24 лютого 2022 року набув чинності Закон про надання допомоги громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї держави від 12 березня 2022 року (Вісник законів від 2022 року, поз. 583).

Закон визначає правила легалізації перебування громадян України, які прибули до Польщі у зв'язку з військовими діями на території їх країни.

Забезпечує мін. інтереси та добробут неповнолітніх дітей - громадян України, які перебувають на території Польщі без опіки.

Стаття 25 вищезазначеного Закону передбачає порядок призначення тимчасового опікуна неповнолітньому громадянину України, який перебуває на території Республіки Польща без опіки.  Суд з питань опіки призначає тимчасового опікуна за клопотанням особи, яка фактично доглядає за дитиною, а також за клопотанням інших уповноважених осіб, суб’єктів.

На підставі ст. 27 вищезазначеного Закону, Суд з питань опіки може доручити виконання функції прийомної сім’ї чи ведення сімейного дитячого будинку для неповнолітнього громадянина України, громадянина України, який перебуває на території Республіки Польща, перебування якого на території Республіки Польща вважається законним відповідно до ст. 2 ч. 1 вищезазначеного Закону.

Такі заяви розглядає 4-й Відділ у справах сім’ї та неповнолітніх Районного Суду м. Бйалистока (Białystok).


Z dniem 24.02.2022 r. weszła w życie ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z dnia 12.03.2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 583).

Ustawa określa zasady legalizowania pobytu obywateli Ukrainy, którzy przybyli  do Polski w związku z działaniami wojennymi na terytorium ich państwa.

Zabezpiecza m.in. interesy i dobro małoletnich dzieci – obywateli Ukrainy, którzy przebywają na terytorium Polski bez opieki.

Art. 25 ww. ustawy przewiduje procedurę ustanawiania opiekuna tymczasowego dla małoletniego obywatela Ukrainy przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez opieki.  Sąd opiekuńczy ustanawia opiekuna tymczasowego na wniosek osoby faktycznie sprawującej opiekę nad dzieckiem, jak również na wniosek  innych uprawnionych osób, podmiotów.

Na podstawie art. 27 ww. ustawy sąd opiekuńczy może powierzyć pełnienie funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenie rodzinnego domu dziecka wobec małoletniego obywatela Ukrainy, obywatelowi Ukrainy przebywającemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ww. ustawy.

Wnioski takie rozpoznawane są przez IV Wydział Rodzinny i Nieletnich Sądu Rejonowego w Białymstoku.

 

 

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. 2022-03-25 11:11 Michał Gadomski
Artykuł został zmieniony. 2022-03-25 11:12 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2022-03-25 11:15 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2022-03-25 11:16 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2022-03-25 11:21 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2022-04-04 11:14 Michał Gadomski Porównanie