Na podstawie art. 24 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U.2016.922):

Obowiązki administratora danych osobowych przetwarzanych w Sądzie Rejonowym w Białymstoku wykonuje:
Prezes Sądu Rejonowego w Białymstoku
Siedziba: ul. Adama Mickiewicza 103, 15-950 Białystok


Zbierane dane osobowe są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 922) w celu realizacji zadań określonych przepisami prawa.

 

Przetwarzanie danych osobowych w Sądzie Rejonowym w Białymstoku odbywa się w następujących celach:

  • sprawowania wymiaru sprawiedliwości w zakresie nienależącym do sądów administracyjnych, sądów wojskowych oraz Sądu Najwyższego,
  • zatrudnienia w sądzie (w tym prowadzenia rekrutacji), realizacji umów, w tym świadczenia usług, prowadzenia zamówień publicznych, realizacji praktyk, a także dotyczących osób uczących się,
  • wystawienia faktury, rachunku i prowadzenia sprawozdawczości finansowej,
  • dokonywania rozliczeń finansowych,
  • zapewnienia bezpieczeństwa,
  • drobnych spraw życia codziennego,
  • dotyczących osób pozbawionych wolności na podstawie ustawy, w zakresie niezbędnym do wykonania tymczasowego aresztowania lub kary pozbawienia wolności,
  • prowadzenia ewidencji wynikających z przepisów prawa oraz tworzonych na ich podstawie regulacji wewnętrznych.

 

Podanie danych osobowych w zakresie obowiązujących przepisów ustaw i rozporządzeń dotyczących postępowania sądowego i organizacji sekretariatów, prawa zamówień publicznych, kodeksu pracy, finansów publicznych jest obowiązkowe, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

 

Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorach danych przetwarzanych przez administratora danych osobowych.

 

Art. 33 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 922) nakłada na administratora danych osobowych obowiązek udzielenia, na wniosek osoby, której dane dotyczą, informacji o przysługujących jej prawach oraz udzielić, odnośnie do jej danych osobowych, informacji o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1 - 5a, tj.:

1)  czy taki zbiór istnieje, oraz do ustalenia administratora danych, adresu jego siedziby i pełnej nazwy, a w przypadku gdy administratorem danych jest osoba fizyczna - jej miejsca zamieszkania oraz imienia i nazwiska;
2)  uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze;
3)  uzyskania informacji, od kiedy przetwarza się w zbiorze dane jej dotyczące, oraz podania w powszechnie zrozumiałej formie treści tych danych;
4)  uzyskania informacji o źródle, z którego pochodzą dane jej dotyczące, chyba że administrator danych jest zobowiązany do zachowania w tym zakresie w tajemnicy informacji niejawnych lub zachowania tajemnicy zawodowej;
5)  uzyskania informacji o sposobie udostępniania danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane;
5a) uzyskania informacji o przesłankach podjęcia rozstrzygnięcia, o którym mowa w art. 26a ust. 2 (tj. jakie przesłanki przesądziły o podjęciu rozstrzygnięcia wyłącznie w wyniku operacji na danych osobowych prowadzonych w systemie informatycznym).


W celu uzyskania w/w informacji osoba zainteresowana powinna wystąpić do administratora danych osobowych z wnioskiem. Administrator danych osobowych udziela informacji w terminie 30 dni. Na wniosek osoby - informacja udzielana jest na piśmie.

 

Administrator może odmówić udzielenia żądanych informacji, gdy spowodowałoby to:
1. ujawnienie wiadomości zawierających informacje niejawne;
2. zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa, życia i zdrowia ludzi lub bezpieczeństwa i porządku publicznego;
3. zagrożenie dla podstawowego interesu gospodarczego lub finansowego państwa;
4. istotne naruszenie dóbr osobistych osób, których dane dotyczą, lub innych osób.

 

Zgodnie z § 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych, rejestr zbiorów danych przetwarzanych przez Sąd Rejonowy w Białymstoku prowadzony przez Administratora Bezpieczeństwa Informacji dostępny jest wyłącznie w formie papierowej w siedzibie administratora danych, u Administratora Bezpieczeństwa Informacji, ul. Adama Mickiewicza 103, 15-950 Białystok, pokój C018.

 

Administrator Bezpieczeństwa Informacji - Małgorzata Wasilewska-Szypluk

Zadania Administratora Bezpieczeństwa Informacji określa art. 36a ustawy o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 922).