Na podstawie art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1):

Administratorem danych osobowych jest Sąd Rejonowy w Białymstoku
Siedziba: ul. Adama Mickiewicza 103, 15-950 Białystok


Przetwarzanie danych osobowych w Sądzie Rejonowym w Białymstoku odbywa się w następujących celach:

 • sprawowania wymiaru sprawiedliwości w zakresie nienależącym do sądów administracyjnych, sądów wojskowych oraz Sądu Najwyższego;
 • zatrudnienia w sądzie, świadczenia usług na podstawie umów cywilnoprawnych, prowadzenia zamówień publicznych, a także dotyczących osób uczących się;
 • wystawienia faktury, rachunku i prowadzenia sprawozdawczości finansowej;
 • drobnych spraw życia codziennego;
 • dotyczących osób pozbawionych wolności na podstawie ustawy, w zakresie niezbędnym do wykonania tymczasowego aresztowania lub kary pozbawienia wolności;
 • prowadzenia ewidencji wynikających z przepisów prawa.


Podanie danych osobowych w zakresie obowiązujących przepisów ustaw i rozporządzeń dotyczących postępowania sądowego i organizacji sekretariatów, prawa zamówień publicznych, kodeksu pracy, finansów publicznych jest obowiązkowe w pozostałym jest dobrowolne.


Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji praw osoby, której dane dotyczą lub wykonywania obowiązków administratora danych osobowych na podstawie przepisów prawa.


Dane osobowe nie będą udostępnianie podmiotom innym niż wskazane na podstawie przepisów prawa.
W Sądzie Rejonowym w Białymstoku nie odbywa się zautomatyzowane podejmowanie decyzji, o którym mowa w art. 22 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679.


Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:

 • dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowanie, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 • przenoszenia danych;
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego.


Organem nadzorczym zgodnie z art. 34 ust. 2 ustawy o ochronie danych osobowych dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. 2018.1000) jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Prawo do informacji.

Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorach danych przetwarzanych przez administratora danych osobowych. Na podstawie Artykułu 12 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679:

 • Administrator podejmuje odpowiednie środki, aby w zwięzłej, przejrzystej, zrozumiałej i łatwo dostępnej formie, jasnym i prostym językiem - w szczególności gdy informacje są kierowane do dziecka - udzielić osobie, której dane dotyczą, wszelkich informacji, o przetwarzanych jej danych osobowych. Informacji udziela się na piśmie lub w inny sposób, w tym w stosownych przypadkach - elektronicznie. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, tego zażąda, informacji można udzielić ustnie, o ile innymi sposobami potwierdzi się tożsamość osoby, której dane dotyczą.
 • Administrator bez zbędnej zwłoki - a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania - udziela osobie, której dane dotyczą, informacji o działaniach podjętych w związku z jej żądaniem.
 • W razie potrzeby termin ten można przedłużyć o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. W terminie miesiąca od otrzymania żądania administrator informuje osobę, której dane dotyczą o takim przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia. Jeśli osoba, której dane dotyczą, przekazała swoje żądanie elektronicznie, w miarę możliwości informacje także są przekazywane elektronicznie, chyba że osoba, której dane dotyczą, zażąda innej formy.
 • Jeżeli administrator nie podejmuje działań w związku z żądaniem osoby, której dane dotyczą, to niezwłocznie - najpóźniej w terminie miesiąca od otrzymania żądania - informuje osobę, której dane dotyczą, o powodach niepodjęcia działań oraz o możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem.
 • Informacje o przetwarzaniu danych osobowych są wolne od opłat. Jeżeli żądania osoby, której dane dotyczą, są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter, administrator może:
  a) pobrać rozsądną opłatę, uwzględniając administracyjne koszty udzielenia informacji, prowadzenia komunikacji lub podjęcia żądanych działań; albo
  b) odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.
  Obowiązek wykazania, że żądanie ma ewidentnie nieuzasadniony lub nadmierny charakter, spoczywa na administratorze.
 • Jeżeli administrator ma uzasadnione wątpliwości co do tożsamości osoby fizycznej składającej żądanie o podanie informacji dotyczących przetwarzania jej danych osobowych, może zażądać dodatkowych informacji niezbędnych do potwierdzenia tożsamości osoby, której dane dotyczą.

W celu uzyskania w/w informacji osoba zainteresowana powinna wystąpić do administratora danych osobowych z wnioskiem. Administrator danych osobowych udziela informacji w terminie 30 dni. Jeśli osoba o to wnioskuje, informacji udziela się na piśmie.