Do jakiego sądu należy złożyć wniosek o stwierdzenie nabycia spadku?
Sądem właściwym do rozpoznania wniosku o stwierdzenie nabycia spadku jest Sąd Rejonowy Wydział Cywilny ostatniego miejsca zamieszkania osoby zmarłej (decyduje wpis w akcie zgonu).

 

Czy istnieje obowiązek założenia sprawy spadkowej i jaki jest termin na złożenie takiej sprawy?
Nie ma takiego obowiązku, ze strony Sądu nie ma żadnych ograniczonych ram czasowych. Sprawę taką zakładają osoby zależnie od indywidualnych potrzeb oraz wymogów innych urzędów czy instytucji.

 

Zmarła osoba, pozostawiła testament notarialny, w którym do całości spadku powołała mnie. Czy należy założyć sprawę o stwierdzenie nabycia spadku po niej?
Tak należy złożyć wniosek do Sądu Rejonowego Wydziału Cywilnego o stwierdzenie nabycia spadku.

 

Zmarła osoba, pozostawiła testament notarialny, w którym do całości spadku powołała swego syna, żyje mąż zmarłej i dwoje jej dzieci. Czy we wniosku o stwierdzenie nabycia spadku należy wskazać dane pozostałych osób, czy tylko osoby powołanej w testamencie?
We wniosku muszą być wskazani wszyscy spadkobiercy ustawowi (imiona, nazwiska, aktualne adresy zamieszkania), którzy dziedziczyliby, gdyby testamentu nie było.

 

Czy w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku należy wymieniać jaki majątek pozostawiła osoba zmarła?
Nie, w takiej sprawie Sąd określa tylko i wyłącznie, kto dziedziczy po osobie zmarłej i w jakich częściach - tak jak wynika z kodeksu cywilnego, nie określa, co wchodzi w skład spadku. Należy wskazać wszystkich spadkobierców ustawowych - ich imiona, nazwiska, aktualne adresy zamieszkania. Składem masy spadkowej Sąd zajmuje się, gdy ktoś założy kolejną sprawę o dział spadku. Sprawa taka może być założona po uprawomocnieniu postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku.

 

Czy w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku można zrzec się swojej części na innego spadkobiercę?
Nie ma takiej możliwości. Czynności takiej można dokonać w kolejnej sprawie o dział spadku - jeżeli zostanie założona lub u notariusza.

 

Czy w sądzie są dostępne formularze urzędowe do założenia sprawy o dział spadku?
Nie ma formularzy urzędowych, wniosek o dział spadku należy sporządzić samodzielnie na karcie formatu A 4, należy podać imię i nazwisko wnioskodawcy oraz dokładny adres, imię i nazwisko uczestników postępowania. Należy wymienić wszystkie składniki, które wchodzą w skład masy spadkowej po zmarłym z jednoczesnym podaniem ich wartości oraz sposobem ich podziału. Wzór takiego wniosku oraz podstawowych załączników jest dostępny na niniejszej stronie.

 

Czy sprawę o dział spadku można przeprowadzić wyłącznie przed Sądem?
Sprawę o dział spadku można przeprowadzić przed notariuszem lub sądem. Sądem właściwym do rozpoznania takiego wniosku jest sąd, ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy.

 

Czy w Sądzie jest dostępny formularz urzędowy wniosku o podział majątku wspólnego?
Nie ma formularza urzędowego, wniosek o podział majątku wspólnego należy sporządzić na karcie formatu A4 w dwóch egzemplarzach, należy podać imię i nazwisko wnioskodawcy wraz z adresem zamieszkania, imię i nazwisko uczestnika wraz z adresem zamieszkania. Należy wymienić wszystkie składniki majątku dorobkowego byłych małżonków wraz z określeniem ich wartości. Do niniejszego wniosku należy dołączyć odpis wyroku rozwodowego lub o separacji z klauzulą prawomocności oraz dokumenty na poparcie dowodów powołanych we wniosku (w 2 egzemplarzach). Wzór takiego wniosku oraz podstawowych załączników jest zamieszczony na niniejszej stronie.

 

Czy można założyć sprawę o podział majątku wspólnego w trakcie trwania małżeństwa?
Sprawę o podział majątku składamy po uprawomocnieniu się wyroku rozwodowego lub separacji.

 

W jaki sposób sporządzić pełnomocnictwo do sprawy nieprocesowej?
Podstawowe wzory pełnomocnictw do spraw o stwierdzenie nabycia spadku są zamieszczone na niniejszej stronie, jeżeli osoba przebywa za granicą - jej podpis powinien być poświadczony urzędowo. Jeżeli chodzi o inne kategorie spraw - co do treści i formy prawidłowego pełnomocnictwa należy zasięgnąć porady u prawnej (bądź sporządzić pełnomocnictwo notarialne).

 

Kto może być pełnomocnikiem do prowadzenia spraw nieprocesowych?
Pełnomocnikiem ustanowionym na podstawie pisemnego pełnomocnictwa do prowadzenia spraw nieprocesowych (założenia sprawy, występowania na rozprawach, składania pisemnych wniosków dowodowych za osobę itp.) może być tylko najbliższa jej rodzina rodzice, rodzeństwo, małżonek, dzieci lub fachowy pełnomocnik - radca prawny lub adwokat. Osoby obce oraz o dalszym stopniu pokrewieństwa mogą być jedynie pełnomocnikami do odbioru korespondencji.

 

Czy pełnomocnik może przeprowadzić za spadkobiercę postępowanie spadkowe?
Uprawniony pełnomocnik (patrz wyżej) może założyć sprawę spadkową, ale zapewnienie spadkowe sąd może odebrać tylko i wyłącznie od spadkobiercy ustawowego lub testamentowego.

 

Jakie dokumenty należy złożyć do sprawy o stwierdzenie nabycia spadku?

  • odpis skrócony aktu zgonu i aktu małżeństwa osoby zmarłej (jeżeli żyje małżonek zmarłego),
  • odpis skrócony aktu urodzenia lub małżeństwa mężczyzn i odpis aktu urodzenia niezamężnych kobiet uczestniczących w postępowaniu,
  • odpis skrócony aktu małżeństwa kobiet uczestniczących w postępowaniu (jeżeli nastąpiła zmiana nazwiska panieńskiego),
  • wszystkie metryki w oryginale, 
  • wypis z oryginału testamentu notarialnego lub oryginał testamentu ręcznego, o ile spadkodawca sporządził testament oraz 3 kserokopie. Jeśli w skład spadku wchodzi nieruchomość rolna (ziemia powyżej 1ha) można dołączyć wypis z rejestru gruntów. Wzory wniosków oraz załączniki do sprawy o stwierdzenie nabycia spadku oraz o otwarcie i ogłoszenie testamentu są dostępne w zakładce Wzory i formularze.

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. 2018-02-23 22:17 Anna Tworkowska
Artykuł został zmieniony. 2019-08-23 12:13 Michał Gadomski