  jest  w sprawach, w których przepisy nie przewidują opłaty stałej, stosunkowej lub tymczasowej. Opłata podstawowa wynosi 30 zł i stanowi minimalna opłatę, którą strona jest obowiązana uiścić od pisma podlegającego opłacie, chyba że ustawa stanowi inaczej. Pobranie od pisma opłaty podstawowej wyłącza pobranie innej opłaty.

Rodzaj spraw

Wysokość opłaty
 • pozew i pozew wzajemny,
 • skarga o wznowienie postępowania,
 • apelacja,
 • interwencja ogólna,
cała opłata
 • sprzeciw od wyroku zaocznego
1/2 opłaty
 • pozew w postępowaniu nakazowym, z wyłączeniem spraw podlegających rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym,
1/4 opłaty
 • interwencja uboczna,
 • zażalenie, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej,
1/5 opłaty
 • opłata pobierana od pozwanego w razie wniesienia zarzutów od nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu nakazowym.
3/4 opłaty

 Opłaty sądowe stałe:
 
Rodzaj pisma Wysokość opłaty

od zażalenia na postanowienie w przedmiocie:

 • oddalenia wniosku o wyłączenie sędziego, ławnika, biegłego lub tłumacza,
 • skazania na grzywnę strony, świadka, biegłego, tłumacza lub innej osoby oraz odmowy zwolnienia od grzywny,
 • przymusowego sprowadzenia lub aresztowania świadka oraz odmowy zwolnienia od przymusowego sprowadzenia,
 • wynagrodzenia i zwrotu kosztów poniesionych przez biegłego, tłumacza i kuratora,
 • należności świadka.
40 zł

 Opłaty kancelaryjne:
 
Rodzaj wniosku wydanego na podstawie akt Wysokość opłaty
 • poświadczony odpis, wypis lub wyciąg,
 • odpis orzeczenia ze stwierdzeniem prawomocności,
 • odpis orzeczenia ze stwierdzeniem wykonalności,
 • zaświadczenie,

6 zł

za każdą rozpoczętą stronicę wydanego dokumentu

 • wydanie kopii dokumentu znajdującego się w aktach sprawy.

1 zł

za każdą rozpoczętą stronicę wydanego dokumentu


Uwaga: Jeżeli w/w dokument jest sporządzony w języku obcym albo zawiera tabele, pobiera się opłatę w podwójnej wysokości. 

 

Istnieje możliwość zwolnienia z obowiązku wniesienia kosztów sądowych. Zwolnienia może się domagać osoba fizyczna, która złożyła oświadczenie, że nie jest w stanie ich ponieść bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Do wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych powinno być dołączone oświadczenie obejmujące szczegółowe dane o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania osoby ubiegającej się o zwolnienie od kosztów. Oświadczenie sporządza się według ustalonego wzoru. Wzory pism procesowych w postępowaniu cywilnym dostępne są na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Sąd może przyznać zwolnienie od kosztów sądowych także osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nie będącej osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli wykazała, że nie ma dostatecznych środków na ich uiszczenie.

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. 2018-02-21 22:57 Anna Tworkowska