Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2021, stanowiący załącznik do Uchwały nr 16 Rady Ministrów z dnia 1 lutego 2021r.  przewiduje w działaniu 3.1.1. ewidencjonowanie instytucji rządowych i samorządowych, podmiotów oraz organizacji pozarządowych, które realizują wszelkie działania adresowane do osób stosujących przemoc w rodzinie.

Prezesi sądów rejonowych realizują zadanie 3.1.3. poprzez rozpowszechnianie informatorów zawierających aktualne bazy teleadresowe z danego powiatu, otrzymane od jednostek samorządu terytorialnego - szczebel powiatowy.