Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r., dalej: RODO) oraz art. 22 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia  14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz.U. z 2019 r. poz. 125, dalej: uDODO), informujemy:

1. Administratorem Państwa danych osobowych w zakresie niezwiązanym ze sprawowaniem wymiaru sprawiedliwości są: Prezes lub Dyrektor Sądu Rejonowego w Białymstoku w zakresie realizowanych zadań (z siedzibą przy ul. Mickiewicza 103, 15-950 Białystok).

2. Administratorami Państwa danych osobowych przetwarzanych w systemach teleinformatycznych obsługujących postępowania sądowe, w systemach teleinformatycznych, w których są prowadzone rejestry sądowe, oraz w systemach teleinformatycznych, w których są prowadzone urządzenia ewidencyjne (sądowe systemy teleinformatyczne) są: Sąd Rejonowy w Białymstoku (z siedzibą przy ul. Mickiewicza 103, 15-950 Białystok) w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości albo realizacji zadań z zakresu ochrony prawnej, Prezes Sądu Rejonowego w Białymstoku  oraz Minister Sprawiedliwości (z siedzibą przy Al. Ujazdowskich 11, 00-950 Warszawa)  w ramach realizowanych zadań.

3. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w postępowaniach sądowych w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości albo realizacji zadań z zakresu ochrony prawnej jest Sąd Rejonowy w Białymstoku (z siedzibą przy ul. Mickiewicza 103, 15-950 Białystok).

4. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Sądzie Rejonowym w Białymstoku możliwy jest pod adresem: Sąd Rejonowy w Białymstoku, ul. Mickiewicza 103, 15-950 Białystok lub adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

5. Przetwarzanie danych osobowych  odbywa się w celu:

 • sprawowania wymiaru sprawiedliwości albo realizacji zadań z zakresu ochrony prawnej,
 • procesu rekrutacyjnego,
 • procesu zatrudnienia i realizacji procesów kadrowych w sądzie,
 • realizacji umów cywilnoprawnych,
 • realizacji postępowań o udzielenie zamówień publicznych,
 • prowadzenia działalności i sprawozdawczości finansowej i budżetowej,
 • prowadzenia ewidencji i archiwizacji dokumentów,
 • sprawowania nadzoru nad działalnością administracyjną sądu,
 • realizacji szkoleń,
 • realizacji praktyk i staży,
 • udostępniania informacji publicznej,
 • udzielania informacji uprawnionym osobom,
 • rozpatrywania skarg, wniosków i petycji,
 • zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony osób i mienia.

6. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie odpowiednich przepisów prawa powszechnie obowiązującego, a w szczególności art. 6, 9, 10 RODO lub art. 13, 14 uDODO.

7. W zakresie przetwarzania danych osobowych posiadają Państwo następujące prawa odpowiednio stosowane:

 • dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania,
 • usunięcia danych – w zakresie, w jakim prawo to nie jest wyłączone na podstawie odrębnych przepisów,
 • ograniczenia przetwarzania – w zakresie, w jakim prawo to nie jest wyłączone na podstawie odrębnych przepisów,
 • wniesienia sprzeciwu w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. e RODO (interes publiczny),
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dane kontaktowe: dostępne na stronie: https://uodo.gov.pl/) lub organu nadzorczego właściwego w obszarze sprawowania wymiaru sprawiedliwości, tj. Prezesa Sądu Okręgowego w Białymstoku, dane kontaktowe dostępne na stronie: www.bialystok.so.gov.pl) w przypadku, gdy Państwa zdaniem przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

8. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.

9. Państwa dane osobowe mogą być udostępnione wyłącznie organom lub podmiotom upoważnionym na podstawie odrębnych przepisów lub podmiotom przetwarzającym dane w imieniu administratora danych.

10. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

11. Państwa dane osobowe będą przechowywane i archiwizowane przez okresy wynikające z przepisów prawa lub przez okres niezbędny do zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów albo zabezpieczenia lub dochodzenia roszczeń lub ochrony przed nimi.