Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem nr A-021-3/21 z dnia 15 stycznia 2021 roku ustalono dzień 24 grudnia 2021 roku dniem wolnym od pracy w Sądzie Rejonowym w Białymstoku za święto przypadające w dniu 25 grudnia 2021 roku.

Sąd Rejonowy w Białymstoku działając na podstawie § 6 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz.U. z 2019 r., poz. 2004), informuje o przeznaczeniu do nieodpłatnego przekazania, sprzedaży lub darowizny składników majątku tut. Sądu, uznanych za zużyte lub zbędne. Wykaz składników, o których mowa wyżej, a także wzory wniosków znajdują się w załącznikach nr 1 do 5 do niniejszego ogłoszenia.

W związku z obchodzonym w dniu 21 października 2021 roku Międzynarodowym Dniem Mediacji oraz Tygodniem Mediacji przypadającym w dniach 18 – 22 października 2021 roku przedstawiamy listę wydarzeń organizowanych w okręgu Sądu Okręgowego w Białymstoku:

Link do artykułu

Dyżury mediatorów w Tygodniu Mediacji  -  18-22 października 2021 roku w Sądzie Rejonowym w Białymstoku
- od poniedziałku do piątku w godzinach 9:30 – 14:00   pokój B113

 

 

 

Sąd Rejonowy w Białymstoku Wydział Ksiąg Wieczystych  informuje, że w dniu 6 sierpnia 2021 roku planowana jest przerwa techniczna w działaniu systemów obsługujących księgi wieczyste (migracja systemów) i w związku z tym nie będzie możliwości składania w tym dniu wniosków oraz pism.

 

Zgodnie z Art.1 pkt. 11 Ustawy z dnia 26 stycznia 20218r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw Dz.U.2018.398 ze zmianami z 01.03.2021r. Dz.U.2021.187 od dnia 01 lipca 2021r. zmienia się Art. 19 o KRS.


Art. 19 otrzymuje brzmienie:
,, Art. 19.
1. Wpis do Rejestru jest dokonywany na wniosek, chyba że przepis szczególny przewiduje wpis z urzędu.
2. Wnioski dotyczące podmiotu podlegającego wpisowi do rejestru przedsiębiorców składa się wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem nr A-021-3/21 z dnia 15 stycznia 2021 roku ustalono dzień 4 maja 2021 roku dniem wolnym od pracy w Sądzie Rejonowym w Białymstoku za święto przypadające w dniu 1 maja 2021 roku.